Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

«Προμήθεια εξοπλισμού και αναβάθμιση αθλητικών υποδομών Δήμου Αγ. Βασιλείου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Αναβάθμιση υποδομών για τον εκσυγχρονισμό του γηπέδου ποδοσφαίρου Σελλίων»

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Έργο:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΑΔΑ: 6Ζ9ΚΩ6Τ-0Γ6

ΑΔΑΜ: 23PROC013153734  2023-07-26

 

«Προμήθεια εξοπλισμού και αναβάθμιση αθλητικών υποδομών Δήμου Αγ. Βασιλείου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Αναβάθμιση υποδομών για τον εκσυγχρονισμό του γηπέδου ποδοσφαίρου Σελλίων»

 

Χρηματοδότηση:

 

ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης 2021-2025

Προϋπολογισμός:

290.000,00  €

CPV:

45212290-5 (Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων)

Αρ. Πρωτ.:

9938/26-07-2023

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

της πράξης:

«Προμήθεια εξοπλισμού και αναβάθμιση αθλητικών υποδομών Δήμου Αγ. Βασιλείου

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Αναβάθμιση υποδομών για τον εκσυγχρονισμό του γηπέδου ποδοσφαίρου Σελλίων»

 

Ο Δικαιούχος Δήμος Αγίου Βασιλείου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού και αναβάθμιση αθλητικών υποδομών Δήμου Αγ. Βασιλείου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Αναβάθμιση υποδομών για τον εκσυγχρονισμό του γηπέδου ποδοσφαίρου Σελλίων» (CPV: 45212290-5 (Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων) , Κωδικός ΝUTS: GR43 KRITI, με προϋπολογισμό 233.870,97 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α) κατηγορία Οδοποιίας, με προϋπολογισμό 69.306,98 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα),

β) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 157.864,02 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

 

Με το έργο αυτό ο Δήμος Αγίου Βασιλείου πρόκειται να επισκευάσει και να συντηρήσει το γήπεδο ποδοσφαίρου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Σελλίων Δήμου Αγ. Βασιλείου.

Το γήπεδο διαστάσεων αγωνιστικού χώρου 55,00Χ100,00 μέτρων εξυπηρετεί τις ανάγκες του ερασιτεχνικού αθλητισμού της ευρύτερης περιοχής, αλλά και του μαζικού αθλητισμού των κατοίκων της Τ.Κ. Σελλίων. 

Αναλυτικά οι εργασίες που θα γίνουν είναι:

  1. Επέκταση του γηπέδου βόρεια και ανατολικά
  2. Καθαίρεση τοιχίων από σκυρόδεμα
  3. Καθαίρεση παλαιάς περίφραξης.
  4. Αποξήλωση παλαιού συνθετικού χλοοτάπητα.
  5. Κατασκευή νέων τοίχων αντιστήρηξης.
  6. Τοποθέτηση νέου συνθετικού χλοοτάπητα.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί»  της πύλης  www.promitheus.gov.gr, καθώς  και  στην  ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (https://www.agios-vasilios.gr/)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οδοποιίας και οικοδομικών και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό  ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.

Για φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της διακήρυξης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17/08/2023, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και  ώρα  10:00  π.μ. και  ως  ημερομηνία  και  ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 22/08/2023, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ., η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με αντίστοιχα άρθρα του ν. 4412/2016.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Κάθε  προσφέρων  μπορεί να υποβάλει μόνο  μία  προσφορά.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη  από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη  διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2  έως  1.4  της  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  με  αρ.  117384/26-10-2017  (3821  Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ (4.678,00€) και ισχύ μέχρι την 17/07/2024.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Το έργο χρηματοδοτείται από το «ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης 2021-2025» με Κ.Α 2023ΝΠ30200006 της ΝΠ302.

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, μέχρι δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε πεντακόσιες σαράντα (540) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Αγίου Βασιλείου με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

 

 

 

 

 

Σπήλι, 26/07/2023

Ο  Δικαιούχος

 

 

 

 

Ιωάννης Ταταράκης

Δήμαρχος Αγ. ΒΑσιλείουΤελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2023 12:24
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version