Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ “ ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ”

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ “ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ”

 

 

Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
για την ανάθεση προμήθειας «ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» (ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ: 233133 )
1. Εκ παραδρομής στο άρθρο 1.5 της διακήρυξης αναφέρεται ως καταληκτική
ημερομηνία παραλαβής των προσφορών η 20-10-2023 αντί για την 23-10-2023
που είναι η ορθή ημερομηνία.

 

 

Λήψη εγγράφων εδώ

 

 

O ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας “ ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ” προϋπολογισμού 5.008.671,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: ΣΠΗΛΙ - ΡΕΘΥΜΝΟ, Ταχ.Κωδ. 74053, Τηλ: 2832022046 , Υπεύθυνος επικοινωνίας: Βερνάρδου
Στέλλα
E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Ιστοσελίδα: http://www.agios-vasilios.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη
διεύθυνση διαδικτύου www.promitheus.gov.gr .
3. Κωδικός CPV: 32441200-8 (Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου), 32441100-7 (Τηλεμετρικό
σύστημα παρακολούθησης), 38411000-9 (Υδρόμετρα)
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL433
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Το αντικείμενο της σύμβασης είναι το «ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ»
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές
7. Διάρκεια σύμβασης: 12 μήνες
8. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης,β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των
προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων,
όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής,
ποσού 100.173,42 € που αντιστοιχεί σε 2% επί της καθαρής αξίας .
9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Όχι
10. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής
11. Παραλαβή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23-10-
2023. και ώρα 15:00.
12. Χρόνος ισχύος προσφορών: 12 μήνες
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

 

14. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση
(URL) https://www.agios-vasilios.gr στην διαδρομή: Προκηρύξεις και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικούς Αριθμούς: 233133
Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) :
https://www.agios-vasilios.gr, δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο. Επίσης, αναρτάται στο διαδίκτυο
στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023 15:21
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version