Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Ορισμός Αντιδημάρχου - 64/2023

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Α Π Ο Φ Α Σ Η  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 64/2023
«Ορισμός Αντιδημάρχου»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου
2. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 59 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την
παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 περί ορισμού Αντιδημάρχων
3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 59 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 68 του
Ν.4555/2018 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιδημάρχους
4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
68 του Ν. 4555/2018, το οποίο αντικαταστάθηκε από την περιπτ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 5 του
Ν. 4623/2019 περί ορισμού της διάρκειας της θητείας Αντιδημάρχων
5. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 92 Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την
παρ.1 του άρθρου 33 του Ν.4483/2017, περί Αντιμισθίας Αντιδημάρχων – Αποζημιώσεων
Δημοτικών Συμβούλων
6. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 809/85741/19.11.2021/ΑΔΑ: ΨΟ3Μ46ΜΤΛ6-1ΥΡ: Ορισμός Αντιδημάρχων
7. Τις πολλές και συνεχώς διευρυνόμενες αρμοδιότητες του Δήμου και του Δημάρχου και την
ανάγκη της ισόρροπης κατανομής
8. Την ανάγκη συντονισμένης και ταχύτερης προώθησης των μεγάλων θεμάτων του Δήμου.
9. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (απόφ. ΓΠ-
191/20.03.2014 (Β’ 698) για τον Δήμο Αγίου Βασιλείου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του
ανέρχεται στους 7.427 κατοίκους.
10. Την 913/2022 σχετική Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων
11. Την με αρ. εσωτ. πρωτ. 1310/31-01-2023 υπεύθυνη δήλωση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Τροποποιούμε την υπ’ αρίθμ. 913/2022 (ΑΔΑ: 6Θ2ΗΩ6Τ-ΗΤΔ) Απόφαση Δημάρχου και
ορίζουμε – διατηρούμε ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αγίου Βασιλείου τους κάτωθι Δημοτικούς
Συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού ‘ΚΟΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ’ με τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
1. κ. Τσιρινδάνη Εμμανουήλ του Στεφάνου (χρονικό διάστημα από 1 η Νοεμβρίου
2021 έως 31-12-2023, ήτοι για 26 μήνες ), στον οποίο έχουν μεταβιβαστεί οι εξής καθ’
ύλην αρμοδιότητες:
1) Η ευθύνη αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών
2) Η ευθύνη εφαρμογής του Κανονισμού Καθαριότητας
3) Η ευθύνη κοπής δέντρων
4) Η ευθύνη και ο συντονισμό των συνεργείων σιδηροκατασκευών και ελαιοχρωματισμών του
Δήμου
5) Η συνεργασία με Προέδρους Κοινοτήτων για επίλυση προβλημάτων θεμάτων που άπτονται
των ανωτέρω αρμοδιοτήτων
6) Η τέλεση πολιτικών γάμων
2. κ. Λιοδάκη Γεώργιο του Χαραλάμπους (χρονικό διάστημα από 1 η Δεκεμβρίου
2021 έως 31-12-2023, ήτοι για 25 μήνες), στον οποίο έχουν μεταβιβαστεί οι εξής καθ’
ύλην αρμοδιότητες:

1) Η ευθύνη για την ύδρευση – άρδευση – αποχέτευση καθώς και ο συντονισμός των
συνεργείων του Δήμου για τους παραπάνω τομείς
2) Η ευθύνη για την τήρηση Κανονισμού Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης και
Βιολογικών Καθαρισμών
3) Η ευθύνη για τις αναλύσεις νερού
4) Ο έλεγχος ασφάλειας των Δημοτικών Εγκαταστάσεων και του Δημαρχείου
5) Η συνεργασία με Προέδρους Κοινοτήτων για επίλυση προβλημάτων θεμάτων που άπτονται
των ανωτέρω αρμοδιοτήτων
6) Η τέλεση πολιτικών γάμων

3. κ. Μπαγιαρτάκη Επαμεινώνδα του Μιχαήλ (χρονικό διάστημα έως την λήξη της
θητείας της παρούσης Δημοτικής Αρχής, ήτοι 31-12-2023), στον οποίο
μεταβιβάζονται οι εξής καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
1) Η επιμέλεια για την σωστή λειτουργία κοιμητηρίων
2) Η ευθύνη για την λειτουργία των Μονάδων Βιολογικού Καθαρισμού
3) Η ευθύνη διαχείρισης εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων
4) Η ευθύνη υπαίθριας διαφήμισης
5) Η ευθύνη καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
6) Η τέλεση πολιτικών γάμων
4. κ. Βαρδάκη Ελένη του Εμμανουήλ (χρονικό διάστημα έως 31-12-2023, ήτοι
συνολικά για 16 μήνες), στην οποία μεταβιβάζονται οι εξής καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
1) Η ευθύνη σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ)
2) Η προώθηση και αξιοποίηση εθελοντισμού
3) Η ευθύνη για θέματα αιγιαλού – παραλιών του Δήμου
4) Η ευθύνη για την λειτουργία της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου
5) Η συνεργασία με την Εντεταλμένη για θέματα Τουρισμού Δημοτική Σύμβουλο επί του
συγκεκριμένου αντικειμένου
6) Η συνεργασία με Προέδρους Κοινοτήτων για επίλυση προβλημάτων θεμάτων που άπτονται
των ανωτέρω αρμοδιοτήτων
7) Η τέλεση πολιτικών γάμων

2. Όλοι οι Αντιδήμαρχοι λαμβάνουν αντιμισθία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου
92 Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ.1 του άρθρου 33 του
Ν.4483/2017.
3. Αναθέτουμε στους κ.κ. Αντιδημάρχους την υπογραφή των πάσης φύσεως εγγράφων και
αποφάσεων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες εκάστου και την από μέρους τους ανάληψη
της σχετικής πρωτοβουλίας με ταυτόχρονη έγγραφη ενημέρωση του Δημάρχου.
4. Η αναπλήρωση του Δημάρχου κατά την διάρκεια της απουσίας του θα γίνεται από τον
Αντιδήμαρχο κ. Τσιρινδάνη Εμμανουήλ και, στην περίπτωση απουσίας του τελευταίου, από τον
άμισθο Αντιδήμαρχο κ. Καπετανάκη Ευάγγελο.
5. Η ισχύς της παρούσης ξεκινά από την 1 η Φεβρουαρίου 2023 και διαρκεί μέχρι τροποποίησης ή
ανάκλησής της.
6. Η παρούσα να δημοσιευθεί στον Τύπο όπως ο Νόμος ορίζει.

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version