Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

URL Ιστότοπου:

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 13:00

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2022 16:46 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 1η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 30819/2022 (ΦΕΚ 2676/31.05.2022 τεύχος Β’) και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18.

 

 Ενημέρωση Δημάρχου για θέμα Φοινικοδάσους Πρέβελη.
 Χρόνος Παρατάξεων


1. Λήψη απόφασης περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου ‘ΝΕΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΟΦΟΡΑΣ 150kv Υ/Σ Σπηλίου – Υ/Σ Μοιρών.
2. Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την εγγραφή επιχορήγησης για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.
3. Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την ορθή εγγραφή της Πράξης ‘Βιώσιμη Μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων στον Δήμο Αγίου Βασιλείου’ στο Ε.Π. ‘Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020’ (αποτύπωση καθαυτής προμήθεια και αμοιβή συμβούλου παρακολούθησης της πράξης).
4. Παραχώρηση δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων στις Κοινότητες Σπηλίου, Ακουμίων και Κεραμέ.
5. Έγκριση απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης λεωφορείων κατά μήκος παραλιακής οδού Πλακιά.
6. Παραχώρηση αιθουσών Δημοτικών Σχολείων για δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης κατά την θερινή περίοδο.
7. Παραχώρηση δωρεάν κυβικών νερού σε δημότη, κατόπιν εγκατάστασης δεξαμενής σε ιδιοκτησία του Κοινότητα Μουρνέ).

 

 

Καλείστε να παρευρεθείτε σε τακτική δια ζώσης Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σπηλίου (ΔΠΣΣ), που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σπηλίου, την Παρασκευή 17 Ιουνίου και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 30819/2022 (ΦΕΚ 2676/31.05.2022 τεύχος Β’):

 

1. Έγκριση Απολογισμού οικον. έτους 2020.

2. Λήψη απόφασης για κλείσιμο αδρανούς λογαριασμού του ΔΠΣΣ, κατόπιν του με αρ. πρωτ. 4483/9-6-2022 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Εξέταση αιτημάτων εγγραφών – επανεγγραφών παιδιών στο δυναμικό του ΔΠΣΣ για το σχολικό έτος 2022-2023.

 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 17 Ιουνίου 2022 και ώρα 14:00

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2022 12:33 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 17η Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 30819/2022 (ΦΕΚ 2676/31.05.2022 τεύχος Β’) και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18.

 

 Ενημέρωση Δημάρχου
 Χρόνος Παρατάξεων


1. Τροποποίηση του προϋπολογισμού σε Κ.Α. για την έναρξη του διαγωνισμού Προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και των νομικών του προσώπων.
2. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 70-6633.001 ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ’.
3. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης για την προμήθεια κλιματιστικού για την αίθουσα server του Δημοτικού Καταστήματος Σπηλίου.
4. Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την εγγραφή της χρηματοδότησης ύψους 29.760,00 € από την ένταξη της πράξης ‘ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΣΑΠ)’ στο αντίστοιχο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου.
5. Έγκριση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Αγίου Βασιλείου, όπως αυτό εκπονήθηκε από την εταιρεία TELENAVIS Α.Ε. δυνάμει της υπ΄ αριθ. 10047/06.08.2021 Σύμβασης.
6. Γνωμοδότηση επί της οριοθέτησης ρέματος στην Κοινότητα Σελλίων Δ.Ε. Φοίνικα.
7. Παραχώρηση δημοτικού χώρου για την πραγματοποίηση κοινωνικής εκδήλωσης (γάμου) στην Κοινότητα Σπηλίου.
8. Έγκριση σήμανσης Αγιοβασιλιώτικου Παραλιακού Δρόμου και τοποθέτησης πληροφοριακών πινακίδων.
9. Λήψη απόφασης περί άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε ιδιωτική έκταση εντός του Τομέα Ι του ρυμοτομικού σχεδίου Σπηλίου.

