Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

URL Ιστότοπου:

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 20 Απριλίου 2022 και ώρα 13:30

Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 19:27 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 20η Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.22206/15-04-2022, αλλά και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18.

 

1. Καθορισμός των χώρων απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 56468-ΕΞ- 2020 (ΦΕΚ 2198/τεύχος Β’/05-06-2020) και βάσει των οριζομένων στα άρθρα 13 και 14 Ν. 4787/2021 (ΦΕΚ 11/τεύχος Α’/26-03-2021) στους έχοντες το δικαίωμα απευθείας παραχώρησης (όμοροι)

2. Καθορισμός των χώρων απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 56468-ΕΞ- 2020 (ΦΕΚ 2198/τεύχος Β’/05-06-2020) και βάσει των οριζομένων στα άρθρα 13 και 14 Ν. 4787/2021 (ΦΕΚ 11/τεύχος Α’/26-03-2021) στους έχοντες το δικαίωμα κατόπιν δημοπρασίας.

3. Επιλογή τράπεζας – άνοιγμα λογαριασμού για την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης με αυτοματοποιημένο υπολογισμό για την είσπραξη τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων & παρεπιδημούντων, κατόπιν του υπ’ αρίθμ. 630/3-3-2022 εγγράφου της ΚΕΔΕ.

4. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση Κ.Α. για την έναρξη διαγωνισμού συντήρησης οχημάτων του Δήμου Αγίου Βασιλείου – προμήθειας ανταλλακτικών.

5. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 3.410,00 € για ‘ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ’.

6. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 25-6277.003 ‘ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ’ κατά 1.822,48 €.

7. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 30-7135.002 ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ’ κατά 17.000,00 €.

8. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 00-6453.002 ‘ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ’ κατά 150,00 €.

9. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 20-7325.003 ‘ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΦΟΠ ΑΚΟΥΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ Α.Π.Ε.’ κατά 2.371,70 €.

10. Έγκριση διάθεσης θέσεων μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ για ειδικότητα Βοηθού Βρεφονηπιοκόμου (1 θέση).

11. Λήψη απόφασης κλεισίματος αδρανών τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Αγίου Βασιλείου, κατόπιν σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών.

12. Οριοθέτηση ρέματος στην Κοινότητα Μελάμπων.

13. Χορήγηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Αρδάκτου και ανάκληση απόφασης χορήγησης του ανωτέρω δικαιώματος στο Κοιμητήριο Λαμπηνής λόγω απόσυρσης του σχετικού αιτήματος.

14. Έκδοση ψηφίσματος για την ονομασία «παραδοσιακή τσικουδιά» των διήμερων αμπελουργών.

 


Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του θέματος, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 και ώρα 12:00 για λήψη απόφασης στο παρακάτω εξ αναβολής θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.8681/2022 (ΦΕΚ 607/12-02-2022) και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), και τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α'). Το θέμα εισάγεται ως επείγον διότι πρέπει να επισπευστούν οι διαδικασίες δημοπράτησής του:

 

1. Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ‘ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΑΜΠΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – 1Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΑΜΠΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΥΠΟΥΡΓ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤ.)’..

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 12η Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.8681/2022 (ΦΕΚ 607/12-02-2022) και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), και τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α'):

 

1. Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ‘ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΛΑΚΙΑ’ .

2. Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ‘ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΑΜΠΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – 1Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΑΜΠΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΥΠΟΥΡΓ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤ.)’.

3. Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και όρων του διαγωνισμού της υπηρεσίας ‘ΠΑΡΟΧΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ.Ε. ΦΟΙΝΙΚΑ’.

4. Παράταση προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’.

5. Απόδοση λογαριασμού από τον υπόλογο χρηματικών ενταλμάτων του έργου: ‘ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΦΟΠ ΑΚΟΥΜΙΩΝ (ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΠΕ)’.

