Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

URL Ιστότοπου:

ΤΑΠΤΟΚ ΑΛΙΕΙΑΣ 2021-2027 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2023 13:29 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Ανακοινώσεις

ΤΑΠΤΟΚ ΑΛΙΕΙΑΣ 2021-2027

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΠΗΛΙ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023, 12:00

Στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το νέο
πρόγραμμα ΤΑΠΤοΚ ΑΛΙΕΙΑΣ 2021 – 2027, οι αναπτυξιακές εταιρίες της Κρήτης
συνεργάζονται για την υποβολή Κοινής Πρότασης.
Για την κατάρτιση της πρότασης θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με σκοπό τη Δημόσια
Διαβούλευση με τους κατοίκους και τους φορείς της Περιοχής Παρέμβασης.
Στη Δημόσια Διαβούλευση θα συζητηθούν:
• Η Περιοχή Παρέμβασης της Πρότασης
• Το Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων (ΕΔΠ) / Εταιρική σχέση
• Οι Ανάγκες της περιοχής και η ιεράρχησή τους
• Η διαμόρφωση της τοπικής στρατηγικής
Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθεί Δημόσια Διαβούλευση με τους κατοίκους και τους
φορείς του Δήμου Αγίου Βασιλείου τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου και ώρα 12:00 στην αίθουσα
του Δημοτικού Συμβουλίου στο Σπήλι

Την ευθύνη της εκδήλωσης από τις συνεργαζόμενες αναπτυξιακές εταιρίες έχει το ΑΚΟΜΜ-
ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ

* Προτεινόμενη Περιοχή Παρέμβασης Αγ. Βασιλείου: Κοινότητες Αγίας Γαλήνης, Ακουμίων,
Αρδάκτου, Ασωμάτου, Δριμίσκου, Κεραμέ, Λευκογείων, Μαριού, Μελάμπων, Μύρθιου,
Ροδακίνου, Σακτουρίων, Σελλίων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ “ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ”

 

 

Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
για την ανάθεση προμήθειας «ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» (ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ: 233133 )
1. Εκ παραδρομής στο άρθρο 1.5 της διακήρυξης αναφέρεται ως καταληκτική
ημερομηνία παραλαβής των προσφορών η 20-10-2023 αντί για την 23-10-2023
που είναι η ορθή ημερομηνία.

 

 

Λήψη εγγράφων εδώ

 

 

O ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας “ ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ” προϋπολογισμού 5.008.671,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: ΣΠΗΛΙ - ΡΕΘΥΜΝΟ, Ταχ.Κωδ. 74053, Τηλ: 2832022046 , Υπεύθυνος επικοινωνίας: Βερνάρδου
Στέλλα
E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Ιστοσελίδα: http://www.agios-vasilios.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη
διεύθυνση διαδικτύου www.promitheus.gov.gr .
3. Κωδικός CPV: 32441200-8 (Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου), 32441100-7 (Τηλεμετρικό
σύστημα παρακολούθησης), 38411000-9 (Υδρόμετρα)
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL433
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Το αντικείμενο της σύμβασης είναι το «ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ»
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές
7. Διάρκεια σύμβασης: 12 μήνες
8. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης,β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των
προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων,
όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής,
ποσού 100.173,42 € που αντιστοιχεί σε 2% επί της καθαρής αξίας .
9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Όχι
10. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής
11. Παραλαβή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23-10-
2023. και ώρα 15:00.
12. Χρόνος ισχύος προσφορών: 12 μήνες
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

 

14. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση
(URL) https://www.agios-vasilios.gr στην διαδρομή: Προκηρύξεις και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικούς Αριθμούς: 233133
Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) :
https://www.agios-vasilios.gr, δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο. Επίσης, αναρτάται στο διαδίκτυο
στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Αλλαγή τρόπου υποβολής δήλωση τέλους ακαθ. εσόδων από 30/9/2023

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2023 10:46 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Ο  Δήμος Αγίου Βασιλείου σας ενημερώνει ότι από 30/9/2023 και μετά

Θα πρέπει να υποβάλλετε τη δήλωση τέλους  ακαθ.εσόδων  για  την επιχείρηση σας

Και να πληρώνετε το αναλογούν τέλος ηλεκτρονικά (μέσω IRIS) στην παρακάτω

 

Διεύθυνση: dae.govapp.gr –Πλατφόρμα Δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων - Είσοδος ως επιχείρηση με κωδικούς taxisnet

 

Οπότε όσοι κατέθεταν το τέλος στον λογαριασμό του Δήμου στην Τράπεζα Πειραιώς με (ΙΒΑΝ GR 7401711670006167030020468 ) θα πρέπει να σταματήσουν να το κάνουν από την παραπάνω ημερομηνία δηλαδή από τις 30/9/2023 και μετά.