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 17η Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 30819/2022 (ΦΕΚ 2676/31.05.2022 τεύχος Β’) και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), και τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α'):

 

1. Έγκριση Απολογισμού οικον. έτους 2020 του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σπηλίου.
2. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού σε Κ.Α. για την έναρξη του διαγωνισμού Προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και των νομικών του προσώπων
3. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίηση του προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 70-6633.001 ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ’.
4. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης για την προμήθεια κλιματιστικού για την αίθουσα server του Δημοτικού Καταστήματος Σπηλίου.
5. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 29.760,00 € κατόπιν ένταξης της πράξης ‘ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΣΑΠ)’ στο αντίστοιχο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου και δεσμευτική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την εγγραφή της.
6. Παρατάσεις συμβατικού χρόνου περαίωσης έργων.
7. Εγκρίσεις ΑΠΕ έργων.
8. Εγκρίσεις Πρωτοκόλλων Παραλαβής Έργων.

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 8η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 30819/2022 (ΦΕΚ 2676/31.05.2022 τεύχος Β’) και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), και τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α'):

 

1. Έγκριση πρακτικών και ανάθεση του έργου ‘ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΟΡΝΕ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – 1ο υποέργο: ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ (Υπ. Ναυτιλίας)’ (διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγοντος).

2. Έγκριση πρακτικών και ανάθεση του έργου ‘ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΙΩΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟ – 1ο υποέργο: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΙΩΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟ (Υποδομών ΣΑΕ 571)’ (διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγοντος).

3. Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου ‘ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΛΑΚΙΑ – 1ο υποέργο: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΛΑΚΙΑ’ (ανοικτός διαγωνισμός).

4. Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της προμήθειας ‘ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ – 2ο υποέργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ’ (ανοικτός διαγωνισμός).

5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου της προμήθειας ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2022-2023’.

 

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 1η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 27397/13.05.2022 (ΦΕΚ 2369/14.05.2022 τεύχος Β’) και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), και τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α'):

 

1. Εξειδίκευση πίστωσης 4.000,00 € για ‘ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ & ΣΩΜΑΤΕΙΑ’ (επιχορήγηση Συλλόγου Μιξορρούματος).
2. Εξειδίκευση πίστωσης για υπηρεσίες ενοικίασης μικροφωνικής σε εκδηλώσεις του Δήμου Αγίου Βασιλείου μηνός Ιουνίου 2022.
3. Εξειδίκευση της πίστωσης που αφορά στην επίσημη εκδήλωση του Δήμου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών (6/6/2022).
4. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης αιρετών για παράστασή τους στην επίσημη εκδήλωση του Δήμου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών (6/6/2022).
5. Γνωμοδότηση Δήμου Αγίου Βασιλείου επί της αιτήσεως της εταιρείας ‘ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 15 Α.Ε. ΑΓΟΡΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ’ προς την Περιφέρεια Κρήτης περί μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα για το προς ανέγερση ξενοδοχειακό συγκρότημα στην θέση Τριόπετρα Κοινότητας Ακουμίων.
6. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Προέδρου Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων).
7. Γνωμοδότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την αποδοχή ή μη, ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς για το διαγωνισμό του έργου ‘ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’.

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 1η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 27397/13.05.2022 (ΦΕΚ 2369/14.05.2022 τεύχος Β’) και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), και τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α'):

 

1. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγίου Βασιλείου και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας για την εκπόνηση μελέτης για την προστασία του Παλίγκρεμνου Κοινότητας Μύρθιου Δ.Ε. Φοίνικα και εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού για την εγγραφή της σχετικής πίστωσης.
2. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 34.207,00 € για παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης και δεσμευτική εισήγηση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού.
3. Αποδοχή χρηματοδότησης κατόπιν ένταξης της Πράξης ‘Βιώσιμη Μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων στον Δήμο Αγίου Βασιλείου’ στο Ε.Π. ‘Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020’ και δεσμευτική εισήγηση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού.
4. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 7.936,00 € για σύναψη νέας σύμβασης Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου.
5. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 71,95 € για την πληρωμή ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2022 του Δήμου.
6. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού και πρόβλεψη πιστώσεων για προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού ακτών με Γαλάζια Σημαία.
7. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού και επαύξηση της πίστωσης που αφορά σε ‘ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ & ΣΩΜΑΤΕΙΑ’ κατά 4.000,00 €.
8. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 5.000,00 € για την κάλυψη δαπάνης φωτοερμηνειών.
9. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού και επαύξηση της πίστωσης που αφορά πληρωμή παραβόλων.

 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 13:30

Τρίτη, 31 Μαΐου 2022 01:47 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 1η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.23983/29-04-2022 (ΦΕΚ 2137/30-04-2022 / τεύχος Β’), αλλά και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18.