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του θέματος, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, την Τετάρτη 6 Απριλίου 2022 και ώρα 11:00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.8681/2022 (ΦΕΚ 607/12-02-2022) και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), και τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α'). Τα θέματα εισάγονται ως επείγοντα διότι αφενός ισχύουν προθεσμίες λήψης των σχετικών αποφάσεων και αφετέρου πρέπει να επισπευστούν οι διαδικασίες δημοπράτησης έργων:

 

1. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης του έργου ‘ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ – υποέργο ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΟΞΑΡΕΣ, ΠΑΛΕΣ Δ.Ε. ΦΟΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ, ΜΙΞΟΡΡΟΥΜΑΤΟΣ, ΑΝΩ ΜΙΞΟΡΡΟΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΑΜΠΗΝΗΣ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΝ.ΤΡΙΤΣΗΣ)’.

2. Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου της προμήθειας ‘ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ – 2ο υποέργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ’, προϋπολογισμού 80.000,00 €.

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 30η Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.8681/2022 (ΦΕΚ 607/12-02-2022) και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), και τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α'):

 

1. Εξειδίκευση πίστωσης Κ.Α. 00-6736.001 ‘ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ’ για την επιχορήγηση στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Ιωάννου.

2. Εξειδίκευση πίστωσης Κ.Α. 00-6739.005 ‘ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΛΑΜΠΗΣ ΣΥΒΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ’.

3. Εξειδίκευση πίστωσης Κ.Α. 00-6433 ‘ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ’.

4. Εξειδίκευση πίστωσης Κ.Α. 10-6611.003 για ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ’.

5. Επικαιροποίηση νομιμοποίησης Κληροδοτήματος Ευστρατίου Παπαδάκη.

6. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Έργων.


.

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 30η Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.8681/2022 (ΦΕΚ 607/12-02-2022) και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), και τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α'):

 

1. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 150.000,00 € για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες εκ μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών (ΣΑΕ 055) και δεσμευτική εισήγηση τροποποίησης προϋπολογισμού για την εγγραφή της.

2. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού λόγω τροποποίησης της απόδοσης εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2022 σε όλους τους Δήμους της Χώρας.

3. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού για εγγραφή απόδοσης τέλους ταφής απορριμμάτων.

4. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού για εγγραφή συμμετοχής του Δήμου στην Πράξη ΜΕΑ & ΧΥΤΥ ΑΜΑΡΙΟΥ.

5. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού για πρόβλεψη πίστωσης αγοράς ηλεκτρονικού οργάνου (εντοπιστή διαρροών) βλαβών αγωγών ύδρευσης.

6. Παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και δεσμευτική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την πρόβλεψη των απαιτούμενων πιστώσεων μισθοδοσίας.

7. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης για προμήθεια τσάντας φαρμακείου α’ βοηθειών για τα απορριμματοφόρα του Δήμου, ποσού 580,32 €.

8. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και επαύξηση της πίστωσης του Κ.Α. 00-6736.001 ‘ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ’.

9. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 1.669,04 € για προμήθεια υλικών συντήρησης πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών συστημάτων.

10. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 1.116,00 € για την ετήσια συνδρομή στην Νομική Βιβλιοθήκη.

11. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης για εγγραφή εισφορών Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα μηνών Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2021.

12. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού για την αποτύπωση των υποέργων του έργου ‘ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΟΡΝΕ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ’.

13. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης επιβολής νέας κράτησης 0,1% επί των συναπτόμενων συμβάσεων υπέρ της νέας Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων του ν. 4921/2022.

14. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για εγγραφή πίστωσης 2ου υποέργου της πράξης ‘ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΛΑΚΙΑ’, με τίτλο ‘Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ’ προϋπολογισμού 313.393,87 €.


15. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 70-6261.003 ‘Χ.Υ. ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (υπολ. 2021)’ κατά 3.612,49 €.

16. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 744,00 € για ‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΩΝ’.
.

 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 30 Μαρτίου 2022 και ώρα 12:30

Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2022 19:20 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 30η Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.8681/2022 (ΦΕΚ 607/12-02-2022), αλλά και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18.

 

1. Τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης 150.000,00 € κατόπιν χρηματοδότησης για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες εκ μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών (ΣΑΕ 055).

2. Τροποποίηση προϋπολογισμού λόγω τροποποίησης της απόδοσης εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2022 σε όλους τους Δήμους της Χώρας.

3. Τροποποίηση προϋπολογισμού για εγγραφή απόδοσης τέλους ταφής απορριμμάτων.

4. Τροποποίηση προϋπολογισμού για εγγραφή συμμετοχής του Δήμου στην Πράξη ΜΕΑ & ΧΥΤΑ ΑΜΑΡΙΟΥ.

