Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

URL Ιστότοπου:

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα των θεμάτων, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 17 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ 5401/τεύχος Β’) και την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) (ΦΕΚ Α’/133/2018) όπως αντικατάστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010). Τα θέματα εισάγονται ως επείγοντα διότι αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία τόσο της Οικονομικής Επιτροπής όσο και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου:

 

1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής για την δεύτερη θητεία της Δημοτικής περιόδου (έως 31-12-2023).

2. Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 και εισηγητικής έκθεσης του Ν.Π.Ι.Δ. του Δήμου ‘ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’ (άρθρο 40 παρ.1 περ.γ του Ν.4735/2020).

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 7 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 14:00

Τετάρτη, 05 Ιανουαρίου 2022 14:31 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη, λόγω του κατεπειγόντως χαρακτήρα των θεμάτων, Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 7 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ 5401/τεύχος Β’) και την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) (ΦΕΚ Α’/133/2018) όπως αντικατάστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010). Τα θέματα εισάγονται ως επείγοντα διότι είτε οι σχετικές αποφάσεις πρέπει να ληφθούν εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, είτε πρέπει να επισπευστούν μακρόχορνες διαδικασίες:


1. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την πρόβλεψη των απαιτούμενων πιστώσεων από τον προγραμματισμό προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4829/2021.

2. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την πρόβλεψη των απαιτούμενων πιστώσεων μισθοδοσίας από την παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 176 Ν.4876/23-12-2021, ΦΕΚ Α’ 251).

3. Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την πρόβλεψη πίστωσης 18.600,00 € για την ‘Συντήρηση αντλιοστασίων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμών Αγκουσελιανών – Παλαιολούτων και Καλής Συκιάς’ (ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης).

4. Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την πρόβλεψη πίστωσης για την αμοιβή σύνταξης μελετών στα πλαίσια υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 , ΜΕΤΡΟ 4, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3, ΔΡΑΣΗ 4.3.1. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ».

5. Τεκμηρίωση ιδιοκτησίας Δήμου Αγίου Βασιλείου του χώρου που καταλαμβάνει η προτεινόμενη πράξη στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 , ΜΕΤΡΟ 4, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3, ΔΡΑΣΗ 4.3.1. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ».

6. Τεκμηρίωση ιδιοκτησίας Δήμου Αγίου Βασιλείου του χώρου που καταλαμβάνει η προτεινόμενη πράξη στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 , ΜΕΤΡΟ 4, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3, ΔΡΑΣΗ 4.3.4. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ».

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη, λόγω του κατεπειγόντως χαρακτήρα των θεμάτων, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 7 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ 5401/τεύχος Β’) και την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) (ΦΕΚ Α’/133/2018) όπως αντικατάστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010). Τα θέματα εισάγονται ως επείγοντα διότι είτε οι σχετικές αποφάσεις πρέπει να ληφθούν εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, είτε πρέπει να επισπευστούν μακρόχορνες διαδικασίες:


1. Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4829/2021, και δεσμευτική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την πρόβλεψη των απαιτούμενων πιστώσεων.

2. Δεσμευτική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την πρόβλεψη των απαιτούμενων πιστώσεων μισθοδοσίας από την Παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 176 Ν.4876/23-12-2021, ΦΕΚ Α’ 251).

3. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την πρόβλεψη πίστωσης 18.600,00 € για την ‘Συντήρηση αντλιοστασίων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμών Αγκουσελιανών – Παλαιολούτων και Καλής Συκιάς’ (ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης).

4. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την πρόβλεψη πίστωσης για την αμοιβή σύνταξης μελετών στα πλαίσια υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 , ΜΕΤΡΟ 4, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3, ΔΡΑΣΗ 4.3.1. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ».

5. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 , ΜΕΤΡΟ 4, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3, ΔΡΑΣΗ 4.3.4. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ».

6. Έγκριση μελέτης, έγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4782/2021, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, του έργου: ‘ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΟΡΝΕ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Υπ. Ναυτιλίας)’ προϋπολογισμού 175.000,00 €, έγκριση των όρων εκτέλεσης του έργου και έγκριση πρόσκλησης προς οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφορών.

7. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της προμήθειας ‘ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ) (Υποδομών)’.

8. Έγκριση Επιχορήγησης προς τον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Σπηλίου.

9. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της 145/2021 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου.

10. Εξειδίκευση πίστωσης για συνδρομή σε εφημερίδες και περιοδικά.

11. Εξέταση αιτήματος διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών.

 

 Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη, λόγω του κατεπειγόντως χαρακτήρα των θεμάτων, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 31 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ 5401/τεύχος Β’) και την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) (ΦΕΚ Α’/133/2018) όπως αντικατάστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010). Τα θέματα εισάγονται ως επείγοντα διότι αφορούν τακτοποιητικές αναμορφώσεις κλεισίματος του τρέχοντος οικονομικού έτους:


1. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την απόδοση κρατήσεων.
2. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού λόγω υπερβάσεων στο σκέλος των Εσόδων.