Eφαρμογή των διατάξεων του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες
συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και
δημοτικές εκλογές» (Α΄138) ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης
Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023.


ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ ΣΠΗΛΙΟΥ: ΕΓΓΡΑΦΕΣ 1-5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Σάββατο, 02 Σεπτεμβρίου 2023 11:06 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Ανακοινώσεις

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ ΣΠΗΛΙΟΥ: ΕΓΓΡΑΦΕΣ 1-5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

Αγαπητοί συνδημότες, η γνώση, ως ένα από τα βασικότερα αγαθά, αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής ενώ παράλληλα ενισχύει την οικονομία μέσω της αξιοποίησης και της εφαρμογής της.

Τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ), θεσμός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προσφέρουν γενική μόρφωση καθώς και Επαγγελματική Κατάρτιση, ενώ δίνουν επίσης τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ). Xορηγούν:
• Απολυτήριο, ισότιμο με αυτό του Γενικού Λυκείου, τόσο για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όσο και για την πρόσληψη στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
• Πτυχίο αναγνωρισμένο από την Ε.Ε. στην αντίστοιχη ειδικότητα.
• Επίσης, δίνουν τη δυνατότητα σε όσους διαθέτουν, ήδη, απολυτήριο Γενικού Λυκείου να αποκτήσουν Πτυχίο ειδικότητας (απαλλάσσονται από τα γενικά μαθήματα).
Η διάρκεια φοίτησης στα Εσπερινά ΕΠΑ.Λ. είναι 3 έτη, με 6ωρα μαθήματα έναντι 7ωρων των ημερησίων Λυκείων .
Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή ισότιμου τίτλου, εγγράφονται απευθείας στην Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ., απαλλάσσονται από τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα ειδικότητας 15 ή 16 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως και αποκτούν δικαίωμα πρόσβασης στα ΑΤΕΙ με ειδικές εξετάσεις και ευνοϊκό ποσοστό εισαγωγής. Το ωράριο λειτουργίας είναι 18.00 έως 22.15.

Στο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Σπηλίου προβλέπεται να λειτουργήσουν:
Α)Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας με ειδικότητες:
• Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
• Τουριστικών επιχειρήσεων
Ενδεικτικά, μαθήματα που προβλέπεται να διδαχθούν είναι τα παρακάτω:
Αρχές Λογιστικής, Μάρκετινγκ, Θεωρία Τουρισμού και Εφαρμογές, Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές, Στοιχεία Δικαίου (Αστικό -Εμπορικό-Εργατικό -Τουριστικό)
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης, Φορολογική Πρακτική, Λογιστικές Εφαρμογές, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικών Επιχειρήσεων, Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Εφαρμογές στον Τουρισμό Ξένες γλώσσες κ.ά.
Β) Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος με ειδικότητες:
• Φυτικής Παραγωγής
• Ζωικής Παραγωγής
• Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
Ενδεικτικά, μαθήματα που προβλέπεται να διδαχθούν είναι τα παρακάτω:
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Αρχές Βιολογικής Γεωργίας, Δενδροκομία – Αμπελουργία, Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας- Κηπευτικές Καλλιέργειες, Αρδεύσεις Καλλιεργειών
Διατροφή Αγροτικών Ζώων, Εκτροφή Αγροτικών Ζώων, Υδατοκαλλιέργειες, Μελισσοκομία -Σηροτροφία
Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων, Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων, Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων, Ασφάλεια Τροφίμων

Ο αυξημένος αριθμός των τουριστών που επισκέπτονται την περιοχή μας, κάθε χρόνο, δημιουργεί σημαντική ζήτηση όχι μόνο σε υπηρεσίες αλλά και σε διατροφικά προϊόντα. Τουριστικά καταλύματα, εστιατόρια, καταστήματα τοπικών προϊόντων και άλλες τουριστικές υπηρεσίες αναπτύσσονται με ραγδαίους ρυθμούς, προσφέροντας εργασία.
Τα προϊόντα και οι εργασίες αυτές, όμως, θα πρέπει να παράγονται και να παρέχονται με προδιαγραφές, τέτοιες, που να εξασφαλίζεται η προσέλευση επισκεπτών με υψηλά κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά. Απαίτηση που μπορεί να υποστηρίξει άριστα το νέο μας σχολείο.

Αγαπητοί συνδημότες, οι πυλώνες για αειφορία και βιώσιμη ανάπτυξη στο δήμο Αγίου Βασιλείου δεν είναι άλλοι από το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία. Υποχρέωση δική μας, ως δημοτική αρχή, είναι να κατευθύνουμε σωστά τον πολίτη, εξασφαλίζοντας την δυνατότητα απόκτησης γνώσης και κατάρτισης. Τον στόχευση αυτή έρχεται να υπηρετήσει το Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Σπηλίου.

