Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Kαυσίμων και λιπαντικών έως 12/2023

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
για την προμήθεια Kαυσίμων και λιπαντικών
για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και των νομικών
του προσώπων ,προυπολογισμού 319.456,89 Ευρώ άνευ ΦΠΑ,
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει
τιμής.
Ο Δήμαρχος Δήμου Αγίου Βασιλείου
Προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
τιμής για την προμήθεια Kαυσίμων και λιπαντικών
για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και των νομικών του
προσώπων ,με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού
δαπάνης 319.456,89 Ευρώ άνευ ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 05/08/2022 και ώρα: 15:00.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:

ΟΜΑΔΕΣ Εκτιμώμενη αξία
1.Καύσιμα απορριμματοφόρων ΔΕ Φοίνικα 69.637,00
2.Καύσιμα απορριμματοφόρων ΔΕ Λάμπης 34.113,74
3. Καύσιμα φορτηγών-ημιφορτηγών Δήμου 26.705,37
4. Καύσιμα επιβατικών Δήμου 17.821,44
5. Καύσιμα μηχανημάτων έργου Δήμου 83.061,00
6. Καύσιμα αντλιοστασίων Δήμου 5.159,85
7. Καύσιμα αποφρακτικών-ξυλοκοπτικών-χορτοκοπτικών
Δήμου
2.744,82
8. Καύσιμα θέρμανσης Δήμου και καύσιμα νομικών
προσώπων
70.353,67
9.Λιπαντικά 9.860,00
Σύνολο 319.456,89
ΦΠΑ 24% 76.669,65
Σύνολο ομάδων 396.126,55

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των ομάδων είτε
για μια ή περισσότερες ομάδες.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως το τέλος του 2023.
Η εγγύηση για την συμμετοχή ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης,
χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής απευθύνεται στο Δήμο Αγ. Βασιλείου.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης, τα παραρτήματα και τα λοιπά έγγραφα του διαγωνισμού θα
αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Και στο διαδίκτυο στην
διεύθυνση www.agios-vasilios.gr
Η παρούσα αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Δήμου www.agios-vasilios.gr και
θα αποσταλεί για δημοσίευση στον τύπο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2022 14:04
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version