Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 10 Μαρτίου 2023 και ώρα 15:00

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου
Βασιλείου, την 10 η Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα
της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: (1) την  παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α' 55) , η οποία κυρώθηκε με το  άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76) , αντικαταστάθηκε με το  άρθρο 67
του ν. 4830/2021 (Α' 169) και η ισχύς της παρατάθηκε έως 31.03.2023 σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.5007/22 (ΦΕΚ
241/23.12.2022 τεύχος Α’), (2) την Εγκύκλιο αρ. 375/απ 39167/02.06.2022 , Α.Δ.Α.: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ, με θέμα
«Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου» και (3) το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/1901-2023 τεύχος Α’)
«Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».

1. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εγγραφή χρηματοδότησης ύψους 100.000,00 € εκ μέρους του
Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής για την εκτέλεση του έργου ‘ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΜΕΛΑΜΠΕΣ, ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΚΑΙ ΣΕΛΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’,
προϋπολογισμού μελέτης 120.000,00 €.
2. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εγγραφή χρηματοδότησης ύψους 470.000,00 € εκ μέρους της
Περιφέρειας Κρήτης για την εκτέλεση του έργου ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΡΗΝΗΣ ΣΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΜΙΞΟΡΡΟΥΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’.
3. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εγγραφή επιχορήγησης ύψους 37.200,00 € εκ μέρους του
Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής για την εκτέλεση της υπηρεσίας ‘ΩΡΙΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΥΠΟΒΟΛΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ’.
4. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγίου Βασιλείου και της Περιφέρειας Κρήτης –
Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης για την εκτέλεση του έργου ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΚΟΥΜΙΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΡΥΣΣΩΝ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΒΡΥΣΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’ και τροποποίηση του προϋπολογισμού για την εγγραφή της
σχετικής πίστωσης.
5. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024-2027 Δήμου Αγίου
Βασιλείου.
6. Τροποποίηση Στοχοθεσίας έτους 2023, μετά τις υποχρεωτικές αναμορφώσεις προϋπολογισμού στην αρχή
του έτους.
7. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 20-6162.001 ‘ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΣ ΔΕΗ ΓΙΑ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ’ κατά 50.000,00 €.
8. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 30-6641.003 ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ’ κατά 2.859,69 €.
9. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 10-7131.001 ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ’ κατά
1.000,00 €.
10. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 25-6672.002 ‘ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ Δ.Ε.
ΦΟΙΝΙΚΑ’ κατά 11.120,32 €.
11. Τροποποίηση προϋπολογισμού για ισοσκέλιση Τέλους ΑΠΕ Ακουμίων και Αρδάκτου μετά το κλείσιμο 30-
12-2022.

12. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση των παρακάτω Κ.Α.:
 10-6041.004 ‘ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ COVID-19 (2
άτομα 8μηνα)’
 10-6054.003 ‘ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ’
 20-6041.006 ‘ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ COVID-19
(οδηγός)
 20-6054.001 ‘ΙΚΑ (ΕΦΚΑ) ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ’
13. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 10-6054.002 ‘ΕΦΚΑ ΕΚΑΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ’, λόγω τετράμηνης παράτασης του
Προγράμματος.
14. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης επετειακής εκδήλωσης του Δήμου.
15. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, κατόπιν
εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (ΔΕΠ).
16. Έγκριση συνδρομής του Δήμου Αγίου Βασιλείου σε εφημερίδες.
17. Εγκρίσεις παρατάσεων συμβατικού χρόνου περαίωσης έργων.
18. Εγκρίσεις ΑΠΕ έργων.
19. Χορήγηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Ακουμίων.
20. Διάθεση δωρεάν κυβικών νερού σε ιδιώτη, λόγω παραχώρησης ακινήτου ιδιοκτησίας του για την λειτουργία
υδατοδεξαμενής στην Κοινότητα Καρινών.

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 08 Μαρτίου 2023 23:33
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version