 

 Ενημέρωση Δημάρχου
 Χρόνος Παρατάξεων

1. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εγγραφή της πίστωσης που αφορά στην σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγίου Βασιλείου και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας για την εκπόνηση μελέτης για την προστασία του Παλίγκρεμνου Κοινότητας Μύρθιου Δ.Ε. Φοίνικα.
2. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εγγραφή χρηματοδότησης ύψους 34.207,00 € για παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης.
3. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εγγραφή χρηματοδότησης κατόπιν ένταξης της Πράξης ‘Βιώσιμη Μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων στον Δήμο Αγίου Βασιλείου’ στο Ε.Π. ‘Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020’.
4. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 7.936,00 € για σύναψη νέας σύμβασης Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου.
5. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 71,95 € για την πληρωμή ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2022 του Δήμου.
6. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πιστώσεων για προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού ακτών με Γαλάζια Σημαία.
7. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση της πίστωσης που αφορά σε ‘ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ & ΣΩΜΑΤΕΙΑ’ κατά 4.000,00 €.
8. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 5.000,00 € για την κάλυψη δαπάνης φωτοερμηνειών.
9. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση της πίστωσης που αφορά πληρωμή παραβόλων.
10. Απευθείας παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας στους έχοντες το δικαίωμα (όμοροι).
11. Έγκριση πρακτικού Εκτιμητικής Επιτροπής και απευθείας αγορά ακινήτου στην Κοινότητα Σπηλίου για την εγκατάσταση και λειτουργία συμπληρωματικής μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού.
12. Κατανομή πιστώσεων ΚΑΠ στις σχολικές μονάδες Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου (Β’ κατανομή), κατόπιν εισήγησης της ΔΕΠ.
13. Παραχώρηση δυτικής αυλής Δημοτικού Σχολείου Μελάμπων για την πραγματοποίηση ιδιωτικής εκδήλωσης.

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 23η Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 27397/13.05.2022 (ΦΕΚ 2369/14.05.2022 τεύχος Β’) και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), και τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α'):

 

1. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου της υπηρεσίας ‘ΠΑΡΟΧΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ.Ε. ΦΟΙΝΙΚΑ’.

2. Έγκριση Πρακτικών Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση Τμημάτων Παραλιών του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ  ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

 

 

Έχοντας υπόψη:

α)  την ΚΥΑ 47458-ΕΞ-2020 ΦΕΚ 1864/τεύχος Β’/15-5-2020 όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με την ΚΥΑ 56468-ΕΞ-2020 ΦΕΚ 2198/τεύχος Β’/05-06-2020 και την ΚΥΑ 49552 ΕΞ 2022/12.04.2022 (ΦΕΚ 1952/19.04.2022 τεύχος Β'

β) Τον Ν. 2971/2001 και ιδίως τα άρθρα 2,13, 15 και 31 αυτού

γ) Τα άρθρα 13 και 14 Ν. 4787/2021 ΦΕΚ 11/τεύχος Α’/26-03-2021)

δ) Τον Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)

ε) Την αριθ  73/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

στ) Την 160/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

ζ) Την 5919/11-05-2022 (ΑΔΑ:6Α0ΠΩ6Τ-5Χ6) διακήρυξη

η) Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού που διεξήχθη την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022

 

 

Ορίζουμε όπως στην επαναληπτική δημοπρασία που θα  διεξαχθεί την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 και ώρα 10:00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σπηλίου θα τεθούν σε διαγωνισμό τα παρακάτω τμήματα, για τα οποία ο πρώτος απέβη άγονος λόγω μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

 

 

 

Α/Α

 

Θέση

 

Έκταση

Τιμή εκκίνησης ανά τ.μ.

