Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

URL Ιστότοπου:

Αναστύλωση Ι.Μ. Αγίου Πνεύματος Κισσού

Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2020 11:07 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΑΔΑ: 6Α6ΓΩ6Τ-1Ρ0

ΑΔΑΜ: 20PROC007676769 2020-11-19

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                                                                                    

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 16922/19-11-2020                                               

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

(ΆΡΘΡΟΥ 22 Ν.4412/16)

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

του Έργου :

 

«Κατασκευή κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων- Διαμόρφωση και ανάδειξη κοινοχρήστων χώρων

ΥΠΟΕΡΓΟ: Αναστύλωση Ι.Μ. Αγίου Πνεύματος  Κισσού»

 

Με προϋπολογισμό εργασιών 150.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ (24%)

 

1.Επωνυμία και Διευθύνσεις:

Επίσημη Επωνυμία: Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ταχ. Δ/νση: Δημαρχείο Σπηλίου, Σπήλι Δήμου Αγ.Βασιλείου Νομού Ρεθύμνης Τ.Κ. 74053,   NUTS: GR43 KRITI

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δ/νση στο διαδίκτυο: www.agios-vasilios.gr

Αρμόδια για πληροφορίες: Κα Στέλλα Βερνάρδου, τηλ. 28323 40234, και φαξ: 2832340238

2.Επικοινωνία:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.agios-vasilios.gr από 10/09/2020 έως την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

3.Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί: Δήμος Αγ. Βασιλείου / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

4.Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών

5.CPV: 45453100-8

Είδος Σύμβασης: ΈΡΓΑ

6.Τόπος Εκτέλεσης: NUTS:GR43 KRITI

7.ΤΙΤΛΟΣ Κατασκευή κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων- Διαμόρφωση και ανάδειξη κοινοχρήστων χώρων ΥΠΟΕΡΓΟ: Αναστύλωση Ι.Μ. Αγίου Πνεύματος  Κισσού

8.Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ 120.967,21 ΕΥΡΩ

9.Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές

10.Διάρκεια Σύμβασης:Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 12 μήνες

11.Προϋποθέσεις συμμετοχής:

1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α2 και άνω τάξη ΜΕΕΠ  για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

4. Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης.

5. Κριτήρια επιλογής: Απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και στα νομαρχιακά μητρώα στις κατηγορίες Υδραυλικά ή Η/Μ.

Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα, καθώς και επαγγελματική ικανότητα: όπως περιγράφονται στο άρθρο 100 του Ν. 3669/08 για στην Α2 και άνω τάξη ΜΕΕΠ  για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

12.Διαδικασία Ανάθεσης: ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

13.Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα

14.Ειδικοί όροι:[ΚΕΝΟ]…………………………………………………………………………………..

15.Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών – άρ. 95 παρ. 2α) Ν.4412/2016)

16.Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17/12/2020 ημέρα Πέμπτη και Ώρα 14.00

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στις 22/12/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00

 ( Ημερομηνία - Ώρα) από την ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

17.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

18. Χρόνος ισχύος προσφορών:

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 9 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

19.Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

20.Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση του έργου καλύπτεται από ΣΑΕΠ 002 με ΚΑ 2013ΕΠ00200010

21.Διαδικασίες Προσφυγής

Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών  από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου PortalDocumentFormat (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ'αρ. 83010/4098 Κ.Υ.Α.Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την υποβολή της, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016.[i] Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

22.Άλλες πληροφορίες

α. Εγγύηση συμμετοχής:

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.420,00ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση και ότι όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο.

β.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγίου Βασιλείου.

 

Σπήλι, 29/10/ 2020

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΑΠΑΤΗ

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2023 19:36 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Ανακοινώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΑΠΑΤΗ

 

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου ενημερώνει τους κατοίκους της περιοχής για προσπάθεια τηλεφωνικής απάτης σε βάρος δημότη με πρόσχημα οφειλές προς το Δήμο.

