Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 6 Δεκεμβρίου 2021 - 10:00

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 6 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ 5401/τεύχος Β’) και την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών:

 

1. Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών οικ. έτους 2022 και έγκριση αιτιολογικής έκθεσης (παρ.6 άρθρο 77 Ν.4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/2018 και άρθρο 72 Ν/3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 παρ.1β του Ν.4735/2020).

2. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου της προμήθειας ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ’.

3. Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» Με τίτλο: «Αναβάθμιση Υποδομών και Υπηρεσιών Προσκυνηματικού Τουρισμού» Στον άξονα προτεραιότητας: 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» για την πράξη «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΛΑΜΠΗΣ ΣΥΒΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΝ» και έγκριση για την υποβολή της πρότασης.

4. Έγκριση απόδοσης λογαριασμών από τον υπόλογο Χρηματικών Ενταλμάτων (Β’ φάση).

5. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και επαύξηση της πίστωσης του Κ.Α. 00-6471.002 ‘ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ’ κατά 1.550,00 €

6. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και επαύξηση της πίστωσης του Κ.Α. 70-6253.001 ‘ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ISUZU 4X4’ κατά 30,00 €.

7. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και επαύξηση των πιστώσεων που αφορούν τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου.

8. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και επαύξηση της πίστωσης του Κ.Α. 10-6323.001 ‘ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΤΕΟ’ κατά 300,00 €.

9. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης για ανταλλακτικά οχημάτων του Δήμου, λόγω επείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απρόβλεπτο γεγονός.

10. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 3.720,00 € για την σύνταξη μελέτης με τίτλο ‘ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΦΡΑΤΙ Τ.Κ. ΜΙΞΟΡΡΟΥΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’.


11. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 6.200,00 € για την εκτέλεση εργασίας κλαδέματος δέντρων.

12. Παρατάσεις συμβατικού χρόνου περαίωσης έργων.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 03 Δεκεμβρίου 2021 16:49
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version