 

Χρήση

1

Τοπική Κοινότητα Ροδακίνου - Πολύριζος έμπροσθεν επιχείρησης ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ιδιοκτησίας Τσιριντάνη Ιωάννη

 

26,50 τμ

 

9,00€

Θαλάσσια μέσα αναψυχής

2

Τοπική Κοινότητα Ροδακίνου, παραλία Κόρακα, τμήμα ΠΤ2

450,88 τμ

 

4,50€

Ομπρελοκαθίσματα

3

Τοπική Κοινότητα Μύρθιου, παραλία Πλακιά, τμήμα ΠΤ4

300 τμ

11,00€

Ομπρελοκαθίσματα

4

Τοπική Κοινότητα Κεραμέ, παραλία Γυαλοπόταμα, τμήμα ΠΤ1

200 τμ

 

4,50€

Ομπρελοκαθίσματα

5

Τοπική Κοινότητα Κεραμέ, παραλία Λίγκρες, τμήμα ΠΤ1

300 τμ

 

4,50€

Ομπρελοκαθίσματα

6

Τοπική Κοινότητα Κεραμέ, παραλία Λίγκρες, τμήμα ΠΤ2

300 τμ

 

4,50€

Ομπρελοκαθίσματα

7

Τοπική Κοινότητα Κεραμέ, παραλία Λίγκρες, τμήμα ΠΤ3

300 τμ

 

4,50€

Ομπρελοκαθίσματα

8

Τοπική Κοινότητα Κεραμέ, παραλία Λίγκρες, τμήμα ΠΤ4

300 τμ

 

4,50€

Ομπρελοκαθίσματα

9

Τοπική Κοινότητα Κεραμέ, παραλία Λίγκρες, τμήμα ΠΤ5

300 τμ

 

4,50€

Ομπρελοκαθίσματα

10

Τοπική Κοινότητα Ακουμίων, παραλία (δυτική) Τριόπετρα, τμήμα ΠΤ1

300 τμ

 

5,00€

Ομπρελοκαθίσματα

11

Τοπική Κοινότητα Ακουμίων, παραλία (δυτική) Τριόπετρα, τμήμα ΠΤ2

300 τμ

 

5,00€

Ομπρελοκαθίσματα

12

Τοπική Κοινότητα Ακουμίων, παραλία (δυτική) Τριόπετρα, τμήμα ΠΤ8

300 τμ

 

5,00€

Ομπρελοκαθίσματα

13

Τοπική Κοινότητα Ακουμίων, παραλία (δυτική) Τριόπετρα, τμήμα ΠΤ9

300 τμ

 

5,00€

Ομπρελοκαθίσματα

14

Τοπική Κοινότητα Ακουμίων, παραλία (δυτική) Τριόπετρα, τμήμα ΠΤ10

300 τμ

 

5,00€

Ομπρελοκαθίσματα

15

Τοπική Κοινότητα Αγίας Γαλήνης ΠΤ1

500 τμ

9,80€

Ομπρελοκαθίσματα

116

Τοπική Κοινότητα Αγίας Γαλήνης ΠΤ2

500 τμ

9,80€

Ομπρελοκαθίσματα

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών. Για τις ενώσεις απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η σύσταση τους.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

1)      Αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Θα αναφέρονται το τμήμα ή τα τμήματα για τα οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να καταθέσει προσφορά και τα πλήρη στοιχεία του: Επαγγελματική δ/νση ή δ/νση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ των προσώπων που αναφέρονται στην Αίτηση.

2)      Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο.

3)     Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, όπου ο υποψήφιος θα αναφέρει ότι : α) έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης και της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με την ΚΥΑ 56468-ΕΞ-2020 ΦΕΚ 2198/τεύχος Β’/05-06-2020 και την ΚΥΑ 49552 ΕΞ 2022/12.04.2022 (ΦΕΚ 1952/19.04.2022 τεύχος Β') και ισχύει, αλλά και των  άρθρων 13 και 14 Ν. 4787/2021 ΦΕΚ 11/τεύχος Α’/26-03-2021).τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα, έχει πλήρη γνώση της πραγματικής κατάστασης του χώρου αιγιαλού και παραλίας, την οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και γ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του, σχετικό με οποιαδήποτε αναβολή ή ακύρωση του Διαγωνισμού.

4)    Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Βασιλείου περί μη οφειλής του  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ από παραχώρηση αιγιαλού. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές από παραχώρηση αιγιαλού από παλαιότερα έτη, οι οφειλές αυτές να έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση.

5) Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρ/κων και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, υπέρ του Δήμου Αγίου Βασιλείου για συμμετοχή στην πλειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2022, που πρέπει να αναγνωρίζεται για εγγυοδοτήσεις, ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) του ελαχίστου ορίου προσφοράς που έχει ορισθεί στην διακήρυξη.

