Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

URL Ιστότοπου:

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα των θεμάτων, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 21 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ 5401/τεύχος Β’) και την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) (ΦΕΚ Α’/133/2018) όπως αντικατάστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010). Το πρώτο θέμα εισάγεται ως επείγον γιατί αφορά σε σύμβαση έργου που εκτελείται και το δεύτερο διότι αφορά σε με μετακίνηση του κ. Δημάρχου τις αμέσως επόμενες ημέρες:

 

1. Έγκριση υπερεργολαβίας στα πλαίσια της σύμβασης του έργου ‘ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΤΗΣ 10ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – υποέργο Α: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΓΕΝΙΚΑ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΦΟΙΝΙΚΑ (ΥΠΟΔΟΜΩΝ)’.

2. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του κ. Δημάρχου για υπηρεσιακούς λόγους και καταβολής των νόμιμων αποζημιώσεων.

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 18 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ 5401/τεύχος Β’) και την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) (ΦΕΚ Α’/133/2018) όπως αντικατάστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010):

 

1. Έγκριση χρηματοδότησης στο Ν.Π.Ι.Δ. ‘Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίου Βασιλείου’ (Κ.Α. 00-6738.001).

2. Ανάκληση της υπ’ αρίθμ. 373/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Ανοικτής Διαδικασίας) και καθορισμού των όρων αυτού για την ανάθεση κατασκευής του έργου ‘ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ – υποέργο ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΟΞΑΡΕΣ, ΠΑΛΕΣ Δ.Ε. ΦΟΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ, ΜΙΞΟΡΡΟΥΜΑΤΟΣ, ΑΝΩ ΜΙΞΟΡΡΟΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΑΜΠΗΝΗΣ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΝ.ΤΡΙΤΣΗΣ)’.

3. Τροποποίηση των Τεχνικών Δελτίων των έργων: «Έργα διαχείρισης λυμάτων Δήμου Αγίου Βασιλείου», «Βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» και «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στην ΤΚ Σπηλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου» (ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ).

4. Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ -ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, 16Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Κατασκευή κοινόχρηστων χώρων - Αναπλάσεις στις ΤΚ Σακτουρίων και Σπηλίου (Δαριβιανα) Δήμου Αγίου Βασιλείου»

5. Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ -ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, 17Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΑΜΠΗΝΗ – Τ.Κ. ΑΚΤΟΥΝΤΑ».

6. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής έργων.

7. Παράταση συμβατικού χρόνου περαίωσης έργων.

 

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του θέματος, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 17 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ 5401/τεύχος Β’) και την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) (ΦΕΚ Α’/133/2018) όπως αντικατάστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010). Το θέμα εισάγεται ως επείγον διότι σε δαπάνη που πρέπει να εκτελεστεί άμεσα:

 

1. Εξειδίκευση πίστωσης που αφορά στα έξοδα κηδείας αιρετών και υπαλλήλων.

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του θέματος, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 17 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ 5401/τεύχος Β’) και την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) (ΦΕΚ Α’/133/2018) όπως αντικατάστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010). Το θέμα εισάγεται ως επείγον διότι σε δαπάνη που πρέπει να εκτελεστεί άμεσα:

 

1. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την πρόβλεψη πίστωσης που αφορά στα έξοδα κηδείας αιρετών και υπαλλήλων.

 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:30

Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 10:57 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη, λόγω του κατεπειγόντως χαρακτήρα του θέματος, Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 17 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ 5401/τεύχος Β’) και την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) (ΦΕΚ Α’/133/2018) όπως αντικατάστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010). Το θέμα εισάγεται ως επείγον διότι αφορά σε δαπάνη που πρέπει να εκτελεστεί άμεσα:


1. Προσδιορισμός ανώτατου ορίου δαπάνης εξόδων κηδείας Δημάρχων, Προέδρων Κοινοτήτων και εν ενεργεία Δημοτικών Συμβούλων, Συμβούλων Κοινοτήτων και δημοτικών υπαλλήλων για το έτος 2022 και τροποποίηση του προϋπολογισμού για την πρόβλεψη της σχετικής πίστωσης.

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα των θεμάτων, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 17 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ 5401/τεύχος Β’) και την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) (ΦΕΚ Α’/133/2018) όπως αντικατάστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010). Τα θέματα εισάγονται ως επείγοντα διότι αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία τόσο της Οικονομικής Επιτροπής όσο και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου:

 

1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής για την δεύτερη θητεία της Δημοτικής περιόδου (έως 31-12-2023).

2. Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 και εισηγητικής έκθεσης του Ν.Π.Ι.Δ. του Δήμου ‘ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’ (άρθρο 40 παρ.1 περ.γ του Ν.4735/2020).

