Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

URL Ιστότοπου:

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 23η Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 27397/13.05.2022 (ΦΕΚ 2369/14.05.2022 τεύχος Β’) και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), και τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α'):

 

1. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου της υπηρεσίας ‘ΠΑΡΟΧΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ.Ε. ΦΟΙΝΙΚΑ’.

2. Έγκριση Πρακτικών Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση Τμημάτων Παραλιών του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ  ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

 

 

Έχοντας υπόψη:

α)  την ΚΥΑ 47458-ΕΞ-2020 ΦΕΚ 1864/τεύχος Β’/15-5-2020 όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με την ΚΥΑ 56468-ΕΞ-2020 ΦΕΚ 2198/τεύχος Β’/05-06-2020 και την ΚΥΑ 49552 ΕΞ 2022/12.04.2022 (ΦΕΚ 1952/19.04.2022 τεύχος Β'

β) Τον Ν. 2971/2001 και ιδίως τα άρθρα 2,13, 15 και 31 αυτού

γ) Τα άρθρα 13 και 14 Ν. 4787/2021 ΦΕΚ 11/τεύχος Α’/26-03-2021)

δ) Τον Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)

ε) Την αριθ  73/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

στ) Την 160/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

ζ) Την 5919/11-05-2022 (ΑΔΑ:6Α0ΠΩ6Τ-5Χ6) διακήρυξη

η) Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού που διεξήχθη την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022

 

 

Ορίζουμε όπως στην επαναληπτική δημοπρασία που θα  διεξαχθεί την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 και ώρα 10:00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σπηλίου θα τεθούν σε διαγωνισμό τα παρακάτω τμήματα, για τα οποία ο πρώτος απέβη άγονος λόγω μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

 

 

 

Α/Α

 

Θέση

 

Έκταση

Τιμή εκκίνησης ανά τ.μ.

 

Χρήση

1

Τοπική Κοινότητα Ροδακίνου - Πολύριζος έμπροσθεν επιχείρησης ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ιδιοκτησίας Τσιριντάνη Ιωάννη

 

26,50 τμ

 

9,00€

Θαλάσσια μέσα αναψυχής

2

Τοπική Κοινότητα Ροδακίνου, παραλία Κόρακα, τμήμα ΠΤ2

450,88 τμ

 

4,50€

Ομπρελοκαθίσματα

3

Τοπική Κοινότητα Μύρθιου, παραλία Πλακιά, τμήμα ΠΤ4

300 τμ

11,00€

Ομπρελοκαθίσματα

4

Τοπική Κοινότητα Κεραμέ, παραλία Γυαλοπόταμα, τμήμα ΠΤ1

200 τμ

 

4,50€

Ομπρελοκαθίσματα

5

Τοπική Κοινότητα Κεραμέ, παραλία Λίγκρες, τμήμα ΠΤ1

300 τμ

 

4,50€

Ομπρελοκαθίσματα

6

Τοπική Κοινότητα Κεραμέ, παραλία Λίγκρες, τμήμα ΠΤ2

300 τμ

 

4,50€

Ομπρελοκαθίσματα

7

Τοπική Κοινότητα Κεραμέ, παραλία Λίγκρες, τμήμα ΠΤ3

300 τμ

 

4,50€

Ομπρελοκαθίσματα

8

Τοπική Κοινότητα Κεραμέ, παραλία Λίγκρες, τμήμα ΠΤ4

300 τμ

 

4,50€

Ομπρελοκαθίσματα

9

Τοπική Κοινότητα Κεραμέ, παραλία Λίγκρες, τμήμα ΠΤ5

300 τμ

 

4,50€

Ομπρελοκαθίσματα

10

Τοπική Κοινότητα Ακουμίων, παραλία (δυτική) Τριόπετρα, τμήμα ΠΤ1

300 τμ

 

5,00€

Ομπρελοκαθίσματα

11

Τοπική Κοινότητα Ακουμίων, παραλία (δυτική) Τριόπετρα, τμήμα ΠΤ2

300 τμ

 

5,00€

Ομπρελοκαθίσματα

12

Τοπική Κοινότητα Ακουμίων, παραλία (δυτική) Τριόπετρα, τμήμα ΠΤ8

300 τμ

 

5,00€

Ομπρελοκαθίσματα

13

Τοπική Κοινότητα Ακουμίων, παραλία (δυτική) Τριόπετρα, τμήμα ΠΤ9

300 τμ

 

5,00€

Ομπρελοκαθίσματα

14

Τοπική Κοινότητα Ακουμίων, παραλία (δυτική) Τριόπετρα, τμήμα ΠΤ10

300 τμ

 

5,00€

Ομπρελοκαθίσματα

15

Τοπική Κοινότητα Αγίας Γαλήνης ΠΤ1

500 τμ

9,80€

Ομπρελοκαθίσματα

116

Τοπική Κοινότητα Αγίας Γαλήνης ΠΤ2

500 τμ

9,80€

Ομπρελοκαθίσματα

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών. Για τις ενώσεις απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η σύσταση τους.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

1)      Αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Θα αναφέρονται το τμήμα ή τα τμήματα για τα οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να καταθέσει προσφορά και τα πλήρη στοιχεία του: Επαγγελματική δ/νση ή δ/νση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ των προσώπων που αναφέρονται στην Αίτηση.