Συγκεκριμένα, άγνωστο μέχρι στιγμής άτομο, προσποιούμενο Αντιδήμαρχο του Δήμου Αγίου Βασιλείου προσπάθησε να πείσει τον δημότη ότι θα πρέπει να καταβάλει άμεσα σε συγκεκριμένο προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό ψευδές ποσό οφειλής προς τον Δήμο. 

Με αφορμή το παραπάνω περιστατικό τονίζουμε ότι ο Δήμος Αγίου Βασιλείου ουδεμία σχέση έχει με αυτό και ότι πρόκειται για τηλεφωνική απάτη. 

Οι υπηρεσίες του δήμου επικοινωνούν με τους δημότες για θέματα που αφορούν οφειλές τους μέσω ταχυδρομικών επιστολών στις οποίες αναφέρονται και οι τρόποι εξόφλησης τους και σε καμία περίπτωση δεν δίδονται οδηγίες μέσω τηλέφωνου για θέματα οφειλών ή τραπεζικών συναλλαγών. Επίσης αρμόδια για θέματα οικονομικής φύσης είναι αποκλειστικά η οικονομική υπηρεσία του Δήμου. 

Καλούμε τους δημότες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε τηλεφωνήματα, μηνύματα ή email που δέχονται καθώς οι προσπάθειες εξαπάτησης είναι καθημερινό φαινόμενο πλέον. Να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άτομα επιχειρούν να τους πείσουν να καταβάλλουν χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς, με οποιοδήποτε πρόσχημα και να αποφύγουν τη γνωστοποίηση προσωπικών στοιχείων σε τρίτους (αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, προσωπικούς κωδικούς (ΡΙΝ Numbers), αριθμούς πιστωτικών καρτών, πληροφορίες καρτών ΑΤΜ, κωδικούς επαλήθευσης πιστωτικών καρτών κτλ).

Ορισμός Αντιδημάρχου - 64/2023

Πέμπτη, 02 Φεβρουαρίου 2023 13:30 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Α Π Ο Φ Α Σ Η  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 64/2023
«Ορισμός Αντιδημάρχου»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου
2. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 59 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την
παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 περί ορισμού Αντιδημάρχων
3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 59 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 68 του
Ν.4555/2018 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιδημάρχους
4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
68 του Ν. 4555/2018, το οποίο αντικαταστάθηκε από την περιπτ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 5 του
Ν. 4623/2019 περί ορισμού της διάρκειας της θητείας Αντιδημάρχων
5. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 92 Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την
παρ.1 του άρθρου 33 του Ν.4483/2017, περί Αντιμισθίας Αντιδημάρχων – Αποζημιώσεων
Δημοτικών Συμβούλων
6. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 809/85741/19.11.2021/ΑΔΑ: ΨΟ3Μ46ΜΤΛ6-1ΥΡ: Ορισμός Αντιδημάρχων
7. Τις πολλές και συνεχώς διευρυνόμενες αρμοδιότητες του Δήμου και του Δημάρχου και την
ανάγκη της ισόρροπης κατανομής
8. Την ανάγκη συντονισμένης και ταχύτερης προώθησης των μεγάλων θεμάτων του Δήμου.
9. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (απόφ. ΓΠ-
191/20.03.2014 (Β’ 698) για τον Δήμο Αγίου Βασιλείου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του
ανέρχεται στους 7.427 κατοίκους.
10. Την 913/2022 σχετική Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων
11. Την με αρ. εσωτ. πρωτ. 1310/31-01-2023 υπεύθυνη δήλωση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Τροποποιούμε την υπ’ αρίθμ. 913/2022 (ΑΔΑ: 6Θ2ΗΩ6Τ-ΗΤΔ) Απόφαση Δημάρχου και
ορίζουμε – διατηρούμε ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αγίου Βασιλείου τους κάτωθι Δημοτικούς
Συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού ‘ΚΟΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ’ με τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
1. κ. Τσιρινδάνη Εμμανουήλ του Στεφάνου (χρονικό διάστημα από 1 η Νοεμβρίου
2021 έως 31-12-2023, ήτοι για 26 μήνες ), στον οποίο έχουν μεταβιβαστεί οι εξής καθ’
ύλην αρμοδιότητες:
1) Η ευθύνη αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών
2) Η ευθύνη εφαρμογής του Κανονισμού Καθαριότητας
3) Η ευθύνη κοπής δέντρων
4) Η ευθύνη και ο συντονισμό των συνεργείων σιδηροκατασκευών και ελαιοχρωματισμών του
Δήμου
5) Η συνεργασία με Προέδρους Κοινοτήτων για επίλυση προβλημάτων θεμάτων που άπτονται
των ανωτέρω αρμοδιοτήτων
6) Η τέλεση πολιτικών γάμων
2. κ. Λιοδάκη Γεώργιο του Χαραλάμπους (χρονικό διάστημα από 1 η Δεκεμβρίου
2021 έως 31-12-2023, ήτοι για 25 μήνες), στον οποίο έχουν μεταβιβαστεί οι εξής καθ’
ύλην αρμοδιότητες:

