Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και επισκευές– συντηρήσεις οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου για το 2023

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Λήψη σχετικών εγγράφων εδώ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

για την προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και επισκευές– συντηρήσεις οχημάτων και μηχανημάτων έργου

του Δήμου Αγίου Βασιλείου για το 2023

με εκτιμώμενη αξία 185.473,19 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει

τιμής(χαμηλότερη τιμή)
Ο Δήμαρχος Δήμου Αγίου Βασιλείου

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερης τιμής) για την προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και επισκευές–
συντηρήσεις οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου για το 2023, με Ανοικτή Διαδικασία
μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 185.473,19 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ-αρ.Συστήματος 189595) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19/04/2023 και ώρα 15:00.

Προσφορές υποβάλλονται είτε για μια ομάδα/υποομάδα είτε για περισσότερες ομάδες/υποομάδες είτε για το
σύνολο αυτών στο σύνολο δε των ζητούμενων ποσοτήτων όπως περιγράφονται αναλυτικά στο παράρτημα
τεχνικών προδιαγραφών. Η αναθέτουσα αρχή θα αναθέσει σε κάθε προσφέροντα συνδυάζοντας υποομάδες από
μια η περισσότερες ομάδες με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά υποομάδα).
Η εγγύηση για την συμμετοχή ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς το
Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής απευθύνεται στο Δήμο Αγ. Βασιλείου.
Η διάρκεια της σύμβασης ή των συμβάσεων ορίζεται από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης ως το τέλος
του έτους 2023.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης, τα παραρτήματα και τα λοιπά έγγραφα του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στη
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. και στο διαδίκτυο στην διεύθυνση www.agios-vasilios.gr
Η παρούσα αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.agios-vasilios.gr και θα αποσταλεί για
δημοσίευση στον εθνικό τύπο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 03 Απριλίου 2023 13:48
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version