Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

URL Ιστότοπου:

Καλείστε να παρευρεθείτε σε τακτική δια ζώσης Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σπηλίου (ΔΠΣΣ), που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σπηλίου, την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ 5401/τεύχος Β’) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 Εγκύκλιων του Υπουργείου Εσωτερικών. Το θέμα εισάγεται ως επείγον, προκειμένου να επισπευστούν οι διαδικασίες ψήφισης του προϋπολογισμού του επόμενου έτους, καθώς ισχύουν αυστηρές προθεσμίες επ’ αυτού:


1. Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών οικον. έτους 2022.

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη, Διά Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 15 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με:
• Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) (ΦΕΚ Α’/133/2018) όπως αντικατάστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010)
• Την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ 5401/τεύχος Β’) και την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
• Την ΚΥΑ οικ.55040/2021 [ΦΕΚ 3291/26.07.2021 τεύχος Β: «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2022 - τροποποίηση της αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης»

Το θέμα εισάγεται ως επείγον, προκειμένου να επισπευστούν οι διαδικασίες ψήφισης του προϋπολογισμού του επόμενου έτους, καθώς ισχύουν αυστηρές προθεσμίες επ’ αυτού:


1. Κατάρτιση και υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (δηλαδή του συνόλου των Πινάκων Π/Υ και στοχοθεσίας) οικονομικού έτους 2022, κατόπιν της με αρ. πρωτ. 2172/10-12-2021 Γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 15 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13:00

Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 18:20 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη Διά Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 15 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για λήψη απόφασης επί του παρακάτω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με:

• Την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ 5401/τεύχος Β’) και την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
• Την ΚΥΑ οικ.55040/2021 [ΦΕΚ 3291/26.07.2021 τεύχος Β: «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2022 - τροποποίηση της αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης»
• Την παρ.4γ του άρθρου 9 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του Ν.4555/18
• Την παρ.2 του άρθρου 210 του Ν.4555/18
• Το άρθρο 77 του Ν.4172/13 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18

Το θέμα εισάγεται ως επείγον, προκειμένου να επισπευστούν οι διαδικασίες ψήφισης του προϋπολογισμού του επόμενου έτους, καθώς ισχύουν αυστηρές προθεσμίες επ’ αυτού:

1. Ψήφιση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Στοχοθεσίας του Δήμου Αγίου Βασιλείου για το οικονομικό έτος 2022.

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 14 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ 5401/τεύχος Β’) και την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών:

 

1. Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» / Άξονας Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» / Πρόσκληση 5360/23-07-2020 του Πράσινου Ταμείου, παραλαβή και έγκριση της μελέτης και τευχών δημοπράτησης της Πράξης με τίτλο «Ανάπλαση δικτύου κοινοχρήστων χώρων του οικισμού Φρατί της Τ.Κ. Μιξορρούματος του Δήμου Αγίου Βασιλείου» και υποβολή της πράξης στο ανωτέρω Πρόγραμμα.

2. Έγκριση Ισολογισμών Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίου Βασιλείου (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.) ετών 2019 και 2020 (άρθρο παρ. 1γ Ν.4735/2020).

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 7 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12:00

Παρασκευή, 03 Δεκεμβρίου 2021 20:35 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική Διά Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 7 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την ΚΥΑ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ 5401/τεύχος Β’) και την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών:

 

1. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης για την σύνταξη φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» Με τίτλο: «Αναβάθμιση Υποδομών και Υπηρεσιών Προσκυνηματικού Τουρισμού».

2. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και επαύξηση της πίστωσης του Κ.Α. 00-6471.002 ‘ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ’ κατά 1.550,00 €.

3. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και επαύξηση της πίστωσης του Κ.Α. 70-6253.001 ‘ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ISUZU 4X4’ κατά 30,00 €.

4. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και επαύξηση των πιστώσεων που αφορούν τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου.

5. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και επαύξηση της πίστωσης του Κ.Α. 10-6323.001 ‘ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΤΕΟ’ κατά 300,00 €.

6. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης για ανταλλακτικά οχημάτων του Δήμου, λόγω επείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απρόβλεπτο γεγονός.

7. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 3.720,00 € για την σύνταξη μελέτης με τίτλο ‘ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΦΡΑΤΙ Τ.Κ. ΜΙΞΟΡΡΟΥΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’.

8. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 6.200,00 € για την εκτέλεση εργασίας κλαδέματος δέντρων.

9. Λήψη νέας απόφασης για την παραλαβή και έγκριση της μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίου Βασιλείου, τις τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και τους όρους της διακήρυξης του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Η’ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ».

10. Κατανομή πιστώσεων στα σχολεία Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ’ Κατανομή ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων).

11. Παραχώρηση δωρεάν κυβικών νερού σε δημότη λόγω διάθεσης ιδιοκτησίας του για κατασκευή δεξαμενής άρδευσης.

12. Χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης οικογενειακών τάφων.

13. Αποδοχή παραχώρησης σε κοινή χρήση τμήματος ακινήτου στην Κοινότητα Σπηλίου.

14. Λήψη απόφασης (α) περί τοποθέτησης πληροφοριακών πινακίδων και (β) εγκιβωτισμού γέφυρας στην Κοινότητα Αγίου Βασιλείου.

