Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

URL Ιστότοπου:

Καλείστε να παρευρεθείτε σε έκτακτη δια ζώσης Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σπηλίου (ΔΠΣΣ), που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σπηλίου, την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 17:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ 5401/τεύχος Β’) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 Εγκύκλιων του Υπουργείου Εσωτερικών. Το θέμα εισάγεται ως επείγον, διότι αφορά σε τακτοποιητικές αναμορφώσεις κλεισίματος του τρέχοντος οικονομικού έτους:


1. Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την τακτοποίηση φόρων και κρατήσεων επαγγελματιών.

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη, λόγω του κατεπειγόντως χαρακτήρα των θεμάτων, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 29 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ 5401/τεύχος Β’) και την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) (ΦΕΚ Α’/133/2018) όπως αντικατάστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010). Τα θέματα εισάγονται ως επείγοντα γιατί ισχύουν αυστηρές προθεσμίες λήψης των σχετικών αποφάσεων:


1. Παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 176 Ν.4876/23-12-2021, ΦΕΚ Α’ 251).

2. Λήψη απόφασης για ανανέωση της σύμβασης για την ανάθεση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας Δήμου Αγ. Βασιλείου και παροχή υπηρεσιών στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου για θέματα Μηχανολόγου Μηχανικού για το έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4412/2016 (συμφωνίες πλαίσιο).

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη, λόγω του κατεπειγόντως χαρακτήρα του θέματος, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 28 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 για λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης. Το θέμα εισάγεται ως επείγον γιατί ισχύουν αυστηρές προθεσμίες λήξης της σχετικής απόφασης. Σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ 5401/τεύχος Β’) και την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) (ΦΕΚ Α’/133/2018) όπως αντικατάστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010). Τα θέματα εισάγονται ως επείγοντα, διότι πρέπει να επισπευστούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης θεμάτων πολύ σημαντικών για τα συμφέροντα και την ανάπτυξη του Δήμου:


1. Ψήφιση Προϋπολογισμού Εσόδων- Δαπανών του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σπηλίου οικον. έτους 2022, κατόπιν της Γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 23 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ 5401/τεύχος Β’) και την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) (ΦΕΚ Α’/133/2018) όπως αντικατάστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010). Τα θέματα εισάγονται ως επείγοντα, διότι πρέπει να επισπευστούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης θεμάτων πολύ σημαντικών για τα συμφέροντα και την ανάπτυξη του Δήμου:


1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και του Δήμου Αγίου Βασιλείου για την Πράξη «Βιώσιμη Μικροκινητικότητα μέσω Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας» / . υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ του ΕΣΠΑ, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

2. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση του μειοδοτικού διαγωνισμού «ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΞΟΡΡΟΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ».

3. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και Εξέτασης Ενστάσεων ανάδειξης αναδόχου της προμήθειας ‘ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ – υποέργο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΟΞΑΡΕΣ, ΠΑΛΕΣ Δ.Ε. ΦΟΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ, ΜΙΞΟΡΡΟΥΜΑΤΟΣ, ΑΝΩ ΜΙΞΟΡΡΟΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΑΜΠΗΝΗΣ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΝ.ΤΡΙΤΣΗΣ)’.

4. Παρατάσεις συμβατικού χρόνου περαίωσης έργων.

5. Αποδοχή συμπληρωματικής επιχορήγησης ΚΑΠ και δεσμευτική εισήγηση τροποποίησης προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

6. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για λογιστική τακτοποίηση της Δ.Ε.Η.

 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 23 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13:00

Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2021 11:56 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη, λόγω του κατεπείγοντα χαρακτήρα των θεμάτων, και Διά Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 23 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ 5401/τεύχος Β’) και την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα θέματα εισάγονται ως επείγοντα, καθώς ο κάθε ένα χωριστά ισχύουν αυστηρές προθεσμίες λήψης της σχετικής απόφασης:

1. Έγκριση απευθείας (χωρίς δημοπρασία) εκμίσθωσης ακινήτου του Δήμου.

2. Τροποποίηση του προϋπολογισμού για εγγραφή Συμπληρωματικής Κατανομής από ΚΑΠ.

3. Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την λογιστική τακτοποίηση της ΔΕΗ.

4. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και επαύξηση πίστωσης του Κ.Α. 10-6463.001 «Διαφημίσεις -Δημοσιεύσεις» κατά 2.000,00 €

5. Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών για Μίσθωση, Εκμίσθωση & Εκποίηση Δημοτικών Ακινήτων (άρθρο 1 παρ. 1 και άρθρο 3 παρ.3 Π.Δ. 270/1981) για το έτος 2022.

6. Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 21/2021 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τους δικαιούχους της αποζημίωσης συμμετοχής στις συνεδριάσεις του Σώματος, λόγω μεταβολής στους λαμβάνοντες αντιμισθίας.