1) Η ευθύνη για την ύδρευση – άρδευση – αποχέτευση καθώς και ο συντονισμός των
συνεργείων του Δήμου για τους παραπάνω τομείς
2) Η ευθύνη για την τήρηση Κανονισμού Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης και
Βιολογικών Καθαρισμών
3) Η ευθύνη για τις αναλύσεις νερού
4) Ο έλεγχος ασφάλειας των Δημοτικών Εγκαταστάσεων και του Δημαρχείου
5) Η συνεργασία με Προέδρους Κοινοτήτων για επίλυση προβλημάτων θεμάτων που άπτονται
των ανωτέρω αρμοδιοτήτων
6) Η τέλεση πολιτικών γάμων

3. κ. Μπαγιαρτάκη Επαμεινώνδα του Μιχαήλ (χρονικό διάστημα έως την λήξη της
θητείας της παρούσης Δημοτικής Αρχής, ήτοι 31-12-2023), στον οποίο
μεταβιβάζονται οι εξής καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
1) Η επιμέλεια για την σωστή λειτουργία κοιμητηρίων
2) Η ευθύνη για την λειτουργία των Μονάδων Βιολογικού Καθαρισμού
3) Η ευθύνη διαχείρισης εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων
4) Η ευθύνη υπαίθριας διαφήμισης
5) Η ευθύνη καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
6) Η τέλεση πολιτικών γάμων
4. κ. Βαρδάκη Ελένη του Εμμανουήλ (χρονικό διάστημα έως 31-12-2023, ήτοι
συνολικά για 16 μήνες), στην οποία μεταβιβάζονται οι εξής καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
1) Η ευθύνη σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ)
2) Η προώθηση και αξιοποίηση εθελοντισμού
3) Η ευθύνη για θέματα αιγιαλού – παραλιών του Δήμου
4) Η ευθύνη για την λειτουργία της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου
5) Η συνεργασία με την Εντεταλμένη για θέματα Τουρισμού Δημοτική Σύμβουλο επί του
συγκεκριμένου αντικειμένου
6) Η συνεργασία με Προέδρους Κοινοτήτων για επίλυση προβλημάτων θεμάτων που άπτονται
των ανωτέρω αρμοδιοτήτων
7) Η τέλεση πολιτικών γάμων

2. Όλοι οι Αντιδήμαρχοι λαμβάνουν αντιμισθία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου
92 Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ.1 του άρθρου 33 του
Ν.4483/2017.
3. Αναθέτουμε στους κ.κ. Αντιδημάρχους την υπογραφή των πάσης φύσεως εγγράφων και
αποφάσεων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες εκάστου και την από μέρους τους ανάληψη
της σχετικής πρωτοβουλίας με ταυτόχρονη έγγραφη ενημέρωση του Δημάρχου.
4. Η αναπλήρωση του Δημάρχου κατά την διάρκεια της απουσίας του θα γίνεται από τον
Αντιδήμαρχο κ. Τσιρινδάνη Εμμανουήλ και, στην περίπτωση απουσίας του τελευταίου, από τον
άμισθο Αντιδήμαρχο κ. Καπετανάκη Ευάγγελο.
5. Η ισχύς της παρούσης ξεκινά από την 1 η Φεβρουαρίου 2023 και διαρκεί μέχρι τροποποίησης ή
ανάκλησής της.
6. Η παρούσα να δημοσιευθεί στον Τύπο όπως ο Νόμος ορίζει.

