Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011 09:23
Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Δήμος
Γράφτηκε από τον
Διαβάστε περισσότερα...

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ο παρών δικτυακός τόπος ανήκει στo Δήμο Αγίου Βασιλείου. Οι χρήστες δεν μπορούν να αντιγράψουν (download), αναπαράγουν, διανύμουν, διασπείρουν, διαμοιράσουν, πουλήσουν, δημοσιεύσουν και κυκλοφορήσουν με οποιοδήποτε τρόπο υλικό από τον παρόντα δικτυακό τόπο, παρά μόνο για προσωπική, μη κερδοσκοπική χρήση, δεδομένου ότι δεν πλήττονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που το προστατεύουν. Τα γραφικά και οι εικόνες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο προστατεύονται από πνευματικά και συγγραφικά δικαιώματα (copyright) και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του αντίστοιχου υπευθύνου. Τροποποίηση του υλικού ή χρήση για άλλους σκοπούς διώκεται ποινικά.

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2011 22:04
Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Δήμος
Γράφτηκε από τον
Διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του του portal υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και τον Ν. 3471/2006) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το portal που ανήκει στo Δήμο Αγίου Βασιλείου διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του portal που ανήκει στo Δήμο Αγίου Βασιλείου.

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγoνται είναι τα ακόλουθα:

Υπηρεσίες Χρήστη

Για την εγγραφή του επισκέπτη ως χρήστη σε ορισμένες από τις υπηρεσίες του portal ζητούνται τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Επιχείρησης - Διεύθυνση / Έδρα επιχείρησης - ΤΚ - Τηλέφωνο - E-mail - fax - Πόλη - Χώρα Τα ανωτέρω στοιχεία, μηευαίσθητα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται στο αρχείο του portal που ανήκει στo Δήμο Αγίου Βασιλείου. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.

Newsletters

Για την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των Ενημερωτικών Δελτίων (newsletters) του Δικτύου ζητούνται τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Επιχείρησης - E-mail. Το portal που ανήκει στo Δήμο Αγίου Βασιλείου μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού χαρακτήρα πέρα από τα Newsletters εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους. Ο παραλήπτης των Newsletters μπορεί να διαγραφεί από το αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Το portal που ανήκει στo Δήμο Αγίου Βασιλείου μπορεί να διαγράψει οποιονδήποτε παραλήπτη αναιτιολόγητα.

Cookies

Το portal που ανήκει στo Δήμο Αγίου Βασιλείου μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του Δικτύου (π.χ. newsletters). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του Το portal που ανήκει στo Δήμο Αγίου Βασιλείου, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του portal που ανήκει στo Δήμο Αγίου Βασιλείου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς . Ο επισκέπτης / χρήστης του Το portal που ανήκει στo Δήμο Αγίου Βασιλείου μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Το portal που ανήκει στo Δήμο Αγίου Βασιλείου είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του Δικτύου δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Links to other sites ("Δεσμοί")

Το portal που ανήκει στo Δήμο Αγίου Βασιλείου περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλα websites τα οποία και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το portal που ανήκει στo Δήμο Αγίου Βασιλείου για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

IP Addresses

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο Δίκτυο αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Ψηφοφορίες

Για τη συμμετοχή του επισκέπτη / χρήστη σε ψηφοφορία που διενεργείται από το portal που ανήκει στo Δήμο Αγίου Βασιλείου ζητούνται τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο και κατά περίπτωση άλλα στοιχεία, μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως ιδιότητα, ηλικία κλπ. ( ανάλογα με τη φύση των ερωτημάτων που τίθενται προς ψηφοφορία). Η ψήφος του επισκέπτη / χρήστη καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη θέση της κοινής γνώμης πάνω σε ορισμένο ζήτημα και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ούτε να γνωστοποιηθεί σε τρίτους.

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Το portal που ανήκει στo Δήμο Αγίου Βασιλείου διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.Το portal που ανήκει στo Δήμο Αγίου Βασιλείου διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας. Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του. Επισκέπτες / χρήστες του portal που ανήκει στo Δήμο Αγίου Βασιλείου που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Δικτύου μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους το portal που ανήκει στo Δήμο Αγίου Βασιλείου διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες. Το portal που ανήκει στo Δήμο Αγίου Βασιλείου είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2011 22:03
Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Δήμος
Γράφτηκε από τον
Διαβάστε περισσότερα...

