Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 15:00

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου
Βασιλείου, την 2 α Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα
της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: (1) την  παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α' 55) , η οποία κυρώθηκε με το  άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76) , αντικαταστάθηκε με το  άρθρο 67
του ν. 4830/2021 (Α' 169) και η ισχύς της παρατάθηκε έως 31.03.2023 σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.5007/22 (ΦΕΚ
241/23.12.2022 τεύχος Α’), (2) την Εγκύκλιο αρ. 375/απ 39167/02.06.2022 , Α.Δ.Α.: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ, με θέμα
«Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου» και (3) το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/1901-2023 τεύχος Α’)
«Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».

1. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2023 για τακτοποίηση του Χρηματικού Υπολοίπου, μετά το κλείσιμο
31-12-2022.
2. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2023 για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι και ΙΙ, μετά το
κλείσιμο 31-12-2022.
3. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2023 για εγγραφή στις πληρωμές ΠΟΕ των ανεξόφλητων
παραστατικών έτους 2022.
4. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2023 για εγγραφή έργων που εγκρίθηκαν στον Δήμο Αγίου
Βασιλείου μετά την σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2023 και ως εκ τούτου δεν έχουν εγγραφές στον
νέο προϋπολογισμό.
5. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εγγραφή συνεχιζόμενης σύμβασης με την ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. –
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΤΑ για την ‘Αποτύπωση ακινήτων του Δήμου Αγίου Βασιλείου στα
πλαίσια εφαρμογής του Εθνικού Κτηματολογίου στον Νομό Ρεθύμνου’, ποσού 66.757,42 €.
6. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 70-6262.009 ‘ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ’ κατά 1.600,00 €.
7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης συμβάσεων για την εκτέλεση υπηρεσιών καθαριότητας κοινοχρήστων
χώρων, δημοτικών κτηρίων, συντήρησης πρασίνου & ηλεκτροφωτισμού και τροποποίηση του
προϋπολογισμού για την πρόβλεψη απαιτούμενης πίστωσης.
8. Έγκριση επιχορήγησης ύψους 30.000,00 € στο ΝΠΔΔ ‘ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΠΗΛΙΟΥ’.
9. Έγκριση επιχορήγησης ύψους 25.000,00 € στο ΝΠΙΔ ‘ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’ (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.).
10. Εξέταση περιπτώσεων χορήγησης οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμους δημότες (άρθρο 202
παρ.2 ν.3463/2006).
11. Λήψη απόφασης περί: (α) ορισμού δικαιούχων Δημοτικών Συμβούλων της αποζημίωσης για την
συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (β) καθορισμού του ύψους αποζημίωσης
αυτής και (γ) καθορισμού του χρόνου καταβολής της αποζημίωσης.
12. Έκδοση Κανονιστικής Πράξης σχετικά με τις υποχρεώσεις των μελισσοκόμων που δραστηριοποιούνται
στον Δήμο.
13. Εξέταση αιτημάτων διορθώσεων λογαριασμών – διαγραφών χρεών από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους.

14. Εξέταση αιτήματος εκ μέρους της EUROBANK για δωρεάν παραχώρηση χώρου στην Κοινότητα Αγίας
Γαλήνης για την εγκατάσταση ΑΤΜ.
15. Δωρεάν παραχώρηση δημοτικής αίθουσας στο ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ για την πραγματοποίηση εκδήλωσης.
16. Περί αποδοχής ή όχι της εφαρμογής του Προγράμματος Δακοκτονίας στις Κοινότητες του Δήμου για τα έτη
2023, 2024 και 2025.
17. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου κατόπιν άρσης απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία της Ουρανίας
Νικολιδάκη στον Τομέα Ι Ρυμοτομικού Σχεδίου Σπηλίου.
18. Παρατάσεις του συμβατικού χρόνου περαίωσης έργων.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2023 19:31
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version