Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

URL Ιστότοπου:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
μειοδοτικού Διαγωνισμού
για την "Μίσθωση ακινήτου - κτηρίου στην κοινότητα Δρίμισκου"

 

Λήψη εγγράφων στο σύνδεσμο παρακάτω

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Συνοπτικού Διαγωνισμού
για την παροχή ναυαγοσωστικής υπηρεσίας στην Δ.Ε. Φοίνικα Δήμου Αγίου Βασιλείου


 

Ο Δήμαρχος Δήμου Αγίου Βασιλείου
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την παροχή
ναυαγοσωστικής υπηρεσίας στην Δ.Ε. Φοίνικα Δήμο Αγίου Βασιλείου, ενδεικτικού συνολικού
προϋπολογισμού δαπάνης
60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο με ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και υποβολής
προσφορών :27/04/2021 και ώρα 10:00.
Οι τεχνικές προδιαγραφές αναγράφονται αναλυτικά στη μελέτη της διακήρυξης 4203/31-03-2021.
Εγγύηση για τη συμμετοχή δεν απαιτείται. Οι προσφορές των διαγωνιζομένων θα πρέπει να είναι
σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης .
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης ,η μελέτη και τα λοιπά έγγραφα του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στη
διαδικτυακή πύλη του Δήμου Αγίου Βασιλείου www.agios-vasilios.gr.
Η παρούσα αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του Δήμου www.agios-vasilios.gr και θα
αποσταλεί για δημοσίευση σε μια τοπική εφημερίδα.


 

Λήψη εγγράφων στο σύνδεσμο παρακάτω

ΤΟ Κ.Ε.Π. ΣΠΗΛΙΟΥ ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22/3/2021

Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2021 13:21 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ Κ.Ε.Π. ΣΠΗΛΙΟΥ
ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22/3/2021

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ Κ.Ε.Π. ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16/3/2021 ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17/3/2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 104/2021

«Τροποποίηση των υπ’ αρίθμ. 802/2019 και 911/2019 Αποφάσεων Δημάρχου»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου
2. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 59 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την
παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 περί ορισμού Αντιδημάρχων
3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 59 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 68 του
Ν.4555/2018 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιδημάρχους
4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
68 του Ν. 4555/2018, το οποίο αντικαταστάθηκε από την περιπτ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 5 του
Ν. 4623/2019 περί ορισμού της διάρκειας της θητείας Αντιδημάρχων
5. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 92 Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την
παρ.1 του άρθρου 33 του Ν.4483/2017, περί Αντιμισθίας Αντιδημάρχων – Αποζημιώσεων
Δημοτικών Συμβούλων
6. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 82/59633/20.08.2019: Ορισμός Αντιδημάρχων
7. Τις πολλές και συνεχώς διευρυνόμενες αρμοδιότητες του Δήμου και του Δημάρχου και την
ανάγκη της ισόρροπης κατανομής
8. Την ανάγκη συντονισμένης και ταχύτερης προώθησης των μεγάλων θεμάτων του Δήμου.
9. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (απόφ. ΓΠ-
191/20.03.2014 (Β’ 698) για τον Δήμο Αγίου Βασιλείου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του
ανέρχεται στους 7.427 κατοίκους.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Τροποποιούμε την Απόφαση 802/2019 ως προς την παρ. Α: θητεία του Αντιδημάρχου κ.
ΣΗΦΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έως τις 31-07-2022. Οι αρμοδιότητες του κ. Σηφάκη παραμένουν οι ίδιες.
Β. Τροποποιούμε την Απόφαση 911/2019 αναφορικά με την θητεία των παρακάτω Αντιδημάρχων
ως εξής:
1. κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ: θητεία έως και τις 30-11-2021. Οι αρμοδιότητες
του κ. Χαραλαμπάκη παραμένουν οι ίδιες.
2. κ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΣΤΑΥΡΙΝΑ: θητεία έως και τις 31-10-2021. Οι αρμοδιότητες της
κ. Σαρτζετάκη παραμένουν οι ίδιες.
Γ. Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Αγίου Βασιλείου τον Δημοτικό Σύμβουλο του επιτυχόντος
συνδυασμού ‘ΚΟΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ’ κ. Τρουλλινό Πύραμο του Ευθυμίου για το

χρονικό διάστημα από 1 η Μαρτίου 2021 έως 28-02-2022, ήτοι για 12 μήνες, στον οποίο
μεταβιβάζουμε τις εξής καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
1. Την επιμέλεια για την σωστή λειτουργία κοιμητηρίων
2. Την ευθύνη διαχείρισης εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων
3. Την ευθύνη υπαίθριας διαφήμισης
4. Την ευθύνη σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ)
5. Την προώθηση και αξιοποίηση εθελοντισμού
6. Την ευθύνη καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
7. Την τέλεση πολιτικών γάμων
1. Αναθέτουμε στους κ.κ. Αντιδημάρχους την υπογραφή των πάσης φύσεως εγγράφων και
αποφάσεων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες εκάστου και την από μέρους τους ανάληψη
της σχετικής πρωτοβουλίας με ταυτόχρονη έγγραφη ενημέρωση του Δημάρχου.
2. Σε περίπτωση που κάποιος από τους Αντιδημάρχους απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές
του ασκεί ο Δήμαρχος.
3. Τροποποιούμε τις 802/2019 και 911/2019 Αποφάσεις Δημάρχου ως προς την παρ.3 αυτών: Η
αναπλήρωση του Δημάρχου κατά την διάρκεια της απουσίας του θα γίνεται από τον
Αντιδήμαρχο κ. Σηφάκη Ελευθέριο.
4. Όλοι οι Αντιδήμαρχοι λαμβάνουν αντιμισθία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου
92 Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ.1 του άρθρου 33 του
Ν.4483/2017.
5. Η ισχύς της παρούσης ξεκινά την 1 η Μαρτίου 2021 και διαρκεί μέχρι τροποποίησης ή ανάκλησής
της.
6. Η παρούσα να δημοσιευθεί στον Τύπο όπως ο Νόμος ορίζει.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (1608/02.02.2021)

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ YΕ

Ειδικότητα :  καθαριότητα σχολικών μονάδων

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (1608/02.02.2021)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ YΕ

Ειδικότητα :  καθαριότητα σχολικών μονάδων

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Για την «Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και επισκευές-συντηρήσεις οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Αγ. Βασιλείου για το 2021» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).
Εκτιμώμενη αξία 151.193,94€ (εκατόν πενήντα ένα χιλιάδες εκατόν ενενήντα τρία ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά)

 

 

 

Λήψη εγγράφων εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε
υπηρεσίες καθαρισμού Σχολικών Μονάδων (Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας)

Λήψη εγγράφων

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version