 

 

Καλείστε να παρευρεθείτε σε τακτική δια ζώσης Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σπηλίου (ΔΠΣΣ), που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σπηλίου, την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ 5401/τεύχος Β’) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 Εγκύκλιων του Υπουργείου Εσωτερικών. Το θέμα εισάγεται ως επείγον, προκειμένου να επισπευστούν οι διαδικασίες ψήφισης του προϋπολογισμού του επόμενου έτους, καθώς ισχύουν αυστηρές προθεσμίες επ’ αυτού:


1. Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών οικον. έτους 2022.

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη, Διά Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 15 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με:
• Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) (ΦΕΚ Α’/133/2018) όπως αντικατάστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010)
• Την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ 5401/τεύχος Β’) και την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
• Την ΚΥΑ οικ.55040/2021 [ΦΕΚ 3291/26.07.2021 τεύχος Β: «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2022 - τροποποίηση της αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης»

Το θέμα εισάγεται ως επείγον, προκειμένου να επισπευστούν οι διαδικασίες ψήφισης του προϋπολογισμού του επόμενου έτους, καθώς ισχύουν αυστηρές προθεσμίες επ’ αυτού:


1. Κατάρτιση και υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (δηλαδή του συνόλου των Πινάκων Π/Υ και στοχοθεσίας) οικονομικού έτους 2022, κατόπιν της με αρ. πρωτ. 2172/10-12-2021 Γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 15 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13:00

Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 18:20 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη Διά Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 15 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για λήψη απόφασης επί του παρακάτω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με:

• Την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ 5401/τεύχος Β’) και την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
• Την ΚΥΑ οικ.55040/2021 [ΦΕΚ 3291/26.07.2021 τεύχος Β: «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2022 - τροποποίηση της αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης»
• Την παρ.4γ του άρθρου 9 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του Ν.4555/18
• Την παρ.2 του άρθρου 210 του Ν.4555/18
• Το άρθρο 77 του Ν.4172/13 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18

Το θέμα εισάγεται ως επείγον, προκειμένου να επισπευστούν οι διαδικασίες ψήφισης του προϋπολογισμού του επόμενου έτους, καθώς ισχύουν αυστηρές προθεσμίες επ’ αυτού:

1. Ψήφιση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Στοχοθεσίας του Δήμου Αγίου Βασιλείου για το οικονομικό έτος 2022.

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 14 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ 5401/τεύχος Β’) και την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών:

 

1. Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» / Άξονας Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» / Πρόσκληση 5360/23-07-2020 του Πράσινου Ταμείου, παραλαβή και έγκριση της μελέτης και τευχών δημοπράτησης της Πράξης με τίτλο «Ανάπλαση δικτύου κοινοχρήστων χώρων του οικισμού Φρατί της Τ.Κ. Μιξορρούματος του Δήμου Αγίου Βασιλείου» και υποβολή της πράξης στο ανωτέρω Πρόγραμμα.

2. Έγκριση Ισολογισμών Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίου Βασιλείου (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.) ετών 2019 και 2020 (άρθρο παρ. 1γ Ν.4735/2020).

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 7 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12:00

Παρασκευή, 03 Δεκεμβρίου 2021 20:35 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική Διά Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 7 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την ΚΥΑ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ 5401/τεύχος Β’) και την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών:

 

1. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης για την σύνταξη φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» Με τίτλο: «Αναβάθμιση Υποδομών και Υπηρεσιών Προσκυνηματικού Τουρισμού».

2. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και επαύξηση της πίστωσης του Κ.Α. 00-6471.002 ‘ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ’ κατά 1.550,00 €.

3. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και επαύξηση της πίστωσης του Κ.Α. 70-6253.001 ‘ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ISUZU 4X4’ κατά 30,00 €.

4. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και επαύξηση των πιστώσεων που αφορούν τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου.

5. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και επαύξηση της πίστωσης του Κ.Α. 10-6323.001 ‘ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΤΕΟ’ κατά 300,00 €.

6. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης για ανταλλακτικά οχημάτων του Δήμου, λόγω επείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απρόβλεπτο γεγονός.

7. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 3.720,00 € για την σύνταξη μελέτης με τίτλο ‘ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΦΡΑΤΙ Τ.Κ. ΜΙΞΟΡΡΟΥΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’.

8. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 6.200,00 € για την εκτέλεση εργασίας κλαδέματος δέντρων.

9. Λήψη νέας απόφασης για την παραλαβή και έγκριση της μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίου Βασιλείου, τις τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και τους όρους της διακήρυξης του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Η’ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ».

10. Κατανομή πιστώσεων στα σχολεία Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ’ Κατανομή ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων).

11. Παραχώρηση δωρεάν κυβικών νερού σε δημότη λόγω διάθεσης ιδιοκτησίας του για κατασκευή δεξαμενής άρδευσης.

12. Χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης οικογενειακών τάφων.

13. Αποδοχή παραχώρησης σε κοινή χρήση τμήματος ακινήτου στην Κοινότητα Σπηλίου.

14. Λήψη απόφασης (α) περί τοποθέτησης πληροφοριακών πινακίδων και (β) εγκιβωτισμού γέφυρας στην Κοινότητα Αγίου Βασιλείου.

15. Έγκριση πρόσβασης σε δημοτικό χώρο Τ.Κ. Αγίας Γαλήνης για την εγκατάσταση Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης.

 

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version