Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

URL Ιστότοπου:

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 5 Αυγούστου 2022 και ώρα 15:00

Παρασκευή, 05 Αυγούστου 2022 01:25 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα των θεμάτων, και Δια Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 5η Αυγούστου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 41268/2022 (ΦΕΚ 3734/14.07.2022 τεύχος Β’), τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, αλλά και την Εγκ. 375/Α.Π. 39167/02-06-2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ). Τα θέματα εισάγονται ως επείγοντα, αφενός διότι σχετίζονται άμεσα με την αποκατάσταση των ζημιών της πρόσφατης καταστροφικής πυρκαγιάς της 15ης – 16ης Ιουλίου, αφετέρου γιατί αφορούν στην εκτέλεση έργων με κατεπείγουσες διαδικασίες:

 

1. Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την εγγραφή χρηματοδότησης 150.000,00 € εκ μέρους του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής για την ανακατασκευή των δικτύων υποδομών στις πυρόπληκτες περιοχές.

2. Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την εγγραφή χρηματοδότησης 400.000,00 € εκ μέρος το Υπουργείου Εσωτερικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες.

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 5η Αυγούστου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 46731/13-07-2022 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), και τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α'). Τα θέματα εισάγονται ως επείγοντα, αφενός διότι σχετίζονται άμεσα με την αποκατάσταση των ζημιών της πρόσφατης καταστροφικής πυρκαγιάς της 15ης – 16ης Ιουλίου, αφετέρου γιατί αφορούν στην εκτέλεση έργων με κατεπείγουσες διαδικασίες:

 

1. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 150.000,00 € εκ μέρους του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής για την ανακατασκευή των δικτύων υποδομών στις πυρόπληκτες περιοχές και δεσμευτική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού προκειμένου για την εγγραφή της.

2. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 400.000,00 € εκ μέρος το Υπουργείου Εσωτερικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες και δεσμευτική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού προκειμένου για την εγγραφή της.


Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη, Δια Περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 5η Αυγούστου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 46731/13-07-2022 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), και τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α'). Τα θέματα εισάγονται ως επείγοντα, αφενός διότι σχετίζονται άμεσα με την αποκατάσταση των ζημιών της πρόσφατης καταστροφικής πυρκαγιάς της 15ης – 16ης Ιουλίου, αφετέρου γιατί αφορούν στην εκτέλεση έργων με κατεπείγουσες διαδικασίες:

 

1. Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης, Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4782/2021, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, Έγκριση Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΟΡΝΕ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ», προϋπολογισμού 75.009,06 € που χρηματοδοτείται με το ποσό των 75.009,06 € από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΣΑΕ 330 με ΚΑ 2006ΣΕ33000000.

2. Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης, Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4782/2021, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, Έγκριση Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Κατασκευή δικτύων ύδρευσης», προϋπολογισμού 90.000,00 € που χρηματοδοτείται με το ποσό των 70.535,58 € από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΣΑΕ 330 με ΚΑ 2006ΣΕ33000000, και με το ποσό των 19.464.42 € από πόρους του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

3. Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης, Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4782/2021, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, Έγκριση Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ Α: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ», προϋπολογισμού 188.000,00 € που χρηματοδοτείται με το ποσό των 150.000,00 € από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΣΑΕ 330 με ΚΑ 2006ΣΕ33000000, και με το ποσό των 38.000,00 € από πόρους του Δήμου Αγίου Βασιλείου.
4. Ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών στα πλαίσια σύνταξης της μελέτης με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», για την υποβολή πρότασης στα πλαίσια της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΑ-01, του ΠΥΛΩΝΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη,  Δια Περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 27η  Ιουλίου  2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 για λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 46731/13-07-2022 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου  75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), και τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α'). Τα θέματα εισάγονται ως επείγοντα, αφενός  διότι σχετίζονται άμεσα με την αποκατάσταση των ζημιών της πρόσφατης καταστροφικής πυρκαγιάς της 15ης – 16ης Ιουλίου, αφετέρου γιατί υπάρχει προθεσμία λήψης της σχετικής απόφασης:

 

 

 

  1. 1.     Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης αιρετού για υπηρεσιακούς λόγους και καταβολής των νόμιμων αποζημιώσεων.

 

  1. 2.     Εξειδίκευση πίστωσης για την ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ’.

