Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου στις 27 Ιουλίου 2022 - 11:00

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 27η Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 46731/13-07-2022 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), και τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α'):

 

1. Έγκριση Έκθεσης Εσόδων – Δαπανών β’ τριμήνου 2022 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τελική έγκριση.

2. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού για την εγγραφή στο σκέλος ΔΑΠΑΝΩΝ των παρακάτω πιστώσεων προερχόμενων από Χ.Υ. 31-12-2021: (α) Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων (Χ.Υ. 2021) ποσό 3.612,49 € (β) Επιχορήγηση για πυροπροστασία (Χ.Υ. 2021) ποσό 6.764,05 €.

3. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού σε Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ 1322.185 και ΔΑΠΑΝΩΝ 64-7326.005, λόγω αλλαγής τίτλου έργου.

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Δήμο Αγίου Βασιλείου κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021 και δεσμευτική εισήγηση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνη.

5. Αποδοχή χρηματοδότησης για την εκτέλεση του έργου ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΛΑΜΠΗΣ ΣΥΒΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΝ’, κατόπιν ένταξής του στο Ε.Π. ‘Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020’, και δεσμευτική εισήγηση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

6. Αποδοχή επιχορήγησης ύψους 119.118,25 € εκ μέρους του ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών από την αύξηση του ενεργειακού κόστους και δεσμευτική εισήγηση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

7. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 4.000,00 € + ΦΠΑ για την ‘ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ’.

8. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 3.968,00 € για την διοργάνωση συναυλίας στα Αγκουσελιανά.

9. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 700,00 € σε Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ από την καταστροφή κάδων απορριμμάτων.

10. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού και επαύξηση της πίστωσης του Κ.Α. που αφορά στην ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ’ κατά 572,40 €.


11. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού και επαύξηση της πίστωσης του Κ.Α. που αφορά στην ‘ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ’ κατά 3.300,00 €.

12. Συγκρότηση Επιτροπής αποδοχής δωρεάς ζωοτροφών από την ΑΜΑΡΙ Α.Ε., στα πλαίσια της ενίσχυσης των πυροπλήκτων του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

13. Επαναπροκήρυξη διαδικασίας διαπραγμάτευσης (λόγω άγονου διαγωνισμού) του έργου ‘ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΟΡΝΕ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – 2ο υποέργο: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ (Υπ. Ναυτιλίας)’ προϋπολογισμού 75.009,06 €, και καθορισμός των όρων της διαπραγμάτευσης.

14. Επαναπροκήρυξη διαδικασίας διαπραγμάτευσης (λόγω άγονου διαγωνισμού) του έργου ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ: Υποέργο 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Υπ. Ναυτιλίας)’ προϋπολογισμού 75.009,06 €, και καθορισμός των όρων της διαπραγμάτευσης.

15. Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της προμήθειας ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2022 -2023’.

16. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Έργου.

17. Έγκριση απόδοσης λογαριασμών από τον υπόλογο Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (παραλλαγή δικτύου ΔΕΗ, επεκτάσεις ΦΟΠ).

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 26 Ιουλίου 2022 17:13
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version