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 31 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 16:00

Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 18:56 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη, λόγω του κατεπείγοντα χαρακτήρα των θεμάτων, και Διά Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 31 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ 5401/τεύχος Β’) και την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα θέματα εισάγονται ως επείγοντα, διότι αφορούν τακτοποιητικές αναμορφώσεις κλεισίματος του τρέχοντος οικονομικού έτους:


1. Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την απόδοση κρατήσεων.
2. Τροποποίηση του προϋπολογισμού λόγω υπερβάσεων στο σκέλος των Εσόδων.

 

Καλείστε να παρευρεθείτε σε έκτακτη δια ζώσης Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σπηλίου (ΔΠΣΣ), που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σπηλίου, την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 17:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ 5401/τεύχος Β’) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 Εγκύκλιων του Υπουργείου Εσωτερικών. Το θέμα εισάγεται ως επείγον, διότι αφορά σε τακτοποιητικές αναμορφώσεις κλεισίματος του τρέχοντος οικονομικού έτους:


1. Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την τακτοποίηση φόρων και κρατήσεων επαγγελματιών.

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη, λόγω του κατεπειγόντως χαρακτήρα των θεμάτων, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 29 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ 5401/τεύχος Β’) και την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) (ΦΕΚ Α’/133/2018) όπως αντικατάστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010). Τα θέματα εισάγονται ως επείγοντα γιατί ισχύουν αυστηρές προθεσμίες λήψης των σχετικών αποφάσεων:


1. Παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 176 Ν.4876/23-12-2021, ΦΕΚ Α’ 251).

2. Λήψη απόφασης για ανανέωση της σύμβασης για την ανάθεση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας Δήμου Αγ. Βασιλείου και παροχή υπηρεσιών στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου για θέματα Μηχανολόγου Μηχανικού για το έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4412/2016 (συμφωνίες πλαίσιο).

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη, λόγω του κατεπειγόντως χαρακτήρα του θέματος, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 28 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 για λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης. Το θέμα εισάγεται ως επείγον γιατί ισχύουν αυστηρές προθεσμίες λήξης της σχετικής απόφασης. Σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ 5401/τεύχος Β’) και την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) (ΦΕΚ Α’/133/2018) όπως αντικατάστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010). Τα θέματα εισάγονται ως επείγοντα, διότι πρέπει να επισπευστούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης θεμάτων πολύ σημαντικών για τα συμφέροντα και την ανάπτυξη του Δήμου:


1. Ψήφιση Προϋπολογισμού Εσόδων- Δαπανών του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σπηλίου οικον. έτους 2022, κατόπιν της Γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 23 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ 5401/τεύχος Β’) και την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) (ΦΕΚ Α’/133/2018) όπως αντικατάστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010). Τα θέματα εισάγονται ως επείγοντα, διότι πρέπει να επισπευστούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης θεμάτων πολύ σημαντικών για τα συμφέροντα και την ανάπτυξη του Δήμου:


1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και του Δήμου Αγίου Βασιλείου για την Πράξη «Βιώσιμη Μικροκινητικότητα μέσω Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας» / . υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ του ΕΣΠΑ, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

2. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση του μειοδοτικού διαγωνισμού «ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΞΟΡΡΟΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ».

3. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και Εξέτασης Ενστάσεων ανάδειξης αναδόχου της προμήθειας ‘ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ – υποέργο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΟΞΑΡΕΣ, ΠΑΛΕΣ Δ.Ε. ΦΟΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ, ΜΙΞΟΡΡΟΥΜΑΤΟΣ, ΑΝΩ ΜΙΞΟΡΡΟΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΑΜΠΗΝΗΣ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΝ.ΤΡΙΤΣΗΣ)’.

4. Παρατάσεις συμβατικού χρόνου περαίωσης έργων.

5. Αποδοχή συμπληρωματικής επιχορήγησης ΚΑΠ και δεσμευτική εισήγηση τροποποίησης προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

6. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για λογιστική τακτοποίηση της Δ.Ε.Η.

 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 23 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13:00

Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2021 11:56 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη, λόγω του κατεπείγοντα χαρακτήρα των θεμάτων, και Διά Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 23 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ 5401/τεύχος Β’) και την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα θέματα εισάγονται ως επείγοντα, καθώς ο κάθε ένα χωριστά ισχύουν αυστηρές προθεσμίες λήψης της σχετικής απόφασης:

1. Έγκριση απευθείας (χωρίς δημοπρασία) εκμίσθωσης ακινήτου του Δήμου.

2. Τροποποίηση του προϋπολογισμού για εγγραφή Συμπληρωματικής Κατανομής από ΚΑΠ.

3. Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την λογιστική τακτοποίηση της ΔΕΗ.

4. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και επαύξηση πίστωσης του Κ.Α. 10-6463.001 «Διαφημίσεις -Δημοσιεύσεις» κατά 2.000,00 €

5. Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών για Μίσθωση, Εκμίσθωση & Εκποίηση Δημοτικών Ακινήτων (άρθρο 1 παρ. 1 και άρθρο 3 παρ.3 Π.Δ. 270/1981) για το έτος 2022.

6. Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 21/2021 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τους δικαιούχους της αποζημίωσης συμμετοχής στις συνεδριάσεις του Σώματος, λόγω μεταβολής στους λαμβάνοντες αντιμισθίας.

 

 

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version