 

  1. 3.     Εξειδίκευση πίστωσης 558,00 € εις βάρος του Κ.Α. 00-6443.001 για την πραγματοποίηση εκδήλωσης στην Κοινότητα Ακουμίων.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 27η Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 46731/13-07-2022 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), και τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α'):

 

1. Έγκριση Έκθεσης Εσόδων – Δαπανών β’ τριμήνου 2022 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τελική έγκριση.

2. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού για την εγγραφή στο σκέλος ΔΑΠΑΝΩΝ των παρακάτω πιστώσεων προερχόμενων από Χ.Υ. 31-12-2021: (α) Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων (Χ.Υ. 2021) ποσό 3.612,49 € (β) Επιχορήγηση για πυροπροστασία (Χ.Υ. 2021) ποσό 6.764,05 €.

3. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού σε Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ 1322.185 και ΔΑΠΑΝΩΝ 64-7326.005, λόγω αλλαγής τίτλου έργου.

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Δήμο Αγίου Βασιλείου κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021 και δεσμευτική εισήγηση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνη.

5. Αποδοχή χρηματοδότησης για την εκτέλεση του έργου ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΛΑΜΠΗΣ ΣΥΒΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΝ’, κατόπιν ένταξής του στο Ε.Π. ‘Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020’, και δεσμευτική εισήγηση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

6. Αποδοχή επιχορήγησης ύψους 119.118,25 € εκ μέρους του ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών από την αύξηση του ενεργειακού κόστους και δεσμευτική εισήγηση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

7. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 4.000,00 € + ΦΠΑ για την ‘ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ’.

8. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 3.968,00 € για την διοργάνωση συναυλίας στα Αγκουσελιανά.

9. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 700,00 € σε Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ από την καταστροφή κάδων απορριμμάτων.

10. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού και επαύξηση της πίστωσης του Κ.Α. που αφορά στην ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ’ κατά 572,40 €.


11. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού και επαύξηση της πίστωσης του Κ.Α. που αφορά στην ‘ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ’ κατά 3.300,00 €.

12. Συγκρότηση Επιτροπής αποδοχής δωρεάς ζωοτροφών από την ΑΜΑΡΙ Α.Ε., στα πλαίσια της ενίσχυσης των πυροπλήκτων του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

13. Επαναπροκήρυξη διαδικασίας διαπραγμάτευσης (λόγω άγονου διαγωνισμού) του έργου ‘ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΟΡΝΕ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – 2ο υποέργο: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ (Υπ. Ναυτιλίας)’ προϋπολογισμού 75.009,06 €, και καθορισμός των όρων της διαπραγμάτευσης.

14. Επαναπροκήρυξη διαδικασίας διαπραγμάτευσης (λόγω άγονου διαγωνισμού) του έργου ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ: Υποέργο 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Υπ. Ναυτιλίας)’ προϋπολογισμού 75.009,06 €, και καθορισμός των όρων της διαπραγμάτευσης.

15. Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της προμήθειας ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2022 -2023’.

16. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Έργου.

17. Έγκριση απόδοσης λογαριασμών από τον υπόλογο Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (παραλλαγή δικτύου ΔΕΗ, επεκτάσεις ΦΟΠ).

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 27 Ιουλίου 2022 και ώρα 17:00

Τρίτη, 26 Ιουλίου 2022 12:31 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 27η Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 41268/2022 (ΦΕΚ 3734/14.07.2022 τεύχος Β’), τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, αλλά και την Εγκ. 375/Α.Π. 39167/02-06-2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ).

 

 Ενημέρωση Δημάρχου
 Χρόνος Παρατάξεων


1. Έγκριση Έκθεσης Εσόδων – Δαπανών β’ τριμήνου 2022 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

2. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εγγραφή στο σκέλος ΔΑΠΑΝΩΝ των παρακάτω πιστώσεων προερχόμενων από Χ.Υ. 31-12-2021: (α) Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων (Χ.Υ. 2021) ποσό 3.612,49 € (β) Επιχορήγηση για πυροπροστασία (Χ.Υ. 2021) ποσό 6.764,05 €.

3. Τροποποίηση προϋπολογισμού σε Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ 1322.185 και ΔΑΠΑΝΩΝ 64-7326.005, λόγω αλλαγής τίτλου έργου.

4. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πιστώσεων για την αμοιβή σχολικών καθαριστριών σχολικής περιόδου Σεπτέμβριος 2022 – Ιούνιος 2023.

5. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εγγραφή του έργου ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΛΑΜΠΗΣ ΣΥΒΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΝ’, κατόπιν ένταξής του στο Ε.Π. ‘Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020’.

6. Τροποποίηση προϋπολογισμού κατόπιν αποδοχής επιχορήγησης ύψους 119.118,25 € εκ μέρους του ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.

7. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 4.000,00 € + ΦΠΑ για την ‘ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ’.

8. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 3.968,00 € για την διοργάνωση συναυλίας στα Αγκουσελιανά.

9. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 700,00 € σε Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ από την καταστροφή κάδων απορριμμάτων.

10. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση της πίστωσης του Κ.Α. που αφορά στην ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ’ κατά 572,40 €.


11. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση της πίστωσης του Κ.Α. που αφορά στην ‘ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ’ κατά 3.300,00 €.

12. Λήψη απόφασης κατόπιν πρότασης του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων αναφορικά με την παραχώρηση έκτασης στην περιοχή ‘Παλέ’.

13. Έγκριση και παραλαβή των παρακάτω μελετών: (α) ‘ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ’ (β) ‘ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’ και (γ) ‘ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΚΙΑ’.

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 19η Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 46731/13-07-2022 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), και τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α'). Τα θέματα εισάγονται ως επείγοντα, αφενός διότι σχετίζονται άμεσα με την αποκατάσταση των ζημιών της πρόσφατης καταστροφικής πυρκαγιάς της 15ης – 16ης Ιουλίου, αφετέρου γιατί υπάρχει προθεσμία λήψης της σχετικής απόφασης:

 

1. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης αιρετού για υπηρεσιακούς λόγους και καταβολής των νόμιμων αποζημιώσεων.
2. Εξειδίκευση πίστωσης για την ηχητική κάλυψη εκδήλωσης υπό την αιγίδα του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 13η Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 30819/2022 (ΦΕΚ 2676/31.05.2022 τεύχος Β’) και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), και τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α'):

 

1. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου της προμήθειας ‘ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ – 2ο υποέργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ’.

2. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωσης του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου της υπηρεσίας ‘ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΜΕΣΩ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ’.

3. Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της προμήθειας ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2022’.

4. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση του έργου ‘ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΛΑΚΙΑ – 1ο υποέργο: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΛΑΚΙΑ’.

5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου της προμήθειας ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2022-2023’.

6. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση του διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων προκειμένου για την δημιουργία ελεύθερων χώρων στάθμευσης στην θέση ‘Αμμουδάκι’ Κοινότητας Λευκογείων.

7. Εξειδίκευση πιστώσεων για την ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων υπό την αιγίδα του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 7η Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 30819/2022 (ΦΕΚ 2676/31.05.2022 τεύχος Β’) και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), και τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α'). Το θέμα εισάγεται ως επείγον διότι λήγει η προθεσμία λήψης της σχετικής απόφασης:

 

1. Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6. «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας», κατόπιν της με αρ. πρωτ. 43972/01-07-2022 Πρόσκλησης του ΥΠ.ΕΣ.

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 1η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 30819/2022 (ΦΕΚ 2676/31.05.2022 τεύχος Β’) και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), και τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α'):

 

1. Αποδοχή επιχορήγησης για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και δεσμευτική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση του προϋπολογισμού για την εγγραφή της.
2. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού για την ορθή εγγραφή της Πράξης ‘Βιώσιμη Μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων στον Δήμο Αγίου Βασιλείου’ στο Ε.Π. ‘Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020’ (αποτύπωση καθαυτής προμήθεια και αμοιβή συμβούλου παρακολούθησης της πράξης).
3. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου του έργου ‘ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΑΜΠΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – 1Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΑΜΠΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΥΠΟΥΡΓ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤ.)’.
4. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου ‘ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΟΡΝΕ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – 2ο υποέργο: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ (Υπ. Ναυτιλίας)’ (διαδικασία διαπραγμάτευσης).
5. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ’: Υποέργο 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Υπ. Ναυτιλίας)’ (διαδικασία διαπραγμάτευσης).
6. Εξειδίκευση πίστωσης για ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ’ (Κ.Α. 10-6611.001).
7. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΧΥΤΑ ΑΜΑΡΙΟΥ για την ‘ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ’.
8. Αποδοχή δωρεάς εξοπλισμού στα πλαίσια του υποέργου ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’.
9. Εγκρίσεις ΑΠΕ έργων.

 

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version