2)      Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο.

3)     Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, όπου ο υποψήφιος θα αναφέρει ότι : α) έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης και της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με την ΚΥΑ 56468-ΕΞ-2020 ΦΕΚ 2198/τεύχος Β’/05-06-2020 και την ΚΥΑ 49552 ΕΞ 2022/12.04.2022 (ΦΕΚ 1952/19.04.2022 τεύχος Β') και ισχύει, αλλά και των  άρθρων 13 και 14 Ν. 4787/2021 ΦΕΚ 11/τεύχος Α’/26-03-2021).τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα, έχει πλήρη γνώση της πραγματικής κατάστασης του χώρου αιγιαλού και παραλίας, την οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και γ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του, σχετικό με οποιαδήποτε αναβολή ή ακύρωση του Διαγωνισμού.

4)    Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Βασιλείου περί μη οφειλής του  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ από παραχώρηση αιγιαλού. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές από παραχώρηση αιγιαλού από παλαιότερα έτη, οι οφειλές αυτές να έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση.

5) Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρ/κων και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, υπέρ του Δήμου Αγίου Βασιλείου για συμμετοχή στην πλειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2022, που πρέπει να αναγνωρίζεται για εγγυοδοτήσεις, ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) του ελαχίστου ορίου προσφοράς που έχει ορισθεί στην διακήρυξη.

6)   Σε περίπτωση χρήσης του χώρου αιγιαλού και παραλίας για διενέργεια θαλασσίων μέσων αναψυχής (σε υποδεικνυόμενες από την παρούσα διακήρυξη θέσεις) προσκομίζεται επιπλέον: Η αίτηση ανανέωσης της άδειας Θ.Μ.Α. προς το Λιμεναρχείο και η προηγούμενη άδεια του Λιμεναρχείου. Για τα νέα πόστα, αντίγραφο της αιτήσεως χορήγησης της άδειας Θ.Μ.Α. προς το Λιμεναρχείο και το πρακτικό της Επιτροπής.

7) Σε περίπτωση νομικού προσώπου, επιπλέον των προαναφερόμενων, θα πρέπει να συνυποβάλλονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) ΦΕΚ σύστασης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου καθώς και ΦΕΚ μεταγενέστερων τροποποιήσεων αυτών, β) Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 περί μη ανάκλησης της άδειας σύστασης της εταιρίας (όπου απαιτείται).

       Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

       Για την χρήση από καντίνα : α) αντίγραφο του ισχύοντος και καταχωρημένου στο μητρώο καταστατικού της εταιρείας θεωρημένου από την αρμόδια για την τήρηση του μητρώου Αρχή, β) Πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού/ μη λύσης της εταιρείας.

8) Σε περίπτωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό ένωσης ή κοινοπραξίας φυσικών προσώπων, προσκομίζεται από κάθε μέλος της ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας χωριστά:

     α) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι οι συμμετέχοντες στην ένωση ή κοινοπραξία συνέστησαν αυτή με σκοπό να αναλάβουν την παραχώρηση απλής χρήσης (Μίσθωση) και ότι ενέχονται και ευθύνονται έναντι του Δήμου Αγίου Βασιλείου, σχετικά με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό ενιαία, αδιαίρετα και εις ολόκληρο, μέχρι την Υπογραφή της Σύμβασης. Επίσης στην υπεύθυνη δήλωση, τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας θα εγγυηθούν ατομικά και εις ολόκληρο κατά τη σύναψη της οικείας σύμβασης, την καλή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής, καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα προκήρυξη.

      β) Επίσης, θα πρέπει να επισυνάψουν τη σύσταση κοινοπραξίας.

 

               

ΕΓΓΥΗΤΗΣ

 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Ο εγγυητής θα πρέπει να προσκομίσει κατά την δημοπρασία τα εξής: δικαιολογητικά: φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας και οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο όπου αναγράφεται το Α.Φ.Μ. αυτού (π.χ. Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ, Ε9, εκκαθαριστικό κλπ).