5. Τροποποίηση προϋπολογισμού για πρόβλεψη πίστωσης αγοράς ηλεκτρονικού οργάνου (εντοπιστή διαρροών) βλαβών αγωγών ύδρευσης.

6. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση πιστώσεων για δίμηνη παράταση συμβάσεων covid.

7. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης για προμήθεια τσάντας φαρμακείου α’ βοηθειών για τα απορριμματοφόρα του Δήμου, ποσού 580,32 €.

8. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και επαύξηση της πίστωσης του Κ.Α. 00-6736.001 ‘ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ’.

9. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 1.669,04 € για προμήθεια υλικών συντήρησης πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών συστημάτων.

10. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 1.116,00 € για την ετήσια συνδρομή στην Νομική Βιβλιοθήκη.

11. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης για εγγραφή εισφορών Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα μηνών Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2021.

12. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την αποτύπωση των υποέργων του έργου ‘ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΟΡΝΕ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ’.

13. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης επιβολής νέας κράτησης 0,1% επί των συναπτόμενων συμβάσεων υπέρ της νέας Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων του ν. 4921/2022.

14. Τροποποίηση του προϋπολογισμού για εγγραφή πίστωσης 2ου υποέργου της πράξης ‘ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΛΑΚΙΑ’, με τίτλο ‘Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ’ προϋπολογισμού 313.393,87 €.

15. Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την εγγραφή των πιστώσεων κατόπιν σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγίου Βασιλείου και της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης για την εκτέλεση του έργου ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’ .

16. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 70-6261.003 ‘Χ.Υ. ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (υπολ. 2021)’ κατά 3.612,49 €.

17. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 744,00 € για ‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΩΝ’.

18. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026.

19. Έγκριση Εκθέσεων Εσόδων – Δαπανών γ’ και δ’ τριμήνου έτους 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

20. Επικαιροποίηση νομιμοποίησης Κληροδοτήματος Ευστρατίου Παπαδάκη.

21. Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών από ΚΑΠ (συμπληρωματική κατανομή για την κάλυψη αναγκών θέρμανσης των σχολείων), κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

22. Λήψη απόφασης περί άρσης απαλλοτρίωσης στην Κοινότητα Σπηλίου.

23. Παραχώρηση χρήσης αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Μελάμπων στον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου.

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 21η Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.8681/2022 (ΦΕΚ 607/12-02-2022) και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), και τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α'):

 

1. Έγκριση πρακτικού για την ανάθεση της προμήθειας ‘ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ – υποέργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΕΛΠΙΔΑ 24-26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΥΠΕΣΔΑ’ (διαδικασία κατεπείγοντος).

2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγίου Βασιλείου και της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης για την εκτέλεση του έργου ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’.

3. Εξειδίκευση πίστωσης για ‘ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ, ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ’.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 14η Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.8681/2022 (ΦΕΚ 607/12-02-2022) και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), και τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α'):

 

1. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ -ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 16Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Κατασκευή κοινόχρηστων χώρων - Αναπλάσεις στις ΤΚ Σακτουρίων και Σπηλίου (Δαριβιανα) Δήμου Αγίου Βασιλείου».

2. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ -ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 17Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Παρεμβάσεις στην ΤΚ Λαμπηνή – ΤΚ Ακτούντα».

3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγίου Βασιλείου και της «ΑΜΑΡΙ Μ.Α.Ε. Ο.Τ.Α.» για την εναπόθεση απορριμμάτων.

4. Έγκριση Εκθέσεων Εσόδων – Δαπανών γ’ και δ’ τριμήνου έτους 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τελική έγκριση.

5. Λήψη απόφασης για την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της Εταιρείας ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ Ε.Π.Ε. ποσού 8.330,35 € για την σύμβαση «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΕ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ».

6. Έγκριση Α.Π.Ε. έργων.

7. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής έργων.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 2α Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.8681/2022 (ΦΕΚ 607/12-02-2022) και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), και τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α'):

 

1. Πολυετής Προγραμματισμός Πρόσληψης Προσωπικού Δήμου Αγίου Βασιλείου.

2. Εξέταση αιτημάτων διόρθωσης – διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών.

 

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version