Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  ΑΔΑ; 9ΓΟΙΩ6Τ-40Ν

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                                      ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ                                                                                                                          ΣΠΗΛΙ 13/03/2017

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                            ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3881

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 74053

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΣΤΕΛΛΑ ΒΑΡΝΑΔΟΥ

ΤΗΛ.2832340234

ΦΑΞ 2832022777

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Του Άρθρου 2 παράγραφος 9α του Νόμου 4412/2016

ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39 παραγ.4 και του άρθρου 117 του Ν.4412/16

 

Για την ανακήρυξη παρόχου για την υπηρεσία με τίτλο (ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ) για τρία χρόνια ανανεωνόμενη κάθε έτος με τη διαδικασία των άρθρων 39 και 117 του Ν.4412/2016 με προυπολογισμό για τα έτη 2017, 2018, 2019  (8.000,00 * 3 ) = 24.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις:

(α) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

(β) την 13193/3-12-2012 απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης   (ΦΕΚ 3418Δ/21-12-2012) «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίου Βασιλείου»,

(γ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».

(δ) του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

  • Την αρ. 28/2017 απόφαση Οικονομικής επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου για την ψήφιση –δέσμευση της πίστωσης.
  • την υπ΄ αρίθμ. 38/πρακτικό 3ο/ 13-03-2017 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης

ΚΑΛΕΙ

τα φυσικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, που κατέχουν δίπλωμα Πολυτεχνικής σχολής (ΑΕΙ) Μηχανολόγου Μηχανικού η αντίστοιχης ειδικότητας που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης  να υποβάλλουν εγγράφως με αίτησή τους  το ενδιαφέρον τους .

Η Δαπάνη της παραπάνω υπηρεσίας  είναι 8.000,00 € μαζί με το ΦΠΑ στον κωδικό Κ.Α. 70-6162.001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.

Αντίστοιχα θα ακολουθήσουν για τα έτη 2018 και 2019.

Η αξιολόγηση θα γίνει από την επιτροπή διαγωνισμού σύμφωνα με το αρθρο 7 του παραρτήματος

Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το ανάλογο άρθρο της διακήρυξης

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά

CPV: 71317210-8

Είδος Σύμβασης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Τόπος υποβολής αιτήσεων προσφορών :

Δημαρχείο Σπηλίου Γραφείο πρωτοκόλλου Δ/νση Σπήλι Αγίου Βασιλείου Τ.Κ. 74053

Προθεσμία παραλαβής των τευχων:Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αγίου Βασιλείου έως την  27/04/2017, Ώρα:14.00

Επιπροσθέτως των παραπάνω, είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό μέσο ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα τευχη και στο έντυπο οικονομικής προσφοράς, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγ. Βασιλείου  www.agios-vasilios.gr  

Ημερομηνία, ώρα και τόπος κατάθεσης - αποσφράγισης των προσφορών

Ημερομηνία: 02/05/2017 ημέρα Τρίτη και, Ώρα:10.00,Διεύθυνση: «ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΗΛΙΟΥ ΣΠΗΛΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τ.Κ. 74053, Ελλάδα

Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση, www.eprocurement.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίου Βασιλείου http://www.agios-vasilios.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017 21:58
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version