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Οι όροι χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο που προσπελαύνει οποιαδήποτε σελίδα του δικτυακού τόπου. Οι όποιοι όροι, συνθήκες, αποποιήσεις ή άλλες νομικές παρατηρήσεις σε κάθε άλλη σελίδα στον παρόντα δικτυακό τόπο θα θεωρούνται σάν να εμφανιζόντουσαν στο τρέχον κείμενο και να περιλαμβανόντουσαν στο περιεχόμενό του. Η χρήση του δικτυακού τόπου δηλώνει αυτόματα ότι αποδέχεστε τους όρους χρήσης του. Σε περίπτωση που δε συμφωνείτε με τους όρους χρήσης ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε το δικτυακό τόπο.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο παρών δικτυακός τόπος ανήκει στo Δήμο Αγίου Βασιλείου. Οι χρήστες δεν μπορούν να αντιγράψουν (download), αναπαράγουν, διανύμουν, διασπείρουν, διαμοιράσουν, πουλήσουν, δημοσιεύσουν και κυκλοφορήσουν με οποιοδήποτε τρόπο υλικό από τον παρόντα δικτυακό τόπο, παρά μόνο για προσωπική, μη κερδοσκοπική χρήση, δεδομένου ότι δεν πλήττονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που το προστατεύουν. Τα γραφικά και οι εικόνες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο προστατεύονται από πνευματικά και συγγραφικά δικαιώματα (copyright) και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του αντίστοιχου υπευθύνου. Τροποποίηση του υλικού ή χρήση για άλλους σκοπούς διώκεται ποινικά.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Ο παρών δικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους (links), κατασκευασμένους από άλλους ιδιώτες και οργανισμούς. Οι παραπομπές αυτοί παρέχονται για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε εσφαλμένη πληροφορία ή παράλειψη εμπεριέχεται στις σελίδες αυτές καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου απεκδύεται κάθε ευθύνης για το περιέχομενο των παραπομπών αυτών, στις οποίες ο χρήστης έχει πρόσβαση με δική του ευθύνη.

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2011 22:00
Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Δήμος
Γράφτηκε από τον
Διαβάστε περισσότερα...

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Τηλεφωνικό κέντρο: 2832340225

Πρωτόκολλο: 2832340230

Δημοτολόγιο: 2832340220

 

Δήμαρχος

Ταταράκης Ιωάννης:2832340237

 

Αντιδήμαρχοι

Σηφάκης Ελευθέριος:2832340202

Σαρτζετάκη Ευαγγελία:2832340204

Χαραλαμπάκης Ιωάννης:2832340205

Καπετανάκης Ευάγγελος:  2832340207

 

Πρόεδρος ΔΣ

Τσουρδαλάκης Αντώνιος:2832340203

 

Γενικός Γραμματέας

Καλιτσουνάκης Νικόλαος: 2832340236

 

Διευθύντρια Διοικητικών Οικονομικών

Παπαδογιαννάκη Στέλλα: 2832340210

 

Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών

Βερνάρδου Στέλλα:  2832340234

 

Κ.Ε.Π Σπηλίου:  2832022311

Κ.Ε.Π Κοξαρέ:  2832340300

Γραμματεία ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β. : 2832340240

Δημοτικό Κατάστημα Πλακιά:  2832340111-15

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός :2832022123

Τετάρτη, 07 Σεπτεμβρίου 2011 12:45
Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Δήμος
Γράφτηκε από τον
Διαβάστε περισσότερα...

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ > 300 κατοίκων

 

Α/Α

KOINOTHTA

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

EMAIL

 1.  

ΑΚΟΥΜΙΑ

 

ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗ

ΕΥΓΕΝΙΑ

 

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 1.  

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

 

ΦΟΥΝΤΙΔΑΚΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 1.  

ΚΟΞΑΡΕΣ

ΠΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

-

 1.  

ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ

ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 1.  

ΜΑΡΙΟΥ

ΣΤΑΥΓΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 1.  

ΜΕΛΑΜΠΕΣ

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 1.  

ΜΙΞΟΡΡΟΥΜΑ

ΛΟΓΙΑΚΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

-

 1.  

ΜΥΡΘΙΟΣ

ΚΑΛΑΤΖΙΔΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ

 

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

 1.  

ΣΕΛΛΙΑ

ΞΕΡΟΥΔΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 1.  

ΣΠΗΛΙ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

 

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ < 300 κατοίκων

Α/Α

 

KOINOTHTA

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

EMAIL

 1.  

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΛΕΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 1.  

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΔΕΛΙΑΝΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

 1.  

ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΑ

ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 1.  

ΑΡΔΑΚΤΟΣ

ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 1.  

ΑΣΩΜΑΤΟΣ

ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

-

 1.  

ΔΡΙΜΙΣΚΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 1.  

ΚΑΡΙΝΕΣ

ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

-

 1.  