 

Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2971/2001 και ιδίως τα άρθρα 2,13, 15 και 31 αυτού, τα άρθρα 13 και 14 Ν. 4787/2021 ΦΕΚ 11/τεύχος Α’/26-03-2021) και την ΚΥΑ 47458-ΕΞ-2020 ΦΕΚ 1864/τεύχος Β’/15-5-2020 όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με την ΚΥΑ 56468-ΕΞ-2020 ΦΕΚ 2198/τεύχος Β’/05-06-2020 και την ΚΥΑ 49552 ΕΞ 2022/12.04.2022 (ΦΕΚ 1952/19.04.2022 τεύχος Β'

 

 

 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων Δημοτικού Καταστήματος Σπηλίου, τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 – 13:00  Διεύθυνση: Σπήλι, Τ.Κ. 74053  Τηλέφωνο: 2832340227 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  FAX: 2832022777.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 18η Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.23983/29-04-2022 (ΦΕΚ 2137/30-04-2022 / τεύχος Β’) αλλά και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), και τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α'):

 

1. Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης για την εκδήλωση του Δήμου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών.

2. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 3.514,65 € για την εκτέλεση του έργου παραλλαγής του δικτύου της Δ.Ε.Η. Α.Ε. στην περιοχή Πλακιά Κοινότητας Μύρθιου και ορισμός υπολόγου αυτού.

3. Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Αγίου Βασιλείου», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

4. Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας ‘ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΜΕΣΩ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ’.

5. Έγκριση πρακτικών Α’ Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την ‘ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’.

6. Παρατάσεις συμβατικού χρόνου περαίωσης έργων.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 16η Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.23983/29-04-2022 (ΦΕΚ 2137/30-04-2022 / τεύχος Β’) αλλά και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), και τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α'):


1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγίου Βασιλείου και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας για την εκπόνηση μελέτης για την προστασία του Παλίγκρεμνου Κοινότητας Μύρθιου Δ.Ε. Φοίνικα και εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την πρόβλεψη της απαιτούμενης πίστωσης.

2. Αποδοχή χρηματοδότησης εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης ύψους 20.000,00 € για την υλοποίηση του έργου ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’ και 20.000,00 € για την υλοποίηση του έργου ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’ και δεσμευτική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την εγγραφή τους.

3. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού και πρόβλεψη της πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης για την εκδήλωση του Δήμου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών.

4. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 3.514,65 € για την εκτέλεση του έργου παραλλαγής του δικτύου της Δ.Ε.Η. Α.Ε. στην περιοχή Πλακιά Κοινότητας Μύρθιου.

5. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 5.600,00 € συν ΦΠΑ για την επανατοποθέτηση και συντήρηση των συσκευών για την αυτόνομη πρόσβαση των ατόμων με κινητικά προβλήματα σε παραλίες του Δήμου (seatrac).

 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 16 Μαΐου 2022 και ώρα 13:30

Σάββατο, 14 Μαΐου 2022 23:41 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 16η Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.23983/29-04-2022 (ΦΕΚ 2137/30-04-2022 / τεύχος Β’), αλλά και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18.

 

 Ενημέρωση Δημάρχου
 Χρόνος Παρατάξεων

1. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εγγραφή της πίστωσης που αφορά στην σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγίου Βασιλείου και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας για την εκπόνηση μελέτης για την προστασία του Παλίγκρεμνου Κοινότητας Μύρθιου Δ.Ε. Φοίνικα.

2. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εγγραφή χρηματοδότησης εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης ύψους 20.000,00 € για την υλοποίηση του έργου ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’ και 20.000,00 € επίσης για την υλοποίηση του έργου ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’.

3. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη της πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης για την εκδήλωση του Δήμου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών.

4. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 3.514,65 € για την εκτέλεση του έργου παραλλαγής του δικτύου της Δ.Ε.Η. Α.Ε. στην περιοχή Πλακιά Κοινότητας Μύρθιου.

5. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 5.600,00 € συν ΦΠΑ για την επανατοποθέτηση και συντήρηση των συσκευών για την αυτόνομη πρόσβαση των ατόμων με κινητικά προβλήματα σε παραλίες του Δήμου (seatrac).

6. Λήψη αποφάσεων περί της άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε ιδιωτικές εκτάσεις (α) εντός του Τομέα Ι του ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Γαλήνης και (β) εντός του Τομέα Ι του ρυμοτομικού σχεδίου Σπηλίου.

7. Λήψη απόφασης περί ορισμού κέντρου ζώνης 800μ. για τον οικισμό Γιαννιού Κοινότητας Λευκογείων.

8. Παραχώρηση του αύλειου χώρου – πλατείας έξωθεν Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου Κοινότητας Κισσού για ιδιωτική εκδήλωση.


Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του θέματος, και Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 10η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.22206/15-04-2022 και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), και τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α'). Τα θέματα εισάγονται ως επείγοντα αφενός διότι λήγει η περίοδος κήρυξης του Δήμου Αγίου Βασιλείου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και πρέπει να επισπευστεί η εκτέλεση σχετικού έργου, αφετέρου διότι πρέπει άμεσα να εκκινήσουν οι διαδικασίες εκμίσθωσης δημοτικού χώρου σε τουριστική περιοχή:


1. Λήψη απόφασης για την ανάθεση του 1ου υποέργου της Πράξης ‘ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΙΩΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟ’, προϋπολογισμού 525.000,00 €, μέσω της διαδικασίας διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, έγκριση των όρων της διαπραγμάτευσης και αποστολή της σχετικής πρόσκλησης.

2. Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου στην Κοινότητα Λευκογείων – θέση Αμμουδάκι, προκειμένου για την δημιουργία χώρου στάθμευσης ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλετών και δικύκλων εν γένει.


Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του θέματος, και Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 10η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.22206/15-04-2022 και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), και τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α'). Το θέμα εισάγεται ως επείγον διότι λήγει η περίοδος κήρυξης του Δήμου Αγίου Βασιλείου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και πρέπει να επισπευστεί η εκτέλεση σχετικού έργου:


1. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 700.000,00 € εκ μέρους του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών για την υλοποίηση του έργου ‘ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΙΩΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟ’, και δεσμευτική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την εγγραφή της.

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 10 Μαΐου 2022 και ώρα 13:00

Τρίτη, 10 Μαΐου 2022 02:02 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα των θεμάτων, και Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 10η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.22206/15-04-2022, αλλά και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18. Τα θέματα εισάγονται ως επείγοντα αφενός διότι λήγει η περίοδος κήρυξης του Δήμου Αγίου Βασιλείου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και πρέπει να επισπευστεί η εκτέλεση σχετικού έργου, αφετέρου διότι πρέπει άμεσα να εκκινήσουν οι διαδικασίες εκμίσθωσης δημοτικού χώρου σε τουριστική περιοχή.

 

1. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εγγραφή χρηματοδότησης ύψους 700.000,00 € εκ μέρους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την υλοποίηση του έργου ‘ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΙΩΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟ’.

2. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού χώρου στην Κοινότητα Λευκογείων – θέση Αμμουδάκι για την δημιουργία χώρου στάθμευσης ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλετών και δικύκλων εν γένει.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 9η Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.22206/15-04-2022 (ΦΕΚ 1882/16.04.2022 τεύχος Β’) και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), και τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α'):

 

1. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς του διαγωνισμού της υπηρεσίας ‘ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΜΕΣΩ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ’.

2. Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας ‘ΠΑΡΟΧΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ.Ε. ΦΟΙΝΙΚΑ’.

3. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου ‘ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΛΑΚΙΑ – 1ο υποέργο: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΛΑΚΙΑ’ κατόπιν κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ.

4. Έγκριση παρατάσεων συμβατικού χρόνου περαίωσης έργων.

5. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου για υπηρεσιακούς λόγους και καταβολής των νόμιμων αποζημιώσεων.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 3η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.22206/15-04-2022 (ΦΕΚ 1882/16.04.2022 τεύχος Β’) και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), και τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α'):

 

1. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου του έργου ‘ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – υποέργο 1: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’, προϋπολογισμού μελέτης 700.000,00 €.

2. Έγκριση ανάθεσης με διαπραγμάτευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης των 2 υποέργων της πράξης ‘ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΟΡΝΕ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’ (1ο υποέργο: ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ’, 2ο υποέργο: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ’) και έγκριση των όρων αυτής.

 

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 20η Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.22206/15-04-2022 και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), και τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α'):


1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για την συντήρηση οχημάτων του Δήμου Αγίου Βασιλείου – προμήθεια ανταλλακτικών.

2. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας Δήμου Αγίου Βασιλείου, σύμφωνα με την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 56468-ΕΞ- 2020 (ΦΕΚ 2198/τεύχος Β’/05-06-2020) και βάσει των οριζομένων στα άρθρα 13 και 14 Ν. 4787/2021 (ΦΕΚ 11/τεύχος Α’/26-03-2021).

3. Έγκριση έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την ‘ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΦΟΠ ΑΚΟΥΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ Α.Π.Ε.’ (Κ.Α. 20-7325.003).

4. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Αγίου Βασιλείου» βάσει της με αρ. πρωτ. 4559/28-06-2021 Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021 στον Άξονα Προτεραιότητας Α.Π. 2 με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

5. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση του διαγωνισμού ‘ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 1ο υποέργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΤΗΣ 13-10-2021 ΥΠΕΣΔΑ’ (διαδικασία διαπραγμάτευσης).

6. Επικαιροποίηση της 353/2021 Απόφασης περί σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Μελέτη καινοτόμου προώθησης του Δήμου Αγίου Βασιλείου υπό το φως της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού».

 

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version