Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΠΛΑΚΙΑ ΑΓ.ΓΑΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΣΠΗΛΙΟΥ

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΗΛΙΟΥ                                                                                

Ταχ. Κώδικας: 74053                                                                                 ΣΠΗΛΙ 13/03/2017

Πληροφορίες: Βερνάδου Στέλλα                                                                 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3176

Τηλέφωνο: 28323-40234  Fax: 28320-22777                                

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Του Άρθρου 2 παράγραφος 9α του Νόμου 4412/2016

ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39 παραγ.4 και του άρθρου 117 του Ν.4412/16

 

Για την ανακήρυξη παρόχου για την υπηρεσία με τίτλο (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΠΛΑΚΙΑ, ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ, ΚΑΙ ΣΠΗΛΙΟΥ)  του Δήμου Αγίου Βασιλείου της Περιφέρειας Κρήτης, για τρία χρόνια ανανεωνόμενη κάθε έτος με τη διαδικασία των άρθρων 39 και 117 του Ν.4412/2016 με ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ για τα έτη 2017, 2018, 2019 (24.000,00 * 3)= 72.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις:

(α) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

(β) την 13193/3-12-2012 απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης   (ΦΕΚ 3418Δ/21-12-2012) «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίου Βασιλείου»,

(γ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».

(δ) του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

  • Την αρ. 60/2017 απόφαση Οικονομικής επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου για την ψήφιση –δέσμευση της πίστωσης για το ετος 2017
  • την υπ΄ αρίθμ. 37/πρακτικό 3ο/ 13-03-2017 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων  Έργων της Περιφέρειας Κρήτης

ΚΑΛΕΙ

τα φυσικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, που κατέχουν δίπλωμα Πολυτεχνικής σχολής (ΑΕΙ) του τμήματος πολιτικών μηχανικών, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν εγγράφως με αίτησή τους  το ενδιαφέρον τους  .

Η Δαπάνη της παραπάνω υπηρεσίας για το έτος 2017 είναι 24.000,00 € μαζί με το ΦΠΑ στον κωδικό Κ.Α. 30-6162.002 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.

Αντίστοιχα θα ακολουθήσουν και για τα έτη 2018 και 2019

Η αξιολόγηση θα γίνει από την επιτροπή διαγωνισμού σύμφωνα με το αρθρο 7 του παραρτήματος.

Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το ανάλογο άρθρο της διακήρυξης

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά

CPV: 71300000-1

Είδος Σύμβασης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Τόπος υποβολής αιτήσεων προσφορών :

Δημαρχείο Σπηλίου Γραφείο πρωτοκόλλου Δ/νση Σπήλι Αγίου Βασιλείου Τ.Κ. 74053

Προθεσμία παραλαβής των τευχων:Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αγίου Βασιλείου έως την  20/04/2017, Ώρα:14.00

Επιπροσθέτως των παραπάνω, είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό μέσο ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα τευχη και στο έντυπο οικονομικής προσφοράς, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγ. Βασιλείου  www.agios-vasilios.gr  

Ημερομηνία, ώρα και τόπος κατάθεσης - αποσφράγισης των προσφορών

Ημερομηνία: 27 /04 /2017 ημέρα Πέμπτη και, Ώρα:10.00,Διεύθυνση: «ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΗΛΙΟΥ ΣΠΗΛΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τ.Κ. 74053, Ελλάδα»

Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση, www.eprocurement.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίου Βασιλείου http://www.agios-vasilios.gr

                                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017 09:21
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version