Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 17 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 15:00

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου
Βασιλείου, την 17 η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω
θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: (1) την  παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α' 55) , η οποία κυρώθηκε με το  άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76) , αντικαταστάθηκε με το  άρθρο 67
του ν. 4830/2021 (Α' 169) και η ισχύς της παρατάθηκε έως 31.03.2023 σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.5007/22 (ΦΕΚ
241/23.12.2022 τεύχος Α’), (2) την Εγκύκλιο αρ. 375/απ 39167/02.06.2022 , Α.Δ.Α.: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ, με θέμα
«Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου» και (3) το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/1901-2023 τεύχος Α’)
«Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».

1. Έγκριση Έκθεσης Εσόδων – Δαπανών 3 ου και 4 ου τριμήνου 2022 Δήμου Αγίου Βασιλείου.
2. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εγγραφή χρηματοδότησης εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης για
την εκτέλεση ‘ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ’, ποσού 74.400,00 €.
3. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εγγραφή χρηματοδότησης συνολικού ύψους 350.000,00 € εκ
μέρους της Περιφέρειας Κρήτης για την εκτέλεση των παρακάτω υποέργων: (1) ‘ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΕΛΛΙΩΝ’ (ποσού
290.000,00 €), (2) ‘ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ.
ΣΠΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’ (ποσού 27.923,99 €) και (3) ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΣΠΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’
(ποσού 32.076,01 €).
4. Λήψη απόφασης για προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2023 στον Δήμο Αγίου Βασιλείου.
5. Λήψη απόφασης για πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων στον Δήμο Αγίου Βασιλείου.
6. Επικαιροποίηση της υπ’ αρίθμ. 186/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
7. Τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Σπηλίου στην ιδιοκτησία Μ. Νεονάκη.
8. Εξέταση πρότασης Σημειακής Τροποποίησης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. Λάμπης Δήμου Αγίου Βασιλείου.
9. Έγκριση της μελέτης ομβρίων που συντάσσεται στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου ‘ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΛΑΚΙΑ’.
10. Εγκρίσεις παρατάσεων συμβατικού χρόνου περαίωσης έργων.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2023 19:41
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version