 

 

                                                                                                                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΑΔΑ: 62ΑΤΩ6Τ-ΥΧ5

ΑΔΑΜ: 23PROC012045729  2023-01-30

Έργο:

«Αναβάθμιση κύριου δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Αγίου Βασιλείου Π.Ε. Ρεθύμνου» ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Οδικός άξονας Κεραμέ- Αγαλιανού- Αγία Παρασκευή

Χρηματοδότηση:

Το έργο χρηματοδοτείται από το «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση- NextGenerationEU

Προϋπολογισμός:

1.701.280,00 

CPV:

45233140-2 (Οδικά Έργα)

Αρ. Πρωτ.:

1110/30-01-2023

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

της πράξης:

«Αναβάθμιση κύριου δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Αγίου Βασιλείου Π.Ε. Ρεθύμνου»

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Οδικός άξονας Κεραμέ- Αγαλιανού- Αγία Παρασκευή»

 

 

Ο Δικαιούχος Δήμος Αγίου Βασιλείου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «Αναβάθμιση κύριου δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Αγίου Βασιλείου Π.Ε. Ρεθύμνου» ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Οδικός άξονας Κεραμέ- Αγαλιανού- Αγία Παρασκευή» (CPV: 45233140-2 (Οδικά Έργα)), Κωδικός ΝUTS: GR43 KRITI, με προϋπολογισμό 1.372.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οδοποιίας, με προϋπολογισμό 1.372.000,00€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά, και αναθεώρηση).

Το παρόν έργο αφορά στις απαραίτητες εργασίες για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας  και την αναβάθμιση των υποδομών της κύριας δημοτικής οδοποιίας, και συγκεκριμένα του οδικού άξονα Κεραμέ- Αγαλιανού- Αγία Παρασκευή.

Αναλυτικά με το έργο αυτό θα γίνουν:

Ι. Κατασκευή τεχνικών.

ΙΙ. Χωματουργικές εργασίες για τη διαμόρφωση των κλίσεων των οδών και τον καθαρισμό και διαμόρφωση πρανών.

ΙΙI. Εξυγίανση οδοστρώματος – Λιθορριπές

IV. Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου.

V. Κατασκευή οδοστρωσίας από θραυστό υλικό λατομείου σε δύο στρώσεις η μια μεταβλητού πάχους.

VI. Κατασκευή ασφαλτικού τάπητα πάχους 0,05μ από ασφαλτόμιγμα Α265.

VII. Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας

VΙΙI. Τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης οδού

ΙΧ. Διαγράμμιση οδού

Χ. Τοποθέτηση φωτιστικών στα σημεία εισόδου-εξόδου οικισμών και στους ισόπεδους κόμβους της οδού.

 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί»  της πύλης  www.promitheus.gov.gr, καθώς  και  στην  ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (https://www.agios-vasilios.gr/)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οδοποιίας και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό  ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

Για φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της διακήρυξης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21/02/2023, ημέρα ΤΡΙΤΗ  και  ώρα  10:00  π.μ. και  ως  ημερομηνία  και  ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 24/02/2023, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ., η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με αντίστοιχα άρθρα του ν. 4412/2016.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Κάθε  προσφέρων  μπορεί να υποβάλει μόνο  μία  προσφορά.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη  από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη  διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2  έως  1.4  της  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  με  αρ.  117384/26-10-2017  (3821  Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους είκοσι επτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (27.440,00 €) και ισχύ μέχρι την 21/04/2024.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Το έργο είναι ενταγμένο στο «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση- NextGeneration EU.