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 7 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 14:00

Τετάρτη, 05 Ιανουαρίου 2022 14:31 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη, λόγω του κατεπειγόντως χαρακτήρα των θεμάτων, Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 7 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ 5401/τεύχος Β’) και την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) (ΦΕΚ Α’/133/2018) όπως αντικατάστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010). Τα θέματα εισάγονται ως επείγοντα διότι είτε οι σχετικές αποφάσεις πρέπει να ληφθούν εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, είτε πρέπει να επισπευστούν μακρόχορνες διαδικασίες:


1. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την πρόβλεψη των απαιτούμενων πιστώσεων από τον προγραμματισμό προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4829/2021.

2. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την πρόβλεψη των απαιτούμενων πιστώσεων μισθοδοσίας από την παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 176 Ν.4876/23-12-2021, ΦΕΚ Α’ 251).

3. Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την πρόβλεψη πίστωσης 18.600,00 € για την ‘Συντήρηση αντλιοστασίων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμών Αγκουσελιανών – Παλαιολούτων και Καλής Συκιάς’ (ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης).

4. Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την πρόβλεψη πίστωσης για την αμοιβή σύνταξης μελετών στα πλαίσια υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 , ΜΕΤΡΟ 4, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3, ΔΡΑΣΗ 4.3.1. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ».

5. Τεκμηρίωση ιδιοκτησίας Δήμου Αγίου Βασιλείου του χώρου που καταλαμβάνει η προτεινόμενη πράξη στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 , ΜΕΤΡΟ 4, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3, ΔΡΑΣΗ 4.3.1. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ».

6. Τεκμηρίωση ιδιοκτησίας Δήμου Αγίου Βασιλείου του χώρου που καταλαμβάνει η προτεινόμενη πράξη στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 , ΜΕΤΡΟ 4, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3, ΔΡΑΣΗ 4.3.4. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ».

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη, λόγω του κατεπειγόντως χαρακτήρα των θεμάτων, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 7 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ 5401/τεύχος Β’) και την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) (ΦΕΚ Α’/133/2018) όπως αντικατάστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010). Τα θέματα εισάγονται ως επείγοντα διότι είτε οι σχετικές αποφάσεις πρέπει να ληφθούν εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, είτε πρέπει να επισπευστούν μακρόχορνες διαδικασίες:


1. Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4829/2021, και δεσμευτική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την πρόβλεψη των απαιτούμενων πιστώσεων.

2. Δεσμευτική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την πρόβλεψη των απαιτούμενων πιστώσεων μισθοδοσίας από την Παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 176 Ν.4876/23-12-2021, ΦΕΚ Α’ 251).

3. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την πρόβλεψη πίστωσης 18.600,00 € για την ‘Συντήρηση αντλιοστασίων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμών Αγκουσελιανών – Παλαιολούτων και Καλής Συκιάς’ (ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης).

4. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την πρόβλεψη πίστωσης για την αμοιβή σύνταξης μελετών στα πλαίσια υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 , ΜΕΤΡΟ 4, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3, ΔΡΑΣΗ 4.3.1. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ».

5. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 , ΜΕΤΡΟ 4, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3, ΔΡΑΣΗ 4.3.4. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ».

6. Έγκριση μελέτης, έγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4782/2021, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, του έργου: ‘ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΟΡΝΕ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Υπ. Ναυτιλίας)’ προϋπολογισμού 175.000,00 €, έγκριση των όρων εκτέλεσης του έργου και έγκριση πρόσκλησης προς οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφορών.

7. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της προμήθειας ‘ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ) (Υποδομών)’.

8. Έγκριση Επιχορήγησης προς τον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Σπηλίου.

9. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της 145/2021 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου.

10. Εξειδίκευση πίστωσης για συνδρομή σε εφημερίδες και περιοδικά.

11. Εξέταση αιτήματος διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών.

 

 Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη, λόγω του κατεπειγόντως χαρακτήρα των θεμάτων, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 31 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ 5401/τεύχος Β’) και την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) (ΦΕΚ Α’/133/2018) όπως αντικατάστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010). Τα θέματα εισάγονται ως επείγοντα διότι αφορούν τακτοποιητικές αναμορφώσεις κλεισίματος του τρέχοντος οικονομικού έτους:


1. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την απόδοση κρατήσεων.
2. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού λόγω υπερβάσεων στο σκέλος των Εσόδων.

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 31 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 16:00

Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 18:56 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη, λόγω του κατεπείγοντα χαρακτήρα των θεμάτων, και Διά Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 31 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ 5401/τεύχος Β’) και την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα θέματα εισάγονται ως επείγοντα, διότι αφορούν τακτοποιητικές αναμορφώσεις κλεισίματος του τρέχοντος οικονομικού έτους:


1. Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την απόδοση κρατήσεων.
2. Τροποποίηση του προϋπολογισμού λόγω υπερβάσεων στο σκέλος των Εσόδων.

 

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version