ΚΕΝΤΡΟΧΩΡΙ

ΕΦΕΝΤΑΚΗΣ

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

 

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 1.  

ΚΕΡΑΜΕ

ΑΛΕΒΥΖΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

-

 1.  

ΚΙΣΣΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

-

 1.  

ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ

ΑΣΟΥΜΑΝΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

-

 1.  

ΛΑΜΠΗΝΗ

ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 1.  

ΜΟΥΡΝΕ

ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

-

 1.  

ΟΡΝΕ

ΦΩΤΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

-

 1.  

ΣΑΚΤΟΥΡΙΑ

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

    16.

ΡΟΔΑΚΙΝΟ

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

-

 

 

 

Τετάρτη, 07 Σεπτεμβρίου 2011 12:33
Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Δήμος
Γράφτηκε από τον
Διαβάστε περισσότερα...

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

ΠΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΠΗΣ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

EMAIL

 

[ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ]

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

1

ΣΗΦΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

-

2

ΤΣΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

3

ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

-

4

ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

-

5

ΤΣΙΡΙΝΔΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

6

ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

7

ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

8

ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

-

9

ΜΠΑΓΙΑΡΤΑΚΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

10

ΠΕΛΑΝΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

11

ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ ΠΥΡΑΜΟΣ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

12

ΧΑΡΙΤΑΚΙΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

13

ΒΡΥΛΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΡΩΝ ΔΗΜΟΣ  ΦΟΙΝΙΚΑ

14

ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ ΙΩΣΗΦ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

15

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

16

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

17

ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ- ΣΤΑΥΡΙΝΑ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

18

ΒΑΡΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

19

ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

20

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

21

ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

Τετάρτη, 07 Σεπτεμβρίου 2011 12:12
Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Δήμος
Γράφτηκε από τον
Διαβάστε περισσότερα...

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, αποτελεί συνένωση των καποδιστριακών Δήμων Λάμπης και Φοίνικα (που πλέον ονομάζονται Δημοτικές Ενότητες) και καταλαμβάνει το νότιο τμήμα του Ν. Ρεθύμνου, στο κέντρο της νήσου Κρήτης. Ο Νομός Ρεθύμνου με τους Νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου και Χανίων αποτελούν την Περιφέρεια της Κρήτης.

Ο Δήμος αποτελείται πλέον από 26 Τοπικές Κοινότητες ή 52 οικισμούς συνορεύει με τους Δήμους Αμαρίου, Ρεθύμνου, Φαιστού και Σφακίων ενώ βρέχεται σε όλη την νότια του πλευρά από το Λιβυκό Πέλαγος.

Η Δημοτική Ενότητα Λάμπης διαπερνάται από τον κάθετο επαρχιακό οδικό άξονα που συνδέει τον βόριο αναπτυξιακό οδικό άξονα της Περιφέρειας με τα νότια παράλια της. Βρίσκεται στο κέντρο του νέου προτεινόμενου αναπτυξιακού οδικού άξονα στα νότια παράλια της Περιφέρειας.

Οδικώς η πρωτεύουσα του Δήμου, το Σπήλι, απέχει 25 χλμ. από το Νομαρχιακό Κέντρο το Ρέθυμνο, και 113 χλμ. από το αντίστοιχο Περιφερειακό, το Ηράκλειο.

Το ανάγλυφο της Δ.Ε. Λάμπης χαρακτηρίζεται ως ορεινό καθώς μεγάλη έκτασή του καταλαμβάνουν κύρια οι ορεινοί όγκοι του Κέδρου και Ασιδέρωτα, ενώ της Δ.Ε. Φοίνικα παραθαλάσσιο και ημιορεινό (ορεινοί όγκοι Κουρούπας και Κρυονερίτη), καθώς βρέχεται σε όλη την νότια του πλευρά από το Λιβυκό Πέλαγος.

Οι δύο ορεινοί όγκοι της Δ.Ε. Λάμπης έχουν κατεύθυνση, από νοτιο-ανατολικά προς βόριο-δυτικά. Η κορυφογραμμή του ορεινού όγκου του Κέδρου ταυτίζεται περίπου με τα βόριο-ανατολικά, διοικητικά όρια των Δ. Δ. Ορνέ, Κεντροχωρίου και Κρύας Βρύσης, με μέγιστο υψόμετρο 1.635 μ., στα βορειοανατολικά όρια του Δ. Δ. Κεντροχωρίου. Ο όγκος του Ασιδέρωτα, εκτίνεται νότιο-δυτικά των οικισμών Ακούμια, Βρύσες, Άδρακτος και Ακτούντα, με μέγιστο υψόμετρο τα 1.077 μ., στη θέση «Ανάληψη».