Καλορίζικο και επωφελές το νέο μας σχολείο!

Εγγραφές: 1-5 Σεπτεμβρίου.
Πληροφορίες 2832340203 / 6932214503

Αντώνης Τσουρδαλάκης
Υπεύθυνος Παιδείας δήμου Αγίου Βασιλείου
Διευθυντής Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Σπηλίου

Οριστικός τελικός πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων έτους 2023 2024

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΑΔΑ: 9688Ω6Τ-ΧΩΨ

ΑΔΑΜ: 23PROC013221918  2023-08-07

 

Έργο:

«Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών άρδευσης και επέκταση δικτύων άρδευσης για την αύξηση των αρδευόμενων περιοχών Δήμου Αγίου Βασιλείου

Υποέργο 1: Περιοχές  ΔΕ Λάμπης (ΤΟΕΒ Αγ. Γαλήνης) & ΔΕ Φοινικα (ΤΟΕΒ Κουρταλιώτη)»

 

Χρηματοδότηση:

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα

«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α και συγκεκριμένα από την 2023ΣΕ08210016

Προϋπολογισμός:

2.172.109,43 

CPV:

45232120-9 (Αρδευτικά Έργα)

Αρ. Πρωτ.:

10153/31-07-2023

 

 
   

 

 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΤΡΟ4:Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

της πράξης:

«Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών άρδευσης και επέκταση δικτύων άρδευσης για την αύξηση των αρδευόμενων περιοχών Δήμου Αγίου Βασιλείου

Υποέργο 1: Περιοχές  ΔΕ Λάμπης (ΤΟΕΒ Αγ. Γαλήνης) & ΔΕ Φοινικα (ΤΟΕΒ Κουρταλιώτη)»

 

 

Ο Δικαιούχος Δήμος Αγίου Βασιλείου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών άρδευσης και επέκταση δικτύων άρδευσης για την αύξηση των αρδευόμενων περιοχών Δήμου Αγίου Βασιλείου Υποέργο 1: Περιοχές  ΔΕ Λάμπης (ΤΟΕΒ Αγ. Γαλήνης) & ΔΕ Φοινικα (ΤΟΕΒ Κουρταλιώτη(45232120-9 (Αρδευτικά Έργα)), Κωδικός ΝUTS: GR43 KRITI, με προϋπολογισμό 1.751.701,15 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 388.139,04€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία Υδραυλικά ή Η/Μ, με προϋπολογισμό 1.345.929,00€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Η μελέτη αυτή αφορά την αντικατάσταση, τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση για την  βελτιστοποίηση της λειτουργίας των δικτύων άρδευσης των περιοχών των Λευκογείων, των Σελίων, και του Μαριού της Δ.Ε. Φοίνικα και της Αγίας Γαλήνης της Δ.Ε. Λάμπης του Δήμου Αγίου Βασιλείου, όπως αποτυπώνονται στα συνημμένα σχέδια οριζοντιογραφίας της μελέτης.

Στον Δήμο μας είναι γενικά αναγκαία η καλύτερη διαχείριση και αποδοτικότερη χρήση του νερού στη γεωργία, προκειμένου τόσο ο πρωτογενής τομέας να καταστεί ανταγωνιστικός και αποδοτικός για την τοπική οικονομία, αλλά και να προστατευτεί το περιβάλλον από την εξάντληση των φυσικών πόρων.

Σήμερα οι περιοχές της μελέτης αρδεύονται μέσω ενός υφιστάμενου δικτύου άρδευσης που κρίνεται ανεπαρκές για την ζήτηση της τοπικής οικονομίας. Παρόλο που υπάρχουν οι απαιτούμενοι φυσικοί πόροι, επιβάλλεται  ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση του δικτύου για να μπορέσει αυτό να μεταφέρει τις υπάρχουσες παροχές ύδατος στις καλλιέργειες των χρηστών του. Η ζήτηση σε νερό άρδευσης επιβάλει τον εκσυγχρονισμό του δικτύου ώστε μέσω της αξιοποίησης των υδάτινων πόρων και της ελαχιστοποίησης των απωλειών  να μπορέσει να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις ήτοι:

  • Την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες
  • Την διασφάλιση του αγροτικού εισοδήματος
  • Την εξασφάλιση των ποσοτήτων εκείνων του νερού που είναι ανά πάσα στιγμή ικανές να καλύπτουν ένα λογικό επίπεδο κατανάλωσης
  • Την διαφύλαξη και διατήρηση της ποιότητας του υδροφόρου ορίζοντα και της ποιότητας του προσφερόμενου νερού, αποφεύγοντας φαινόμενα και συνθήκες υπεράντλησης υπογείων υδάτων
  • Την αδιάκοπη παροχή νερού, που ικανοποιεί τις προβλεπόμενες από το νόμο προδιαγραφές ποιότητας και επάρκειας
  • Την εξυπηρέτηση των καταναλωτών με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί»  της πύλης  www.promitheus.gov.gr, καθώς  και  στην  ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (https://www.agios-vasilios.gr/)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικά και Υδραυλικών και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό  ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή Η/Μ.

