Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 20 Ιανουαρίου 2017 - 20:00

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σπηλίου στις 20 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/7-6-2010):

 Ενημέρωση Δημάρχου & Χρόνος Παρατάξεων


1. Απόφαση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης λόγω άγονου διαγωνισμού για την ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ’.
2. Τροποποίηση προϋπολογισμού μετά το κλείσιμο 31-12-2016 για τακτοποίηση: (α) χρηματικού υπολοίπου (β) υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (γ) Ομάδας ΙΙ Εσόδων και ΚΑΕ 85 ‘Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων’.
3. Τροποποίηση προϋπολογισμού και αφαίρεση από τον προϋπολογισμό οικον. έτους 2017 των προνοιακών επιδομάτων, λόγω παράτασης χορήγησής τους από τους μητροπολιτικούς δήμους (άρθρο 77 Ν.4445/2016).
4. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης για ‘ΣΥΝΔΕΣΗ INTERNET ΜΕ ΤΗΝ COSMOTE ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ GPS’.
5. Τροποποίηση του προϋπολογισμού κατόπιν αποδοχής πίστωσης 40.000,00 € εκ μέρους του ΥΠ.ΕΣ. για την ‘ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ’ και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου.
6. Τροποποίηση του προϋπολογισμού κατόπιν αποδοχής πίστωσης 60.000,00 € εκ μέρους του ΥΠ.ΕΣ. για την ‘ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’ και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου.
7. Τροποποίηση του προϋπολογισμού κατόπιν αποδοχής πίστωσης 30.000,00 € εκ μέρους του ΥΠ.ΕΣ. για την ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΣΑΚΤΟΥΡΙΩΝ, ΜΕΛΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ’ και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου.
8. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης ποσού 6.000,00 € για την ‘ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ’ σε εκτέλεση της υπ’ αρίθμ. 12838/14-11-2016 Σύμβασης).
9. Έγκριση εκτέλεσης των παρακάτω υπηρεσιών καθαριότητας:
1) Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (Κ.Α. 10-6274.001)
2) Αποκομιδή απορριμμάτων Λάμπης (Κ.Α. 20-6277.005)
3) Αποκομιδή απορριμμάτων Φοίνικα (Κ.Α. 20-6277.001)
4) Καθαρισμοί νεκροταφείων Λάμπης (Κ.Α. 45-6262.002)
5) Καθαρισμοί νεκροταφείων Φοίνικα (Κ.Α. 45-6262.004)
6) Εργασίες καθαρισμού φρεατίων αποχέτευσης Δ.Ε. Λάμπης (25-6275.002)
7) Εργασίες καθαρισμού φρεατίων αποχέτευσης Δ.Ε. Φοίνικα (25-6275.006)

10. Έγκριση δαπάνης Χ.Υ.Τ.Α. ΑΜΑΡΙΟΥ – ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ.Α. 20-6262.001 ποσού 93.000,00 €.
11. Κλείσιμο λογαριασμού της Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης Τοπικής Ανάπτυξης Λάμπης στην Τράπεζα Πειραιώς, λόγω λύσης και εκκαθάρισής της και μεταφορά του υπολοίπου στον λογαριασμό του Δήμου.
12. Έγκριση εκποίησης ακινήτου στην Τ.Κ. Αγίας Γαλήνης.
13. Έκδοση Κανονιστικής Απόφασης για το σχολείο της Αγίας Γαλήνης.
14. Παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης του υποέργου ‘ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Τ.Δ. ΛΑΜΠΙΝΗΣ’.
15. Αποδοχή παραχώρησης τμήματος ιδιοκτησίας εντός οικισμού Κισσού για να τεθεί σε κοινή χρήση.
16. Αποδοχή παραχώρησης τμήματος ιδιοκτησίας εντός οικισμού Ακουμίων για να τεθεί σε κοινή χρήση.
17. Αποδοχή Προγράμματος Δακοκτονίας για το έτος 2017.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017 15:10
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version