Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΑΜΝΟΝΙ

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

                                                                                     

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ : 1643/14-02-2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
(ΆΡΘΡΟΥ 122 Ν.4412/16)
του Έργου :
«ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»
5Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΑΜΝΟΝΙ
Με προϋπολογισμό εργασιών 210.000,00 Ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ


1.Επωνυμία και Διευθύνσεις:
Επίσημη Επωνυμία: Δήμος Αγίου Βασιλείου
Ταχ. Δ/νση: Δημαρχείο Σπηλίου, Σπήλι Δήμου Αγ.Βασιλείου Νομού Ρεθύμνης Τ.Κ. 74053, NUTS: GR43 KRITI
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Δ/νση στο διαδίκτυο: www.agios-vasilios.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες: κα.Στέλλα Βερνάρδου, τηλ. +30 28323 40234,40209 και φαξ: +3028320 22777
2.Επικοινωνία:
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση
www.agios-vasilios.gr
3.Τύπος Αναθέτουσας Αρχής& Δραστηριότητα που αυτή ασκεί: Δήμος Αγ. Βασιλείου / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες
4.Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών
5.CPV:45000000-7
Είδος Σύμβασης: ΈΡΓΑ
6.Τόπος Εκτέλεσης: NUTS:GR43 KRITI
7.ΤΙΤΛΟΣ: ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» 5Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΑΜΝΟΝΙ
8.Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ 169.354,84 ΕΥΡΩ
9.Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές
10.Διάρκεια Σύμβασης:Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 8 μήνες
11.Προϋποθέσεις συμμετοχής:
1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην A1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην A1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ και στην A1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
4. Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης.
5. Κριτήρια επιλογής: Απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και στα νομαρχιακά μητρώα στις κατηγορίες Οικοδομικά και Η/Μ
Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα, καθώς και επαγγελματική ικανότητα: όπως περιγράφονται στο άρθρο 100 του Ν. 3669/08 για την Α1 τάξη Μ.Ε.ΕΠ. κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και για την Α1 τάξη Μ.Ε.ΕΠ. κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ και για την Α1 τάξη Μ.Ε.Ε.Π. κατηγορίας Η/Μ.
12.Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή
13.Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα
14.Ειδικοί όροι:[ΚΕΝΟ]
15.Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών – άρ. 95 παρ. 2α) Ν.4412/2016)
16.Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: Ημερομηνία:09/03/2017, Ώρα:12.00
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΕΛΙΣ 2
17.Φάκελοι προσφορών υποβάλλονται είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής στη Διεύθυνση «ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΗΛΙΟΥ ΣΠΗΛΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τ.Κ. 74053, Ελλάδα»
18.α. Χρόνος ισχύος προσφορών:
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
β. ημερομηνία, ώρα και τόπος κατάθεσης - αποσφράγισης των προσφορών
Ημερομηνία:14 /03 /2017 ημέρα Τρίτη και, Ώρα:10.00,Διεύθυνση: «ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΗΛΙΟΥ ΣΠΗΛΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τ.Κ. 74053, Ελλάδα»
γ. πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
19.Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
20.Δεν γίνεται χρήση ηλεκτρονικών προσφορών, παραγγελιών, τιμολογήσεων.
21.Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 502 Κ.Α. 2014ΕΠ50200012 (130.000,00 ευρώ) και
Πόροι Δήμου Αγ. Βασιλείου (80.000,00 ευρώ)
22.Διαδικασίες Προσφυγής
Ενστάσεις υποβάλλονται ενώπιο της αναθέτουσας αρχής στη Διεύθυνση «ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΗΛΙΟΥ ΣΠΗΛΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τ.Κ. 74053, Ελλάδα». Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
23.Άλλες πληροφορίες
α. Εγγύηση συμμετοχής:
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.388,00 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση και ότι όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
β.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Σπήλι, 13/02/2017

Ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου
Ιωάννης Ταταράκης

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2018 13:01
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version