Η υψομετρική ζώνη 0-200μ (πεδινή ζώνη) καταλαμβάνει το 19,9% του συνόλου της έκτασης της Δ.Ε. Λάμπης, η υψομετρική ζώνη των 200-600μ (ημιορεινή ζώνη) το μεγαλύτερο τμήμα με 54,3%, ενώ σημαντικό τμήμα του Δήμου, το 25,9% της έκτασης του, έχει υψόμετρο από 600μ και άνω (ορεινή ζώνη).

Στα δυτικά της Δ.Ε. Φοίνικα συναντάμε τους πρόποδες των Λευκών Ορέων με τους ορεινούς όγκους της περιοχής Ασφέντου Καλλικράτης που εντός των ορίων του Δήμου εκφράζονται με την κορυφή «Κρυονερίτης». Η οροσειρά συνεχίζει ανατολικά προς το όρος Κέδρος και τους πρόποδες του «Ψηλορείτη». Μεταξύ του Κρυονερίτη και του Κέδρος έχουμε από δυτικά προς ανατολικά τον Κοτσυφό ποταμό με το ομώνυμο φαράγγι, στην συνέχεια το όρος Κουρούπα και τον Κουρταλιώτη ποταμό με το ομώνυμο φαράγγι που αποτελούν και τα ανατολικά όρια της Δ.Ε. Αυτή η ορεινή διάταξη αφήνει προς τα νότια και δυτικά τις εκτάσεις του Άνω και Κάτω Ροδακίνου και προς τα ανατολικά τον κάμπο του Πλακιά που εκτείνεται σχεδόν μέχρι την Μονή Πρέβελη.

Τον χαρακτήρα των πεδινών εκτάσεων του Δήμου Αγίου Βασιλείου τον δίνουν οι καλλιεργούμενες περιοχές, δηλαδή οι αμιγώς αγροτικές, οι δενδροκομικές και οι μικτές καλλιέργειες, που όπως φαίνεται και από τον χάρτη των χρήσεων γης, αποτελούν το 45,3% του συνόλου της επιφάνειας του Δήμου και βρίσκονται συγκεντρωμένες στις Τοπικές Κοινότητες Ακουμίων, Μελάμπων και Σακτουρίων. Επίσης, υπάρχει ο κάμπος που ξεκινάει από την Καλή Συκιά στα δυτικά και εκτείνεται μέχρι τα ανατολικά όρια της ενότητας στους οικισμούς Παλέ και Κοξαρέ, ο κάμπος αυτός βρίσκεται σε υψόμετρο 300 με 400 μέτρα και είναι προστατευμένος τόσο από τα βόρεια όσο και από τα νότια. Πάνω στους ορεινούς όγκους συναντάμε θέσεις με μικρές επίπεδες εκτάσεις που καλλιεργούνται.

Το συνολικό μήκος της ακτής της Δ.Ε. Λάμπης είναι 30 χλμ., ενώ η ακτογραμμή της Δ.Ε. Φοίνικα εκτείνεται σε μήκος 25 χλμ. περίπου με νότιο προσανατολισμό. Στο ανατολικότερο άκρο της Δ.Ε. Λάμπης είναι και ο μοναδικός οικισμός, σε αμφιθεατρική διάταξη, τουριστικού – παραθεριστικού χαρακτήρα της Δ.Ε., η Αγ. Γαλήνη, ο πολυπληθέστερος σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ. Σε όλο το υπόλοιπο μήκος της ακτής έχουν αναπτυχθεί, τέσσερα νέα (το ΄91 απογράφονται από την ΕΣΥΕ ως οικισμοί) οικιστικά σύνολα παραθεριστικού χαρακτήρα. Η οδική σύνδεση τους με την ενδοχώρα του Δήμου γίνεται από ασφαλτοστρωμένους δρόμους κάθετους προς την ακτή και μέχρι τον επαρχιακό οδικό άξονα.

Η έκταση του Δήμου Αγίου Βασιλείου είναι 220.154,30στρέματα, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2011, ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου ανέρχεται σε 7.440 άτομα.

 

Δήμαρχος Ταταράκης Γιάννης
Διοικητική θέση
Περιφ. ενότητα Ρεθύμνου
Περιφέρεια Κρήτης
Αποκ. διοίκηση Κρήτης
Γεωγραφική θέση
Νομός Ρεθύμνου
Διαμέρισμα Κρήτη

 

Τετάρτη, 07 Σεπτεμβρίου 2011 11:19
Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Δήμος
Γράφτηκε από τον
Διαβάστε περισσότερα...

Ο Δήμαρχος

 

ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τετάρτη, 07 Σεπτεμβρίου 2011 11:07
Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Δήμαρχος
Γράφτηκε από τον
Διαβάστε περισσότερα...

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version