6)   Σε περίπτωση χρήσης του χώρου αιγιαλού και παραλίας για διενέργεια θαλασσίων μέσων αναψυχής (σε υποδεικνυόμενες από την παρούσα διακήρυξη θέσεις) προσκομίζεται επιπλέον: Η αίτηση ανανέωσης της άδειας Θ.Μ.Α. προς το Λιμεναρχείο και η προηγούμενη άδεια του Λιμεναρχείου. Για τα νέα πόστα, αντίγραφο της αιτήσεως χορήγησης της άδειας Θ.Μ.Α. προς το Λιμεναρχείο και το πρακτικό της Επιτροπής.

7) Σε περίπτωση νομικού προσώπου, επιπλέον των προαναφερόμενων, θα πρέπει να συνυποβάλλονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) ΦΕΚ σύστασης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου καθώς και ΦΕΚ μεταγενέστερων τροποποιήσεων αυτών, β) Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 περί μη ανάκλησης της άδειας σύστασης της εταιρίας (όπου απαιτείται).

       Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

       Για την χρήση από καντίνα : α) αντίγραφο του ισχύοντος και καταχωρημένου στο μητρώο καταστατικού της εταιρείας θεωρημένου από την αρμόδια για την τήρηση του μητρώου Αρχή, β) Πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού/ μη λύσης της εταιρείας.

8) Σε περίπτωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό ένωσης ή κοινοπραξίας φυσικών προσώπων, προσκομίζεται από κάθε μέλος της ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας χωριστά:

     α) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι οι συμμετέχοντες στην ένωση ή κοινοπραξία συνέστησαν αυτή με σκοπό να αναλάβουν την παραχώρηση απλής χρήσης (Μίσθωση) και ότι ενέχονται και ευθύνονται έναντι του Δήμου Αγίου Βασιλείου, σχετικά με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό ενιαία, αδιαίρετα και εις ολόκληρο, μέχρι την Υπογραφή της Σύμβασης. Επίσης στην υπεύθυνη δήλωση, τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας θα εγγυηθούν ατομικά και εις ολόκληρο κατά τη σύναψη της οικείας σύμβασης, την καλή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής, καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα προκήρυξη.

      β) Επίσης, θα πρέπει να επισυνάψουν τη σύσταση κοινοπραξίας.

 

               

ΕΓΓΥΗΤΗΣ

 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Ο εγγυητής θα πρέπει να προσκομίσει κατά την δημοπρασία τα εξής: δικαιολογητικά: φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας και οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο όπου αναγράφεται το Α.Φ.Μ. αυτού (π.χ. Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ, Ε9, εκκαθαριστικό κλπ).

 

Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2971/2001 και ιδίως τα άρθρα 2,13, 15 και 31 αυτού, τα άρθρα 13 και 14 Ν. 4787/2021 ΦΕΚ 11/τεύχος Α’/26-03-2021) και την ΚΥΑ 47458-ΕΞ-2020 ΦΕΚ 1864/τεύχος Β’/15-5-2020 όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με την ΚΥΑ 56468-ΕΞ-2020 ΦΕΚ 2198/τεύχος Β’/05-06-2020 και την ΚΥΑ 49552 ΕΞ 2022/12.04.2022 (ΦΕΚ 1952/19.04.2022 τεύχος Β'

 

 

 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων Δημοτικού Καταστήματος Σπηλίου, τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 – 13:00  Διεύθυνση: Σπήλι, Τ.Κ. 74053  Τηλέφωνο: 2832340227 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  FAX: 2832022777.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 18η Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.23983/29-04-2022 (ΦΕΚ 2137/30-04-2022 / τεύχος Β’) αλλά και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), και τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α'):

 

1. Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης για την εκδήλωση του Δήμου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών.

2. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 3.514,65 € για την εκτέλεση του έργου παραλλαγής του δικτύου της Δ.Ε.Η. Α.Ε. στην περιοχή Πλακιά Κοινότητας Μύρθιου και ορισμός υπολόγου αυτού.

3. Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Αγίου Βασιλείου», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

4. Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας ‘ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΜΕΣΩ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ’.

5. Έγκριση πρακτικών Α’ Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την ‘ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’.

6. Παρατάσεις συμβατικού χρόνου περαίωσης έργων.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version