Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

URL Ιστότοπου:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» -
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στο πλαίσιο ενίσχυσης του προγράμματος «Ψυχολόγοι στα Σχολεία» καλούμε τους ενδιαφερόμενους ψυχολόγους με εμπειρία σε εφήβους και παιδιά όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι 23/09/2022.
Στον/στην ψυχολόγο θα ανατεθεί το έργο:
1. της τακτικής παρουσίας στα σχολεία της εμβέλειας του Δήμου,
2. της πραγματοποίησης ενημερωτικών συναντήσεων για τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς,
3. του εντοπισμού περιπτώσεων και συμβουλευτικής παιδιών και οικογενειών που χρήζουν παρέμβασης.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2832340203, 2832023091.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 913/2022 «Ορισμός Αντιδημάρχου»

Τετάρτη, 07 Σεπτεμβρίου 2022 13:19 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Ανακοινώσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 913/2022

«Ορισμός Αντιδημάρχου»

Λήψη εγγράφου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Λήψη Σχετικών Εγγράφων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
για την προμήθεια Kαυσίμων και λιπαντικών
για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και των νομικών
του προσώπων ,προυπολογισμού 319.456,89 Ευρώ άνευ ΦΠΑ,
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει
τιμής.
Ο Δήμαρχος Δήμου Αγίου Βασιλείου
Προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
τιμής για την προμήθεια Kαυσίμων και λιπαντικών
για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και των νομικών του
προσώπων ,με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού
δαπάνης 319.456,89 Ευρώ άνευ ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 05/08/2022 και ώρα: 15:00.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:

ΟΜΑΔΕΣ Εκτιμώμενη αξία
1.Καύσιμα απορριμματοφόρων ΔΕ Φοίνικα 69.637,00
2.Καύσιμα απορριμματοφόρων ΔΕ Λάμπης 34.113,74
3. Καύσιμα φορτηγών-ημιφορτηγών Δήμου 26.705,37
4. Καύσιμα επιβατικών Δήμου 17.821,44
5. Καύσιμα μηχανημάτων έργου Δήμου 83.061,00
6. Καύσιμα αντλιοστασίων Δήμου 5.159,85
7. Καύσιμα αποφρακτικών-ξυλοκοπτικών-χορτοκοπτικών
Δήμου
2.744,82
8. Καύσιμα θέρμανσης Δήμου και καύσιμα νομικών
προσώπων
70.353,67
9.Λιπαντικά 9.860,00
Σύνολο 319.456,89
ΦΠΑ 24% 76.669,65
Σύνολο ομάδων 396.126,55

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των ομάδων είτε
για μια ή περισσότερες ομάδες.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως το τέλος του 2023.
Η εγγύηση για την συμμετοχή ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης,
χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής απευθύνεται στο Δήμο Αγ. Βασιλείου.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης, τα παραρτήματα και τα λοιπά έγγραφα του διαγωνισμού θα
αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Και στο διαδίκτυο στην
διεύθυνση www.agios-vasilios.gr
Η παρούσα αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Δήμου www.agios-vasilios.gr και
θα αποσταλεί για δημοσίευση στον τύπο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
για την Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις ζημιών σε δίκτυα ύδρευσης άρδευσης
αποχέτευσης του Δήμου Αγίου Βασιλείου 2022 και 2023 μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής(χαμηλότερη τιμή)

Ο Δήμαρχος Δήμου Αγίου Βασιλείου
Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή)για την Προμήθεια υλικών
για αποκαταστάσεις ζημιών σε δίκτυα ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης του Δήμου
Αγίου Βασιλείου 2022 και 2023 μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης
259.284,20€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ-Αρ.συστήματος 164110) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών:15/07/2022 και ώρα: 15:00.
Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών αναγράφονται αναλυτικά στη μελέτη της διακήρυξης και αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.
Η εγγύηση για την συμμετοχή ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α. και
στην διακήρυξη αναφέρονται αναλυτικά τα ποσά για την εγγύηση συμμετοχής . Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
απευθύνεται στο Δήμο Αγ. Βασιλείου.
Η παρούσα αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ,στην ιστοσελίδα του Δήμου www.agios-vasilios.gr και
θα αποσταλεί για δημοσίευση στις εφημερίδες.

 

Λήψη εγγράφων

Σε συνέχεια της απόφασης ένταξης της Πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» με Κωδικό ΟΠΣ 5163963, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου ως δικαιούχος, προτίθεται να προχωρήσει στην διαδικασία ανάθεσης του Υποέργου με ΑΑ 216, κωδικό «306392» και τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Παρακολούθησης των δράσεων Μικροκινητικότητας του Δήμου Αγίου Βασιλείου».Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Παράταση ενστάσεων δασικών χαρτών έως 15 Ιουλίου 2022

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2022 15:04 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ


Η Δ/νση Δασών Ρεθύμνου ενημερώνει τους πολίτες ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων κατά του δασικού χάρτη ΠΕ Ρεθύμνου και των αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων είναι η 15η Ιουλίου 2022 ημέρα Παρασκευή (άρθρο 147 Νόμος 4938/2022 - A109/6-6-2022). Τονίζουμε ότι οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στο Δασικό Χάρτη εκτάσεων.
Επισημαίνουμε ότι εφόσον οι πολίτες διαφωνούν με τον χαρακτήρα που αποδίδει ο Χάρτης στην έκτασή τους έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αντιρρήσεις. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή των αντιρρήσεων (μέχρι 15/7/2022) και μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών το αργότερο θα πρέπει να αποστείλουν τον σχετικό φάκελο στη Δ/νση Δασών Ρεθύμνου.
Ο φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο:
Ο εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το αντίγραφο της φόρμας αντιρρήσεων,
όπως εκδίδεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή τα στοιχεία που αποδεικνύουν την καταβολή του ειδικού τέλους ή/και το αποδεικτικό υποβολής αντίρρησης, που εκδίδεται από την ηλεκτρονική
εφαρμογή και το έννομο συμφέρον.
Οι πολίτες που έχουν εκκρεμείς υποθέσεις στην Τεχνική Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων ΠΕ Ρεθύμνης και εκκρεμείς αιτήσεις πράξεων χαρακτηρισμού θα πρέπει με αίτησή τους προς τη Δ/νση Δασών Ρεθύμνου (ΣΥΑΔΧ)να ζητήσουν να υποβληθεί ηλεκτρονικά η αντίρρησή τους προς την Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων ΑΤΕΛΩΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την «Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και
επισκευές-συντηρήσεις οχημάτων και μηχανημάτων
έργου του Δήμου Αγ. Βασιλείου για το 2022» με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφοράς ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

Προϋπολογισμού 128.235,15€ χωρίς ΦΠΑ

 

Λήψη σχετικών εγγράφων

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version