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, μέχρι δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε επτακόσιες είκοσι (720) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Αγίου Βασιλείου με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

 

 

 

 

Σπήλι, 25/01/2023

Ο  Δικαιούχος

 

 Ιωάννης Ταταράκης

Δήμαρχος Αγ. ΒΑσιλείου

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο θέλοντας να προχωρήσει στην επόμενη φάση του έργου με τίτλο "Μελέτη καινοτόμου προώθησης του Δήμου Αγίου Βασιλείου, υπό το φως της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού" σας προσκαλεί να συμμετέχετε ενεργά στη φάση της διαβούλευσης μέρος της οποίας αποτελεί το παρακάτω ερωτηματολόγιο.

Στην παρούσα φάση ζητάμε από κάθε ενδιαφερόμενο/η να συμπληρώσει το παρόν ερωτηματολόγιο με σκοπό τον εντοπισμό σε μεγαλύτερο βάθος των στόχων, των δυνατών και αδύναμων σημείων του δήμου και λοιπών επιμέρους στοιχείων τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής.

Συνολικά χρειάζονται περίπου δέκα λεπτά για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο. Παρακαλούμε να αισθανθείτε απολύτως ελεύθεροι να αποτυπώσετε με τον πιο πρόσφορο τρόπο τις απόψεις σας και να επιλέξετε με απόλυτη ειλικρίνεια την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Τα
στοιχεία που θα συλλεγούν, θα χρησιμοποιηθούν με εμπιστευτικό τρόπο και θα παραμείνουν ανώνυμα.

Η ηλεκτρονική φόρμα θα παραμείνει ανοικτή και προσβάσιμη έως 27 Ιανουαρίου 2023, γι’ αυτό παρακαλούμε για την αμεσότερη δυνατή απόκρισή σας. Ευελπιστούμε ότι αυτή η έρευνα θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την περαιτέρω ανάπτυξη του δήμου Αγίου Βασιλείου.

Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων.

Για οποιαδήποτε απορία, σχόλιο ή περαιτέρω πληροφορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με τον επικεφαλής της ομάδας εργασίας από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο:

Αθανάσιος Μαλάμος
Καθηγητής ΕΛΜΕΠΑ
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Έργο:

Βελτίωση βατότητας δημοτικών οδών Δήμου Αγίου Βασιλείου 2ο υποέργο: Βελτίωση βατότητας δημοτικών οδών Δήμου Αγίου Βασιλείου Υποέργο 2: Ευρύτερη περιοχή Πρέβελη

 

Χρηματοδότηση:

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα

«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α και συγκεκριμένα από την 2022ΣΕ08210044

Προϋπολογισμός:

235.000,00 

CPV:

45233140-2 (Οδικά Έργα)

Αρ. Πρωτ.:

294/10-01-2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

 

 

ΜΕΤΡΟ4:Επενδύσειςσευλικάστοιχεία τουενεργητικού

 

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

της πράξης:

 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

2ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΒΕΛΗ»

 

 

 

Ο Δικαιούχος Δήμος Αγίου Βασιλείου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΒΕΛΗ» (CPV: 45233140-2 (Οδικά Έργα)) , Κωδικός ΝUTS: GR43 KRITI, με προϋπολογισμό 189.516,26€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οδοποιίας, με προϋπολογισμό 157.852,59 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία Υδραυλικά, με προϋπολογισμό 31.663,67 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

 

Το παρόν έργο αφορά στις απαραίτητες εργασίες για την βελτίωση και αναβάθμιση των υποδομών της αγροτικής οδοποιίας στα σημεία παρέμβασης, ήτοι από του Γιαννιού, προς την  ευρύτερη περιοχή του Πρέβελη.  