15. Έγκριση πρόσβασης σε δημοτικό χώρο Τ.Κ. Αγίας Γαλήνης για την εγκατάσταση Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης.

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 6 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ 5401/τεύχος Β’) και την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών:

 

1. Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών οικ. έτους 2022 και έγκριση αιτιολογικής έκθεσης (παρ.6 άρθρο 77 Ν.4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/2018 και άρθρο 72 Ν/3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 παρ.1β του Ν.4735/2020).

2. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου της προμήθειας ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ’.

3. Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» Με τίτλο: «Αναβάθμιση Υποδομών και Υπηρεσιών Προσκυνηματικού Τουρισμού» Στον άξονα προτεραιότητας: 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» για την πράξη «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΛΑΜΠΗΣ ΣΥΒΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΝ» και έγκριση για την υποβολή της πρότασης.

4. Έγκριση απόδοσης λογαριασμών από τον υπόλογο Χρηματικών Ενταλμάτων (Β’ φάση).

5. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και επαύξηση της πίστωσης του Κ.Α. 00-6471.002 ‘ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ’ κατά 1.550,00 €

6. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και επαύξηση της πίστωσης του Κ.Α. 70-6253.001 ‘ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ISUZU 4X4’ κατά 30,00 €.

7. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και επαύξηση των πιστώσεων που αφορούν τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου.

8. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και επαύξηση της πίστωσης του Κ.Α. 10-6323.001 ‘ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΤΕΟ’ κατά 300,00 €.

9. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης για ανταλλακτικά οχημάτων του Δήμου, λόγω επείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απρόβλεπτο γεγονός.

10. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 3.720,00 € για την σύνταξη μελέτης με τίτλο ‘ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΦΡΑΤΙ Τ.Κ. ΜΙΞΟΡΡΟΥΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’.


11. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 6.200,00 € για την εκτέλεση εργασίας κλαδέματος δέντρων.

12. Παρατάσεις συμβατικού χρόνου περαίωσης έργων.

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική και Διά Ζώσης Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, την Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021, και ώρα 09:00 για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ 5401/τεύχος Β’) και την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών:

 

1. Εισήγηση επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 Δήμου Αγίου Βασιλείου προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου (άρθρο 63 δ & άρθρο 266 παρ.4 Ν.3852/2010, άρθρο 77 παρ.4 Ν. 4172/2013).

 

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 30 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') και τις υπ’ αρίθμ. 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) και 643/69472/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) Εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.:

 

1. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του διαγωνισμού της προμήθειας ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’.

2. Έγκριση απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων έργου λόγω έκτακτης ανάγκης.

3. Έγκριση Α.Π.Ε. έργων.

4. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής έργων.

5. Παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης έργων.

 


Καλείστε να απαντήσετε επί των ανωτέρω θεμάτων: με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στα 6932569014 και 2832340237, έως και κατά την διάρκεια της συνεδρίασης την Τρίτη 30-11-2021 και ώρα: 13:00.

 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 19 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 17:00

Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2021 01:48 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική Διά Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 19 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') και τις υπ’ αρίθμ. 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) και 643/69472/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) Εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.:

 

1. Αναπροσαρμογή Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΔΤ) Δήμου Αγίου Βασιλείου.

2. Έγκριση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Αγίου Βασιλείου για το έτος 2022.

3. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εγγραφή χρηματοδότησης συνολικού ύψους 175.000,00 € για την εκτέλεση του έργου ‘ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΟΡΝΕ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ’.

4. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 00-6222 ‘ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ, ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ’.

5. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και επαύξηση των Κ.Α. 00-8231 ‘ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ’ και 00-8223 ‘ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΠ’.

6. Γνωμοδότηση για τις μεταβολές σχολικών Μονάδων Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου για το έτος 2022-2023.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 19 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') και τις υπ’ αρίθμ. 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) και 643/69472/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) Εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.:

 

1. Κατάρτιση σχεδίου αναπροσαρμογής Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΔΤ) Δήμου Αγίου Βασιλείου.

2. Έγκριση πρακτικού ελέγχου τεχνικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ‘ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ) (Υποδομών)’.

3. Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της προμήθειας ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ’.

4. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και Εγγράφων Σύμβασης της Πράξης ‘ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ – υποέργο ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΟΞΑΡΕΣ, ΠΑΛΕΣ Δ.Ε. ΦΟΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ, ΜΙΞΟΡΡΟΥΜΑΤΟΣ, ΑΝΩ ΜΙΞΟΡΡΟΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΑΜΠΗΝΗΣ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΝ.ΤΡΙΤΣΗΣ)’ (προϋπολογισμού 2.800.000,00 €).

5. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και Εγγράφων Σύμβασης ‘ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΜΕΣΩ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ’ – υποέργο 1: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤ14 (ΑΝ.ΤΡΙΤΣΗΣ)’ (προϋπολογισμού 460.000,00 €).

6. Αποδοχή χρηματοδότησης συνολικού ύψους 175.000,00 € για την εκτέλεση του έργου ‘ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΟΡΝΕ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ’ και δεσμευτική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο τροποποίησης του προϋπολογισμού για την εγγραφή της.

7. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 00-6222 ‘ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ, ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ’.

8. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και επαύξηση των Κ.Α. 00-8231 ‘ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ’ και 00-8223 ‘ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΠ’.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version