Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Ανάπλαση πλατείας οικισμού Μελάμπων Δ.Ε. Λάμπης Δήμου Αγίου Βασιλείου

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Σπήλι:18/04/2022

Αρ.Πρωτ.:5005

 

 

 

 
   
     

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020»

 

Ενωσιακή Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής»

 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Κάτω των ορίων του Ν.4412/2016

 

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Ν. Ρεθύμνου

προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:

 

«Ανάπλαση πλατείας οικισμού Μελάμπων Δ.Ε. Λάμπης Δήμου Αγίου Βασιλείου»

Εκτιμώμενης αξίας 180.000,84 Ευρώ

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.),

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – ΣΑΕ 086/1

-            κωδ. ενάριθμου πράξης: 2021ΣΕ08610010

MIS: 5070079

 

Κωδικός CPV: 45211360-0, με τίτλο: Κατασκευαστικές εργασίες για ανάπτυξη αστικής περιοχής

 1.  Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Νομού Ρεθύμνου ο οποίος εδρεύει στο Σπήλι - Τ.Κ.74053– Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. – Τηλ/Φαξ: 2832340234/2832340238 – Κωδ. NUTS: GR43 KRITI Ρέθυμνο, λαμβάνοντας υπόψη την υπ. αριθμ. 63.1-CLLD.2, του A.K.O.M.Μ. ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ ως ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης 2014-2020, που αφορά στη θετική γνώμη για έγκριση δημοπράτησης του παραπάνω έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΑΜΠΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», διακηρύττει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
 2.  Ο προϋπολογισμός των δημοπρατηθέντων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό Πρωτοκόλλου 10180/22-7-2020[EK1] από το Δ.Σ. του Δ. Αγίου Βασιλείου, ανέρχεται στο ποσό των 145.161,97 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 180.000,84 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α) κατηγορία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ», με προϋπολογισμό  113.103,14 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα)

 1. β) κατηγορία «ΟΔΟΠΟΙΙΑ», με προϋπολογισμό 30.543,41 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα)Προσφέρεται ελεύθερη,  πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ (αριθμός ΕΣΗΔΗΣ…..), καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.agios-vasilios.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 27-04-2022, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 29-04-2022. Πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Αγίου Βασιλείου, αρμόδια υπάλληλος, Βερνάρδου Στυλιανή, (τηλ.:2832340234, Φαξ:2832340238), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 2. Ο Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί είναι: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης/Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες
 3. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών.
  1. O Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV είναι [45211360-0 (Κατασκευαστικές εργασίες για ανάπτυξη αστικής περιοχής)]
  2. Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/08.08.2016τεύχοςΑ’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν.4782/2021.
  3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών 3 εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
   1. ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, γίνεται δεκτή.
 4. Για το χρόνο ισχύος προσφορών, κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα δέκα(10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
  1. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 03-05-2022,  ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 06-05-2022, ημέρα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00 π.μ.

 1. Tο σύστημα υποβολής προσφορών είναι το «επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί της εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών».
  1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί (σύμφωνα με το άρθρο 21 και με τα κριτήρια επιλογής των άρθρων 22Β-22 Δ της αναλυτικής διακήρυξης) Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, ή Ενώσεις αυτών που

Δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» και «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» της παρ. 7 της παρ. 1 του άρθρου 2 τουΝ.4412/2016 και που είναι εγκατεστημένα σε:

α)σε κράτος- μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4,5,6 και 7111 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης,

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί  ανάδοχος η νομική  της  μορφή πρέπει  να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 1. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος Ένωσης.
 2. Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ.2,3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ.1(ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν.4782/2021.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω Ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η Ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια, που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

 1. Λόγοι αποκλεισμού ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης και σύμφωναμετοΝ.4782/2021.
 2. Ως Κριτήρια επιλογής και σε ότι αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., στην Α2 και άνω τάξη ΜΕΕΠ  για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (113.103,14 €) και  στην Α1 και άνω τάξη ΜΕΕΠ  για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ (30.543,41 €) και πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 22 & 23 της αναλυτικής διακήρυξης του έργου. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και τα πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016,  όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν.4782/2021.
 3. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (2014-2020) με κωδικό ενάριθμο 2021ΣΕ08610010. Η σύμβαση αφορά στο υποέργο «Ανάπλαση πλατείας οικισμού Μελάμπων Δ.Ε. Λάμπης Δήμου Αγίου Βασιλείου» της πράξης «Ανάπλαση πλατείας οικισμού Μελάμπων Δ.Ε. Λάμπης Δήμου Αγίου Βασιλείου» η οποία έχει ενταχθεί στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» με την με αρ. πρωτ. 604/5-10-2020 Απόφαση Ένταξης της πράξης με κωδικό MIS 5070079 και σύμφωνα με τις υπ. αριθμ. 266/14-05-2021 και 558/22-11-2021 τροποποιήσεις της Απόφασης Ένταξης. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
 4. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής  στον Ανάδοχο ύψους  15 %, υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής (ισχύει το άρθρο 150 του Ν 4412/2016 όπως ισχύει με το Ν.4782/2021)
 5. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ.1α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με το Ν.4782/2021, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση), η οποία θα απευθύνεται προς το Δ. Αγίου Βασιλείου, και ανέρχεται στο ποσό των 2.903,24 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 30 ημερών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην Ένωση.
  1. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές
  2. Θα πρέπει να κατατεθεί, επίσης, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
   1. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
  3. Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου και η έγκριση των όρων δημοπράτησης αποφασίστηκαν με την υπ ' αριθμό 129/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Η έγκριση των τευχών δημοπράτησης πραγματοποιήθηκε με την υπ’  αρίθμ. 70/2022 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Αγίου Βασιλείου. Η  διάθεση της πίστωσης έχει  γίνει  με  την  υπ’   αριθμό 406/30-03-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί, επίσης, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
 6. Αυτή η Προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και το Ν.4782/2021, στην ιστοσελίδα www.agios-vasilios.gr σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας και αναρτάται στο πρόγραμμα "Διαύγεια" diavgeia.gov.gr

 [EK1]ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΊ Η ΑΠΌΦΑΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΊΗΣΗς Της ΜΕΛΈΤΗς

Σπήλι: 18/04/2022

Ο Δήμαρχος

 

 

Ταταράκης Ιωάννης

 

 


 

                                          

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 13:52
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version