 

Αναλυτικά με το έργο αυτό θα γίνουν:

 

Ι. Κατασκευή 2 σωληνωτών τεχνικών.

 

ΙΙ. Χωματουργικές εργασίες για τη διαμόρφωση των κλίσεων των οδών και τον καθαρισμό και διαμόρφωση πρανών.

 

ΙΙI. Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου πλάτους 1,00μ σε μήκος 150,00μ.

 

IV. Τσιμεντόστρωση τμήματος οδού μήκους 400,00μ.

 

V. Κατασκευή οδοστρωσίας από θραυστό υλικό λατομείου σε δύο στρώσεις η μια μεταβλητού πάχους.

 

VΙ. Κατασκευή ασφαλτικού τάπητα πάχους 0,05μ από ασφαλτόμιγμα Α265.

 

 

 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί»  της πύλης  www.promitheus.gov.gr, καθώς  και  στην  ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (https://www.agios-vasilios.gr/)

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οδοποιίας και Υδραυλικών και που είναι εγκατεστημένα σε:

 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό  ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.

 

Για φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της διακήρυξης.

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31/01/2023, ημέρα ΤΡΙΤΗ  και  ώρα  10:00  π.μ. και  ως  ημερομηνία  και  ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 03/02/2023, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ., η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με αντίστοιχα άρθρα του ν. 4412/2016.

 

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 

Κάθε  προσφέρων  μπορεί να υποβάλει μόνο  μία  προσφορά.

 

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

 

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη  από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη  διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2  έως  1.4  της  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  με  αρ.  117384/26-10-2017  (3821  Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους τριών χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα ενός ευρώ (3.791,00€) και ισχύ μέχρι την 31/03/2024.

 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

 

Το έργο είναι ενταγμένο στο Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (άρθρο 17)» του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 με Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. (0035974475), συγχρηματοδοτείται από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και είναι εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ με ενάριθμο 2022ΣΕ08210044.

 

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, μέχρι δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε πεντακόσιες σαράντα (540) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

 

Για τη δημοπράτηση του έργου έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 5656/07-12-2022  σύμφωνη γνώμη δημοπράτησης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Αγίου Βασιλείου με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2022ΣΕ08210044.

 

Σπήλι, 10/01/2023

 

Ο  Δικαιούχος

 

Ιωάννης Ταταράκης

Δήμαρχος Αγ. ΒΑσιλείου

 

Έργο:

Βελτίωση βατότητας δημοτικών οδών Δήμου Αγίου Βασιλείου 1ο υποέργο: Βελτίωση βατότητας δημοτικών οδών Δήμου Αγίου Βασιλείου Υποέργο 1: περιοχή Κοξαρέ

 

Χρηματοδότηση:

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα

«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α και συγκεκριμένα από την 2022ΣΕ08210044

Προϋπολογισμός:

265.000,00 

CPV:

45233140-2 (Οδικά Έργα)

Αρ. Πρωτ.:

285/10-01-2023

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

 

ΜΕΤΡΟ4: Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

της πράξης:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

1ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΞΑΡΕ»

 

Ο Δικαιούχος Δήμος Αγίου Βασιλείου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΞΑΡΕ» (CPV: 45233140-2 (Οδικά Έργα)) , Κωδικός ΝUTS: GR43 KRITI, με προϋπολογισμό 213.709,70€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οδοποιίας, με προϋπολογισμό 180.505,05€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία Υδραυλικά, με προϋπολογισμό 33.204,65€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Το παρόν έργο αφορά στις απαραίτητες εργασίες για την βελτίωση και αναβάθμιση των υποδομών της αγροτικής οδοποιίας στα σημεία παρέμβασης, ήτοι στον δρόμο από την Κοξαρέ προς τον παλαιό οικισμό των Ατσιπάδων.

Αναλυτικά με το έργο αυτό θα γίνουν:

Ι. Κατασκευή τεχνικών.

ΙΙ. Χωματουργικές εργασίες για τη διαμόρφωση των κλίσεων των οδών και τον καθαρισμό και διαμόρφωση πρανών.