Για φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της διακήρυξης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29-08-23, ημέρα Τρίτη  και  ώρα  10:00  π.μ. και  ως  ημερομηνία  και  ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 01-09-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με αντίστοιχα άρθρα του ν. 4412/2016.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Κάθε  προσφέρων  μπορεί να υποβάλει μόνο  μία  προσφορά.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη  από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη  διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2  έως  1.4  της  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  με  αρ.  117384/26-10-2017  (3821  Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους τριάντα πέντε χιλιάδων και τριάντα πέντε ευρώ  (35.035,00€) και ισχύ μέχρι την 29-10-2024.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 με Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. (0035980476), συγχρηματοδοτείται από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και είναι εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ με ενάριθμο 2023ΣΕ08210016.

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, μέχρι δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε πεντακόσιες σαράντα (540) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Για τη δημοπράτηση του έργου έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 2511/04-07-2023  σύμφωνη γνώμη δημοπράτησης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Αγίου Βασιλείου με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2023ΣΕ08210016

 

 

 

 

 

Σπήλι, 31-07-2023

Ο  Δικαιούχος

 

 

 

 

Ιωάννης Ταταράκης

Δήμαρχος Αγ. ΒΑσιλείου

 

 

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

 

Έργο:

«Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης Δήμου Γαύδου»

Χρηματοδότηση:

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με Κ.Α. 2023ΝΑ23300000 της ΣΑΝΑ233

Προϋπολογισμός:

125.600,00 

CPV:

45231300-8 (Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης)

Αρ. Πρωτ.:

1390/31-07-2023

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

της πράξης:

«Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης Δήμου Γαύδου»

 

 

Ο Δικαιούχος Δήμος Γαύδου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης Δήμου Γαύδου» (CPV: 45231300-8 (Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης)), Κωδικός ΝUTS: GR43 KRITI, με προϋπολογισμό 101.290,32 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Υδραυλικά ή Η/Μ, με προϋπολογισμό 101.290,32 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, και αναθεώρηση).

 

Το παρόν έργο αφορά στην βελτίωση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης που τροφοδοτεί την υδατοδεξαμενή στον οικισμό Βατσιανά από την υδατοδεξαμενή στον οικισμό Καστρί Δήμου Γαύδου, καθώς και την κατασκευή τμήματος δικτύου διανομής στον οικισμό Βατσιανά με αγωγούς Φ63, 10 ατμ μήκους περίπου 3.300,00 μ.

Οι εργασίες που θα γίνουν για την κατασκευή του δικτύου είναι:

•    Εκσκαφή τάφρου ή μικροτάφρου

•    Τοποθέτηση των σωλήνων εντός του σκάμματος.

•    Οι σωλήνες θα εγκιβωτιστούν σε άμμο λατομείου.

•    Αποκατάσταση με τσιμέντο ή άσφαλτο

•    Θα γίνει αναπλήρωση των τάφρων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής.

•    Τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών, εξαεριστικών, και δικλείδων.

•    Τοποθέτηση παροχών για την σύνδεση των ιδιοκτησιών με το δίκτυο διανομής

 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί»  της πύλης  www.promitheus.gov.gr, καθώς  και  στην  ιστοσελίδα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (https://www.agios-vasilios.gr/)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Υδραυλικά ή Η/Μ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό  ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή Η/Μ.

Για φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της διακήρυξης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22/08/2023, ημέρα ΤΡΙΤΗ  και  ώρα  10:00  π.μ. και  ως  ημερομηνία  και  ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 25/08/2023, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ., η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με αντίστοιχα άρθρα του ν. 4412/2016.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Κάθε  προσφέρων  μπορεί να υποβάλει μόνο  μία  προσφορά.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη  από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη  διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2  έως  1.4  της  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  με  αρ.  117384/26-10-2017  (3821  Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους δύο χιλιάδων είκοσι έξι ευρώ (2.026,00 €) και ισχύ μέχρι την 22/07/2024.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΣΑΝΑ233 με ΚΑ 2023ΝΑ23300000.

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Γαύδου με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

 

 

 

 

Γαύδος, 31/07/2023

Ο  Δικαιούχος

 

 

 

 

Μ. Στεφανάκη

Δήμαρχος Γαύδου

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version