ΙΙI. Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου.

IV. Κατασκευή οδοστρωσίας από θραυστό υλικό λατομείου σε δύο στρώσεις η μια μεταβλητού πάχους.

V. Κατασκευή ασφαλτικού τάπητα πάχους 0,05μ από ασφαλτόμιγμα Α265.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί»  της πύλης  www.promitheus.gov.gr, καθώς  και  στην  ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (https://www.agios-vasilios.gr/)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οδοποιίας και Υδραυλικών και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό  ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.

Για φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της διακήρυξης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31/01/2023, ημέρα ΤΡΙΤΗ  και  ώρα  10:00  π.μ. και  ως  ημερομηνία  και  ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 03/02/2023, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ., η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με αντίστοιχα άρθρα του ν. 4412/2016.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Κάθε  προσφέρων  μπορεί να υποβάλει μόνο  μία  προσφορά.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη  από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη  διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2  έως  1.4  της  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  με  αρ.  117384/26-10-2017  (3821  Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (4.275,00€) και ισχύ μέχρι την 31/03/2024.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (άρθρο 17)» του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 με Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. (0035974475), συγχρηματοδοτείται από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και είναι εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ με ενάριθμο 2022ΣΕ08210044.

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, μέχρι δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε πεντακόσιες σαράντα (540) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Για τη δημοπράτηση του έργου έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 5655/07-12-2022  σύμφωνη γνώμη δημοπράτησης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Αγίου Βασιλείου με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2022ΣΕ08210044

 

 

Σπήλι, 10/01/2023

Ο  Δικαιούχος

Ιωάννης Ταταράκης

Δήμαρχος Αγ. ΒΑσιλείου

 

           

ΘΕΜΑ: Διαβούλευση «Τρόπος Διαχείρισης της Περιοχής του Φοινικόδασους – Κουρταλιώτικο Φαράγγι».

Παρακαλούμε όπως διατυπώσετε τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας για την σωστή διαχείριση της περιοχής του Φοινικόδασους – Κουρταλιώτικο Φαράγγι, έως και τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου

Καλείστε όπως προσέλθετε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Αγίου Βασιλείου την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 10 π.μ. σύμφωνα με: τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18 και σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 51236/08.09.2022 (ΦΕΚ 4756/09.09.2022 τεύχος Β’), περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας (όπως παρατάθηκε η ισχύς της), για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Διατύπωση γνώμης επί του προσχεδίου του Προϋπολογισμού έτους 2023 του Δήμου Αγίου Βασιλείου.


Καλείστε να απαντήσετε επί του θέματος: με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στα 2832340237,6932569014 είτε με FAX στο 2832022777, έως και κατά την διάρκεια του Συμβουλίου την Πέμπτη 01/12/2022 και ώρα: 12:00.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης (παρ.5 άρθρο 67 Ν.3852/10, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19) απαρτίας, η Επιτροπή θα συνεδριάσει ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου την ίδια ώρα και κατά τον ίδιο τρόπο.

Καλείστε όπως προσέλθετε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Αγίου Βασιλείου την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με: τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18, τις υπ’ αρίθμ. 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) και 643/69472/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) Εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ , την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 51236/08.09.2022 (ΦΕΚ 4756/09.09.2022 τεύχος Β’), περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:


1. Παροχή γνώμης για το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2023 του Δήμου Αγίου Βασιλείου.


Καλείστε να απαντήσετε επί του θέματος: με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στα 2832340237,6932569014, έως και κατά την διάρκεια του Συμβουλίου την Παρασκευή 18/11/2022 και ώρα: 12:00.


Σε περίπτωση μη απαρτίας η Επιτροπή θα συνεδριάσει ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών το Σάββατο 19/11/2022 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. Οι τοποθετήσεις επί τους θέματος θα πρέπει να κατατεθούν κατά τους ως άνω τρόπους μέχρι τις 12:00 της 19ης/11/2022.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version